ИСТРАЖУВАЊЕ

Универзитетот во Тетово не се истакнува само во наставата, туку и во истражувањето. Централно стратешко прашање за идниот развој е да стане институција ориентирана кон истражување. Соодветно на тоа, фокусот ќе биде насочен кон опфаќање на сите области на науката и уметноста, зголемување на интердисциплинарното како и транснационалното истражување, негување на културата на иновации и трансфер на знаења. Ова треба да резултира со подобра меѓусекторска хармонија на локално и регионално ниво.

Нашата мисија е да ги промовираме, координираме и олесниме истражувачките активности на Универзитетот, а исто така водиме развој на стратешките планови на универзитетот, помагајќи на научната заедница преку снабдување со податоци, советување и насоки во сите аспекти на планирање, како и примена и реализација на истражувањето. Исто така, придонесува за животната средина на Универзитетот и пошироко во социјалните, економските и културните придобивки во земјата и во регионот.

МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА

Семинарот за албанологија претставува многу повеќе од научна активност. Тоа претставува силна желба да се придвижи нашиот национален јазик и култура.

Извршниот одбор на семинари секоја година силно ги поддржува новите истражувања од областа на албанологијата, не само како јазик, туку исто така и на духот и историјата. Што се однесува до истражувањето во оваа област има позитивен тренд што се случи во објавувањето на списанието ,,Албанологија”.

Целта на ,,Албанологија” е да се шират најсовремените истражувања што ги истражува меѓусебната поврзаност на јазикот и културата. Списанието е мултидисциплинарно по обем и се обидува да обезбеди форум за истражувачи од албанско потекло и странци заинтересирани за интеракцијата помеѓу јазикот и културата во повеќе дисциплини, вклучувајќи ги: лингвистика, применета лингвистика, култура итн.

Списанието објавува висококвалитетни, оригинални и најсовремени статии кои можат да бидат теоретски или емпириски во ориентација и кои го унапредуваат нашето разбирање на сложената врска помеѓу јазикот и културата.


16-ти Меѓународен семинар за албанологија 2020 – УТ

контакт: seminari@unite.edu.mk

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ЛАБОРАТОРИИ

Факултет за физичка култура

 • Биомеханичка лабораторија
 • Лаборатор за перформанси

Факултет за прехранбена технологија и исхрана

 • Лабораторија за хемија на храна
 • Лабораторија за биотехнологија на храна
 • Лабораторија за микробиологија на храна
 • Лабораторија за инструментална анализа на храна

Факултет за применети науки

 • Лабораторија за испитување и контрола на градежни материјали

Факултет за природно-математички науки

 • Лабораторија за биохемија и органска хемија
 • Лабораторија за општа физика

Факултет за медицински науки

 • Лабораторија за научна-истражувачка дејност за медицински науки 1
 • Лабораторија за научна-истражувачка дејност за медицински науки 2
 • Лабораторија за фармацевтска технологија
 • Лабораторија за фармацевтска наука
 • Лабораторија за фармакогнозија

