Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРИДОНЕСОТ НА ВИКТОР ФРИДМАН ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЈАЗИЧНА ЛИГААЛБАНОЛОГИЈА9-10102-11020181857-9485
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ КАКО ДЕЛ ОД ЗБИРКАТА РАКОПИСИ ОД ПБ САЛТИКОВ ШЧЕДРИН ВО САНКТ ПЕТЕРБУРГМАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ7241-2532018978-608-234-057-9
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌПРЕГЛЕД НА ЕВОЛУЦИЈАТА НА ПОЛУВОКАЛИТЕ ВО НЕКОЛКУ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИССЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1781-9120170352-3055
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА РМ И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКФИЛКО1359-3662017978-608-244-469-7
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ НАМЕТНАТИ ЗБОРОВИ И ЛИНГВОСТИЛЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКБОСАНСКИ ЈЕЗИК1379-9120161512-5696
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА - ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВАЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27272-2862016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27216-2262016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ1232-2462016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИАЛБАНОЛОГИЈА875-8320171857-9485
СОЊА НОВОТНИГЛАГОЛСКИТЕ ФОРМИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКБЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА2011
СОЊА НОВОТНИПРАВОПИС НА ЕРОВИТЕ ВО ТРЕСКАВЕЧКИОТ ЕУХОЛОГИУММАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИСТОРИСКИ И ВО СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ2011
СОЊА НОВОТНИЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИОТ АРЕАЛ ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXI2010
СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ПАТЕРИК ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ОСТАНАТИТЕ ПАТЕРИЦИМАКЕДОНИСТИКА2010
СОЊА НОВОТНИКОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ НЕКОИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АПОСТОЛИМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК2008
СОЊА НОВОТНИSOME CHARACTERISTIC OF PATERICAPOKRYFY12006
СОЊА НОВОТНИРЕФЛЕКСИ НА НЕКОИ ЗАЕДНИЧКИ ЛЕКСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ АПОСТОЛИ И ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛXXXIV НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА XXXIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАXXXIV215-2232008ISBN 978-9989-43-260-6
СОЊА НОВОТНИБЕЛЕШКИ ЗА СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКXXXII НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА XXXVII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАXXXII335-3412006ISBN 9989-43-238-4
СОЊА НОВОТНИЗБОРООБРАЗУВАЧКИ МОДЕЛИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК ОД XIV ВЕКМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК2005
СОЊА НОВОТНИCHARACTERISTICS OF MACEDONIAN MANUSCRIPTS FROM 12TH TO 14TH CENTURY DEVELOPED IN OHRID'S AND KRATOVO'S SCHOOL SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURE12004
СОЊА НОВОТНИВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ ВО СПОРЕДБА СО НЕКОИ НАЈСТАРИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АПОСТОЛИ (ВО СВЕТЛИНАТА НА ИСТРАЖУВАЊАТА НА ВАТРОСЛАВ ЈАГИЌ ВРЗ АПОСТОЛОТ)ВАТРОСЛАВ ЈАГИЌ И СЛОВЕНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА12004
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНО-МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИНАШЕ СТВАРАЊЕ14618-6252014ISBN 978-86-7746-506-3
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТАНАШЕ СТВАРАЊЕ14451-4582014ISBN 978-86-7746-506-3
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКХОРИЗОНТИ10179-18820131857-856
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛОШКИТЕ СТУДИИ1121-1322013ISBN 978-608-234-012-8
СОЊА НОВОТНИГРЧКАТА ЛЕКСИЧКА НАСЛОЈКА ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР1-691-9720110024-4791
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У КОНТАКТУ И ДИСКОНТАКТУ1249-2652015ISBN 978-86-7379-390-0
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИУЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВОДРЖАВНОСТ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА И КУЛТУРА МИРА4257-2752015ISBN 978-86-7379-391-7
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА ВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА7113-11720131409-9861
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИ ДУБЛЕТИ ОД СЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77КИРИЛО МЕТОДИЕВИСТИКА777-8520131409-9861
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII-ОТ И ОД XIV-ОТ ВЕКФИЛОЛОГИЈА1223-23120131857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНАУКА И СВЕТ1454-4642013ISBN 978-86-7379-298-9
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗНАЊЕ И КОРИСТ184-962013ISBN 978-86-7379-301-6
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА СУФИКСИТЕ -ОСТЬ, -ЬСТВО, -ЬСТВИЕ ВО ДВА МАКЕДОНСКИ ПАТЕРИКАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР4-683-9020140024-4791
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИРЕДУКЦИЈА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1231-2402014ISBN 978-608-234-028-9
