//Rametulla Ferati
Rametulla Ferati 2018-10-12T10:01:12+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
RAMETULLA FERATI & ELSANA AQIFICAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY: THE MACEDONIAN CASEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL8/751-592012ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
RAMETULLA FERATI, MYSLIM OSMANI, HIDAJET SHEHUNDIKIMI I KRIZËS FINANCIARE NË LIKUIDITETIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË RAJONIN E POLLOGUTREVISTA UNIVERSITARE E UBT6172-1832012
RAMETULLA FERATI, NJAZI BYTYQI, ELSANA AQIFIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO 9001 IN PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH10/392012ISSN 2229-5518
ARGJINA KAREMANI, SELVIJE THACI, RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL10/102512014ISSN 1857- 7431
ARGJINA KAREMANI; RAMETULLA FERATI; HASIM DEARI; ADELA OSMANIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO IN PROFITABILITY AND REVENUES OF ENTERPRISE IN POLLOG REGION- REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2512014ISSN 1857- 7431
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI AND ELDIAN BALLAWHAT INFLUENCE CONSUMERS BUYING GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2/42013ISSN 2229-5518
RAMETULLA FERATI, MYSLYM OSMANI, HASIM DEARICAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FOR COMPANIES SELECTED IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC VISION3-4/22015
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
RAMETULLA FERATI & MERALE FETAHINDIKIMI I KRIZËS NË LIKUIDITETIN E BIZNESEVE TË RAJONIT BALLKANIK ME THEKS TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË – RAJONI I POLLOGUT”ALB SHKENCA TETOVE2009
R. FERATI , ; H. DEARI; E. BEJKO ;„PUBLIC DEBT IN REPUBLIC OF MACEDONIA AND ECONOMIC DEVELOPMENT”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ‘UNIVERSITETI EQREM ÇABEJ’ GJIROKASTER 0-609-60772-32011
N. BYTYQI; A. VERÇUNI; H. SHEHU; A. REXHEPI; R. FERATI„ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTS MARKETING IN GREEN MARKET IN KOSOVA“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ‘UNIVERSITETI EQREM ÇABEJ’ GJYROKASTER 0-609-60772-32011
RAMETULLA FERATI, ; HASIM DEARI; ARGJINA KAREMANI; ELSANA EJUPI“ IMPACT OF DEBT STRUCTURE ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE2011
N.BYTYQI; R.FERATI; E.BEJKO; R.BIRAQI; D.NANOROLI I REKLAMËS NE PROFITABILITETIN E NDËRMARRJEVE TE VOGLA DHE TE MESME – RASTI I KOSOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE2011
R.FERATI, M.OSMANI, E.BEJKO, N.BYTYQITHE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION ON PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE UAMD, DURËSDURES2012
AIDA YZEIRI; AGRON BAFTJARI; RAMETULLA FERATI„NDIKIMI I TE PUNËSUARVE NE BANKA NE KËNAQËSINË E KLIENTËVE“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE2011
RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRI, ELSANA AQIFI„IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON THE PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA –POLLOG REGION“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE QSHKDUBROVNIK2012
ELSANA AQIFI, RAMETULLA FERATI, ARGJINA KAREMANI“ВЛИАНИЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ВО ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ПОЛОШКИОТ РЕГИОН”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-32012
ARGJINA KAREMANI, RAMETULLA FERATI, ELSANA AQIFI“ВЛИАНИЕТО НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КУПУВАЧИТЕ ВРЗ ЕФИКАСНОСТА НА ПРЕТПРИАТИАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-32012
RAMETULLA FERATI, ARGJINA KAREMANI, ELSANA AQIFI“EFEKTET FISKALE TË TATIMIT TË SHESHTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ALB SHKENCASHKUP2012
RAMETULLA FERATI, BESA XHAFERI, ELSANA AQIFIROLI DHE RËNDËSIA E NVM NE ZHVILLIMIN EKONOMIK TE RAJONIT TE POLLOGUT“SIMPOZIUM I 4 SHKENCOR BALLKANIK, TETOVËTETOVE2012
ARGJINA KAREMANI; ELSANA AQIFI; RAMETULLA FERATI,EFEKTET E GLOBALIZIMIT NDAJ NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË “KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUS PRISHTINE2012
HASIM DEARI, ELDIAN BALLA & RAMETULLA FERATIWHAT INFLUENCE ALBANINA CONSUMERS’ BUYING GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALBANIAN CONSUMERS’ IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL CONFERENCE, SHKODËRSHKODER2012
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI AND ELDIAN BALLAWHY DO CONSUMERS BUY COUNTERFEIT BRANDS? THE CASE STUDY OF CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA3RD INT’L CONFERENCE, DURRËSDURES2012
ARGJINA KAREMANI, RAMETULLA FERATI, ARJETA AMZAIIMPACT OF ISO 9001 STANDARDS ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN POLLOG REGIONKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-32013
ELSANA AQIFI, RAMETULLA FERATI, SINDIZE REXHEPIUNEMPOLYMENT, STABILIZATION POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN MACEDONIA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-32013
RAMETULLA FERATI, MYSLYM OSMANI, HASIM DEARISTRUKTURA E KAPITALIT DHE PERFORMANCA FINANCIARE: EVIDENCA PËR NDËRMARRJET E PËRZGJEDHURA NË RAJONIN E POLLOGUT KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, FAKULTETI EKONOMIK USHTTETOVE2013
RAMETULLA FERATI, HASIM DEARI, NJAZI BYTYQILIQUIDITY INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PROFITABILITY OF ENTERPRISE (THE CASE OD SME IN THE POLLOG REGION – REPUBLIC OF MACEDONIA)”KONFERENCA E DYTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE2014
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI,FLUTURIM SALIU“WHY ARE CONSUMERS LOYAL AND SATISFIED WITH GLOBAL BRANDS?KONFERENCA E DYTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE2014
RAMETULLA FERATI, NJAZI BYTYQI, HASIM DEARI & ROBERT ÇELO“NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË SEKTORIT FINANCIAR NË RRITJEN EKONOMIKE – RASTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË”KONFERENCA E TRETË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE2015
RAMETULLA FERATI & HASIM DEARIECONOMIC GROWTH, GLOBALIZATION AND THE MARKET – MACEDONIAN CASE KONFERENCA E 4 E FAKULTETIT EKONOMIK T- UTTETOVE2016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.