Институт за екологија и технологија

 • Лабораторија за научна-истражувачка дејност
 • Лабораторија за микроскопија

ПРОЈЕКТИ

БР. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ ДАТУМ НА АПЛИЦИРАЊЕ ДАТУМ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПАРТНЕР ВО ПРОЕКТ ИЛИ ДОНАТОР
1 Дабораториска опрема за математичко-природни науки 20.05.2011 28.02.2012 Министерство за образование и наука
2 Еколошко образование за заштита на животната средина и развој на одржлив развој 10.01.2013 06.2013 – 01.2014 Министерство за Екологија
3 Patterns 20.02.2014 2014-2015
4 Lyra Wallet 2014 2016 Ерасмус+ , Плаќање онлајн
5 RRPP 18.03.2014 2014-2016 Програма за упатување за брза реакција
6 Проектот за капаци во Македонија 2013 2013 Хуманитарен Проект
7 Еразмус+ спорт 30.04.2014 01.09.2014 – 31.08.2017 Ерамсус+
8 IEEE Меѓународна конференција 2014 27-29, 05.2014 Институт за електроинженери и инженери за електроника
9 Материјали за рециклирање средство за ладење 13.11.2014 Декември 2015 Министерство за Екологија
10 Проектот за изградба на бунар 12.03.2015 2016 Министерство за Екологија
11 Ваучери за студенти од Министерството за информатика 28.04.2015 28.04.2015 Министерство за информатика
12 Вашиот град зависи од вас Фебруари 2015 УНДП, Усаид и Министерство за Екологија
13 Центар за поддршка и финансирање на микро, мали и средни претпријатија Октомври 2014 2015
14 Прекугранична соработка за управување со екосистемите и одржлив развој во регионот на Шар Планина 2015-2017 “Универзитет во Приштина и Државниот универзитет во Тетово 30.06.2015 30.06.2017 ИПА ЦБЦ во партнерство на Универзитетот во Приштина со УНиверзитетот во Тетово
15 Албанолошки семинар Ноември 2015 2016 Министерство за култура
16 Мост со три арки Ноември 2015 2016 Министерство за култура
17 Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции – Twining 28.08.2016 14 месеци Министерство за образование и наука
18 Google е твојата иднина Google inc
19 Годишен концерт на ДУТ студентите 30.09.2016 2017 Министерство за култура
20 Третата меѓународна конференција на ФПН (факултет за применети науки) 30.09.2016 2017 Министерство за култура
21 Годишна изложба на студентите 27.09.2016 2017 Министерство за култура
22 Албанолошки семинар 21.09.2016 2017 Министерство за култура
23 Проект УНЕП/ ГЕФ”Постигнување на зачувување на биолошката разновидност преку ефективно креирање и управување со заштитените подрачја и вклучување на планирањето на биолошката разновидност и користење на земјиштето” 04.02.2017 Во фаза на имплементација УНЕП, ГЕФ и Министерството за екологија
24 IfCheese 30.08.2017 30.09.2019 Ерасмус+ КА2 -Универзитетот Ардахан-Турција, ИМС-Кипар, Елмелдерклуб-Унгарија, ИЕД-Грција
25 Годишен концерт на ДУТ студентите 14.11.2017 2018 Министерство за култура
26 Годишна изложба на студентите 14.11.2017 2018 Министерство за култура
27 Албанолошки семинар 14.11.2017 2018 Министерство за култура
28 Мост со три арки 14.11.2017 2018 Министерство за култура
29 RS-0813 Истражување, развој и едукација во неконвенционални процеси 26.12.2017 CEEPUS III-Универзитет во Нови Сад, Катедра за енергетика и инженерство, Факултет за технички науки д-р Синиша Бикиќ
30 RS-1012 Градење на знаења и споделување на искуства во CFD 26.12.2017 CEEPUS III-Универзитет во Нови Сад, Катедра за енергетика и инженерство, Факултет за технички науки д-р Синиша Бикиќ
31 BG-1103Моделирање, симулација и помагање на компјутерски дизајн во инженеринг менаџмент 22.12.2017 CEEPUS III – Технички универзитет во Софија, Факултет за телекомуникации, проф. Д-р. Галиа Маринова
32 RO-0014 Граници и гранични точки во културната антропологија во високото образование 26.12.2017 CEEPUS III – Универзитет во Букурешт, Факултет за странски јазици, Оддел за руска книжевност, д-р Антонета Олтеану
33 AT-1101 EcoManAqua – Екологија и управување со водните екосистеми во Централна, Источна и Југоисточна Европа 24.01.2018 CEEPUS III – Универзитет за природни ресурси и животни науки, Виена, Одделот за вода, животна средина и животна средина, IHG, д-р Томас Хајн
34 Наш главен елемент 01.09.2017 31.08.2019 Ерасмус+КА2-Нишанташи Универзитет Турција, Адефис Јувентуд_Шпанија, Центар за развој на тренинг и мобилност_Булгарија

КОНФЕРЕНЦИИ

2023

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
17 – 19 May, 2023

2022

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
16 – 18 November, 2022

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
18 – 19 May, 2022

2021

2020

2019

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
13 – 15 November, 2019

НАУЧНИ СПИСАНИЈА

Acta Medica Balkanica
International Journal of Medical Sciences


Albanologjia
International Journal of Albanology


Economic Vision
International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism


Ecotec
International Journal of Sciences, Environment and Technology


Filologjia
International Journal of Human Sciences


Freedom
Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication


Education
Journal of Educational Research


JAS-SUT
Journal of Applied Sciences-SUT


Justicia
International Journal of Legal Sciences


Philosophica
International Journal of Social and Human Sciences


Sport and Health
International Journal of Sports Sciences and Health


Lista e Revistave Shkencore në: Web of Science, Scopus dhe Springer

Кликни тука за да додадете публикации
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, R, F, O, K, H, I, W, AG where R is not null AND R<>' ' label R 'Authors', F 'Title', O 'Journal', K 'Number/Vol', H 'Pages', I 'Year', W 'ISSN', AG 'Attachment', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, X, Y, G, Q, V, AI where X is not null AND X<>' ' label X 'Authors', Y 'Title', G 'Conference Name', Q 'Place', V 'ISBN', AI 'Year', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, S, N, Z, AA, AC where S is not null AND S<>' ' label S 'Authors', N 'Title', Z 'Publisher', AA 'Year', AC 'ISBN', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']

Информации наскоро!

Информации наскоро!

Информации наскоро!