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1273-2832014ISBN 978-608-234-028-9
СОЊА НОВОТНИЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИОТ АРЕАЛ ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК1132-13820100025-1089
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТФИЛОЛОГИЈА1-2124-13420141857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII И ОД XIV ВЕКЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА1187-2052014ISBN 978-86-7379-349-8
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА АЛБАНСКИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ АЛБАНОЛОГИЈА1-2223-23120141857-9485
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌMORALITY AND ETHICS- THE KEY TO INTERETHNIC, INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS TOLERANCEФИЛОЗОФИКА3-4368-37220151857-9272
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕКСЛАВИСТИКАТА И БЬЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЬПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ1218-2222015ISBN 978-954-680-976-6
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКНАШЕ СТВАРАЊЕ15434-4392016ISBN 978-86-7746-581-0
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ, СТОЈАН ЃОШЕВСКИМАКЕДОНСКО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕН 19 ВЕКНАШЕ СТВАРАЊЕ15426-4332016ISBN 978-86-7746-581-0
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗАЛБАНОЛОГИЈА5-6165-17120161857-9485
МИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИРУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)САВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ5209-2212016
МИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКСАВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ511-262016ISBN 978-86-7379-429-7
С. НОВОТНИ, М. МАРКОВИЌВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ127-352016ISBN 978-5-7944-2790-5
М. МАРКОВИЌ, С. НОВОТНИВЛИЈАНИЕТО НА РУСКИОТ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ВРЗ ГОВОРОТ НА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ1198-2072016ISBN 978-5-7944-2790-5
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)ФИЛКО1533-5402016ISBN 978-608-244-308-9
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИФИЛКО1669-6792016ISBN 978-608-244-308-9
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1872016ISBN 978-608-234-047-0
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОРФИЛОЛОГИЈА3271-28420151857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТФИЛОЛОГИЈА6357-36720161857-8535
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)ФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМРЕФЛЕКСИЈЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ16273-2772017ISBN 978-86-7746-643-5
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРИДОНЕСОТ НА ВИКТОР ФРИДМАН ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЈАЗИЧНА ЛИГАXI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА Р.М. И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕВОРОНЕШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА ПОЛУВОКАЛИТЕ ВО ДВА ПАТЕРИЦИ СО МАКЕДОНСКА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА РЕДАКЦИЈА“ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕВОРОНЕШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ФАКТОРОТ „ПРИМЕНЕТА ЛИНГВИСТИКА“ ВО ПРИМЕНАТА НА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ“ IVТА НАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ЗА НЕКОИ НАМЕТНАТИ ЗБОРОВИ И ЛИНГВОСТИЛЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК“МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STUDIJA, SIP DHSТУЗЛА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ТУРСКИТЕ ЈАЗИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНАТА ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STUDIJA, SIP DHSТУЗЛА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„РАЗВОЈОТ НА СРПСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (ПАРАЛЕЛЕН ПРИКАЗ - СИНХРОНИСКИ ПЛАН)“НИСУН 6, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ДЕНАЗАЛИЗАЦИЈАТА НА НОСОВКАТА 5 ВО ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ“MЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „МИСИРКОВ − ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА“СТРУМИЦА, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНТНОСТА НА СЕМИТИЗМИТЕ (НИЗ ПРИЗМА НА КОНТЕКСТУАЛЕН ПРИКАЗ) ВО СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧMЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „МИСИРКОВ − ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА“СТРУМИЦА, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)“MЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОД НАСЛОВ „ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА“, УКИМ, ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ТЕТОВСКИ ГОВОР - СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТ“НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФАКУЛТЕТА СВЕТЪТ Е СЛОВО, СЛОВОТО Е СВЯТБЛАГОЕВГРАД, Р. БУГАРИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„РАЗВОЈ НА НОСОВКИТЕ ВО АПОСТОЛОТ“НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФАКУЛТЕТА СВЕТЪТ Е СЛОВО, СЛОВОТО Е СВЯТБЛАГОЕВГРАД, Р. БУГАРИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИСЕМИНАРОТ ЗА АЛБАНОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО СО НАСЛОВ: „АЛБАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО 20 ВЕК”ТЕТОВО
