//Namik Durmishi
Namik Durmishi 2018-10-12T09:54:43+00:00

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; ISAEVA, SONJA; MEHMETI, HAMIT; DURMISHI, NAMIK;TRADITIONAL WAY OF PRODUCING AJVARTHE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “ TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS”TEKIRDAK/ TURKEY978-605-4265-02-22010
KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; ISAEVA, SONJA; MEHMETI, HAMIT; DURMISHI, NAMIK;CHEMICAL COMPOSITION OF FRESH AND TRADITIONALLY DRIED TOMATOES IN THE SUNTHE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “ TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS”TEKIRDAK/ TURKEY978-605-4265-02-22010
MILENKOVSKA BABANOVSKA, FROSINA; KARAKASOVA, LJUBICA; GORGEV, D; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR;VERIFICATION OF ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINING SOME ARTIFICIAL SWEETENERS USED IN THE FOOD INDUSTRY1 ST INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGYANTALYA / TURKEY978-975-00373-3-72010
KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; DURMISHI, NAMIK; MEHMETI, HAMIT;PROCESSING TECHNOLOGY OF AJVAR, LUTENICA AND GUVEC1 ST INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGYANTALYA / TURKEY978-975-00373-3-72010
KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL;TECHNOLOGY OF DRYING MUSHROOMS (CHAMBER DRYING)INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIODIVERSITY, CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE FOR RURAL DEVELOPMENTTIRANA/ALBANIA9928-105-16-52010
KONGOLI, RENATA; DURMISHI, NAMIK;STANDARDET E CILËSISË DHE SIGURISË USHQIMORE, KËRKESAT QË SHTROJNË PËR SEKTORIN AGROUSHQIMOR DHE FERMAT E PRODHIMIT PARËSORKONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, GLOBALIZIMI DHE IMPLIKIMET E TIJË PËR BUJQËSINË SHQIPTARE DHE SEKTORIN USHQIMORTIRANA/ALBANIA
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; KONGOLI, RENATA;NDRYSHIMI I DISA PARAMETRAVE TE KONCENTRATI MOLLËS GJATË RUAJTJES NË TEMPERATUR KONSTANTE1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENTKORÇA/ ALBANIA978-9928-14-601-42011
KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; MILENKOVSKI, LASTA; DURMISHI, NAMIK;PRODHIMI I LËNGUT TË KONCENTRUAR TË RRUSHIT NGA VARIETETI SMEDEREVKA1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENTKORÇA/ ALBANIA978-9928-14-601-42011
FERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; KUSI ÇABELI, PRANVERA; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR;QUALITY CONTROL AND SAFETY WHITE CHEESE PRODUCED IN INDUSTRIAL CONDITIONS1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENTKORÇA/ ALBANIA978-9928-14-601-42011
KARAKASOVA, LJUBICA; MIRCESKA, V,B; KARAKASOV, B; DURMISHI, NAMIK;QUALITY CHARACTERISTICS OF FRESH AND DRIED SOLAR INDUSTRIAL VARIETIES OF TOMATOS3RD FOOD SAFETY CONGRESS ISTANBUL/TURKEY2012
FERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; CONEVA, ELIZABETA; DURMISHI, NAMIK; SULEJMANI, ERHAN;CHANGING THE PHYSICALCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETERS AT THE TRADITIONAL SHARRI CHEESE3RD FOOD SAFETY CONGRESSISTANBUL/TURKEY2012
XHEZAIR, IDRIZI; XHABIRI, GAFUR; DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL;VLERËSIMI I VARIACIONIT GJENETIK NË DISA POPULLATA AUTOKTONE TË FASULES, BAZUAR NË POLIMORFIZMIN MORFOLOGJIKTAKIMI I 8 VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCATIRANA/ALBANIA2013
XHABIRI, GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR; DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL;SOME TRADITIONAL PRODUCT FROM CEREALS IN THE DISTRICT OF GOSTIVARTHE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ,,TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUSOHRID/MACEDONIA2013
IDRIZI, XHEZAIR; XHABIRI, GAFUR; DURMISHI, NAMIK; MEHMETI, HAMIT; SULEJMANI, ERHAN;THE PROTEIN CONTENT IN SOME AUTOCHTHON BEANS POPULATIONS IN THE AREA POLLOGTHE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ,,TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS,, STRUGA/MACEDONIA2013
