Целта на студиите за медицина и стоматологија е професионална обука на кадри кои ќе бидат доволни во географскиот и демографскиот контекст.
Студиите по медицина и стоматологија претставуваат високи стручни студии од областа на медицинските науки за период од 5 години.

Фармацевтските студии се ориентирани на таков начин што на дипломираните студенти со високи компетенции за работа во здравството, преку знаења стекнати во областа на медицината, современи начини на лекување и нивно клиничко влијание.

Дипломирани лица за медицински сестри, во директна соработка со лекарите, се здравствени соработници на општите болници, здравствени центри или клиники (јавни или приватни).

Акушерски дипломиранин студенти, во директна соработка со специјалисти за акушерство, се одговорни здравствени работници за здравствена заштита на бремени жени.

Дипломирани студенти по физикална терапија, во директна соработка со специјалист за физикална терапија (физиотерапевт), се здравствени работници одговорни за здравствените структури (јавни или приватни), здравствената заштита, физичкото образование и физичката грижа.

Прв/Втор циклус: Интегрирани студии

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ОПШТА МЕДИЦИНА 12 360 Доктор на медицина Дескриптор
СТОМАТОЛОГИЈА 10 300 Доктор по дентална медицина Дескриптор
ФАРМАЦИЈА 10 300 Магистер по фармација Дескриптор

Прв циклус: Професионални студии

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 6 180 Дипломиран медицинска сестра Дескриптор
АКУШЕРСТВО 6 180 Дипломиран акушерство Дескриптор
ФИЗИОТЕРАПИЈА 6 180 Дипломиран физиотерапевт Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ФАРМАЦИА Фармациа 4 120 Магистер по фармација
Фармацевтски науки Магистер на фармацевтски науки

Трет циклус

НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
Биомедицина 180 Доктор на науки од област на медицина – Биомедицина

Декан
Проф. д-р Невзат Елези
nevzat.elezi@unite.edu.mk

Продекан за наука
Проф. д-р Сахмедин Сали
sahmedin.sali@unite.edu.mk

Продекан за настава
Доц. д-р Неџибе Нухии
nexhibe.nuhii@unite.edu.mk

Секретар
Несет Камбери
neset.kamberi@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Април 2022)