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)ТРЕТАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТ БР. 72ТРЕТАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСMЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“СКОПЈЕ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВАMЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕММЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИПРВАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕШТИП, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)ПРВАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕШТИП, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)НИСУН 5, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКНИСУН 5, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌАНАЛИЗА НА ИЗБРАНИ ЛЕКСЕМИ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПОГЛАВЈЕТО „СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ“ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌMЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“ (ЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ) НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ СКОПЈЕ, ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈMЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“ (ЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ) НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ СКОПЈЕ, ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОРVТОРА НАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌМАКЕДОНСКОТО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕН 19 ВЕКСИМПОЗИУМ„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКСИМПОЗИУМ„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИНИСУН 4, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВОНИСУН 4, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌМОРАЛОТ И ЕТИКАТА - КЛУЧ ЗА МЕЃУЕТНИЧКАТА, МЕЃУКУЛТУРНАТА И МЕЃУРЕЛИГИСКАТА ТОЛЕРАНЦИЈАВТОРАТА НАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕКМЕЖДУНАРОДНА СЛАВИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВИСТИКАТА И БЪЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЪПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ“БЛАГОЕВГРАД, Р. БУГАРИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗVIII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА – ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТАСИМПОЗИУМ„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУАЛЕКСИНАЦ, Р. СРБИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ, НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНОМАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИСИМПОЗИУМ „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ, Р. СРБИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ – ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ПОСВЕТЕН НА НАСТАВНО-НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ НА ФАДИЉ СУЛЕЈМЕНИТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIIIИ ОДXIV ВЕКНИСУН 3, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ, Р. СРБИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЛЕКСИКАТА ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ И НЕЈЗИНИТЕ ВАРИЈАНТИ, ГЛЕДАНО ОД СЛАВИСТИЧКА ПЕРСПЕКТИВАНИСУН 3, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ, Р. СРБИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА МАКЕДОНСКИ И НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИVII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕМЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛОШКИТЕ СТУДИИ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ2 НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМНИШ, Р. СРБИЈА
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНИСУН, 2 НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМНИШ, Р. СРБИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИРЕДУКЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧEНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАV НАУЧНA ДИСКУСИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА МАКЕДОНСКO-РУСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАОХРИД
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАV НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА МАКЕДОНСКО-РУСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАОХРИД
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
СОЊА НОВОТНИПРОЛОГ БРОЈ СЕДУМДЕСЕТ И ДВАМАТИЦА МАКЕДОНСКА - ИСК ПРИЛЕП20069989-48-644-1
СОЊА НОВОТНИСЛОЕШТИЧКИ ПАТЕРИКБОРО ГРАФИКА2013978-9989-57-932-5
СОЊА НОВОТНИ, ВАНГЕЛИЈА ДЕСПОДОВА, ЕЛКА ЈАЧЕВА-УЛЧАР, МАРИЈА ЧИЧЕВА-АЛЕКСИЌСТАРОСЛОВЕНСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК (СО ГРЧКИ ПАРАЛЕЛИ)ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП19999989-48-021-4
СОЊА НОВОТНИ, ВАНГЕЛИЈА ДЕСПОДОВА, ЕЛКА ЈАЧЕВА-УЛЧАР, ЉУПЧО МИТРЕВСКИ, МАРИЈА ЧИЧЕВА-АЛЕКСИЌТРЕСКАВЕЧКИ ЕУХОЛОГИУМИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП20009989-9870-3-3

View publications by citation.

Publications, in process.