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; KONGOLI, RENATA; KARAKASOVA, LJUBICA; IDRIZI, XHEZAIR;EFFECT OF TEMPERATURE ON DURING STORAGE QUALITY AND SAFETY OF MULTIVITAMIN JUICE NATURAL PACKAGING HDPETHE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ,,TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS,,STRUGA/ MACEDONIA2013
IDRIZI, XHEZAIR; ALIU, SUZANA; DURMISHI, NAMIK; BELULI, ADELINA; SALIU, MERITA;STUDIMI DISA TREGUESVE CILËSOR TE KULTIVARËT E MOLLËS,, DELISHES I KUQ DHE MUTSUINSTITUTI ALB-SHKENCAPRISHTINË/ KOSOVË2014
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; XHABIRI,GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR;KONTROLLI DHE KRAHASIMI I DISA PARAMETRAVE CILËSOR TE LËNGU I MOLLËSINSTITUTI ALB-SHKENCAPRISHTINË/KOSOVË2014
IDRIZI, XHEZAIR; ELEZI, MERIJE; DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; LOKMANI ABDYLAZIZTHE STUDY OF SOME QUALITATIVE INDICATORS OF CULTIVARS OF APPLE,, TETOVKA AND MUTSU”INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCESSKOPJE/MACEDONIA2015
DURMISHI, NAMIK; KARAKASOVA, LJUBICA; XHABIRI, GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR;THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL PROGRESS ON QUALITY PARAMETERS OF CLEAR APPLE JUICEINTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCESSKOPJE/MACEDONIA2015
IDRIZI, XHEZAIR; DURMISHI,NAMIK; XHABIRI, GAFUR; ABDULLAHI, XHABIR; KAMBERI, MENSUR;THE STUDY OF SOME QUALITATIVE INDICATORS OF CULTIVARS OF APPLES RED DELICIOUS AND GOLDEN DELICIOUS2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENTKORÇA/ ALBANIA2015
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; KONGOLI, RENATA; KARAKASOVA, LJUBICASTUDIMI DHE KRAHASIMI I DISA PARAMETRAVE ORGANOLEPTIK, FIZIK DHE KIMIK TE LENGU NATYRAL I MOLLES ME PERMBAJTJE TE NJEJTE FRUTI2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT2015
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; XHABIRI, GAFUR, IDRIZI, XHEZAIR;THE STUDY OF SOME QUALITATIVE AND SAFETY PARAMETERS OF NATURAL APPLE AND PEACH JUICE5THINTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS STATE UNIVERSITY OF TETOVASKOPJE/MACEDONIA2016
XHABIRI, GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR; DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; ZIBERI, ELJESA; ALIJA, DURIM;QUALITIES OF SOME BARLEY VARIETIES CULTIVATED IN THE REGION OF POLLOGINTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESSTETOVA/MACEDONIA2016
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; XHABIRI, GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR;THE STUDY OF SOME QUALITATIVE AND SAFETY PARAMETERS ON NATURAL APPLE AND PEACH JUICE5TH INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS2016
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; IDRIZI, XHEZAIR; XHABIRI, GAFUR; STAMATOVSKA, VIKTORIJA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA;STANDARDIZATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF NATURAL PEACH JUICE3RD INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESSSKOPJE/ MACEDONIA2017
DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR; FERATI ISMAIL; IDRIZI XHEZAIR; KARAKASOVA LJUBICA;CHANGE OF SOME QUALITATIVE PARAMETERS DURING THE TOMATOES STORAGE INTERNATIONAL CONGRESS ON PLANT SINCE AND TECHNOLOGYSKOPJE, MACEDONIA2017
XHABIRI, GAFUR; DURMISHI NAMIK; HOXHA IBRAHIM; FERATI ISMAIL; IDRIZI XHEZAIR;THE LEVEL OF SOME MINERAL MATTER IN WHEAT WHITE FLOUR IN THE POLLOG REGION INTERNATIONAL CONGRESS ON PLANT SINCE AND TECHNOLOGYSKOPJE, MACEDONIA2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
DURMISHI, NAMIK; FERATI, ISMAIL; XHABIRI, GAFUR; IDRIZI, XHEZAIR; DANEV, MIHAIL;UDHËZUES PËR PËRDORIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRINCIPEVE PARAPRAKE TË SISTEMIT HACCP GJATË PRODHIMIT TË USHQIMITLUMA GRAFIK/TETOVË/MAQEDONI2013978-9989-788-66-6

View publications by citation.

Publications, in process.