HULUMTIMI SHKENCOR

Universiteti i Tetovës ka dhënë rezultate jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në kërkime. Çështja qendrore strategjike e zhvillimit të ardhshëm është të bëhet një institucion i orientuar drejt kërkimit. Në përputhje me këtë, fokusi do të përfshijë të gjitha fushat e shkencës dhe artit, duke nxitur hulumtime ndërdisiplinore dhe transnacionale, duke kultivuar kulturën e inovacionit dhe transferimin e njohurive. Kjo duhet të sjellë një harmonizim më të mirë ndërsektorial në nivel lokal dhe rajonal.

Misioni ynë është të promovojmë, koordinojmë dhe lehtësojmë aktivitetet kërkimore në Universitet dhe gjithashtu të udhëheqim zhvillimin e planeve strategjike të Universitetit, duke ndihmuar gjithashtu komunitetin shkencor përmes furnizimit të të dhënave, këshillimit dhe udhëzimeve në të gjitha aspektet e planifikimit, si dhe zbatimit dhe realizimit të hulumtimit. Gjithashtu kontribuon në mjedisin e Universitetit dhe më gjerë në përfitimet sociale, ekonomike dhe kulturore në vend dhe në rajon.

SEMINARI I ALBANOLOGJISË

Seminari i Albanologjisë, përtej një veprimtarie shkencore, në vetvete përfaqëson angazhim të pareshtur, për idealin tonë kombëtar dhe dëshirën e përbashkët për të ecur përpara gjuha dhe kultura jonë kombëtare.

“Kjo ngjarje e rëndësishme tashmë e ka ndërtuar identitetin e vet shkencor dhe në këtë aspekt përfaqëson jo vetëm veprimtarinë më të rëndësishme shkencore në vendin tonë, por ndër vite ka shërbyer edhe për ndërkombëtarizimin e studimeve të albanologjisë në arenën ndërkombëtare.

Drejtuesit e Universitetit, së bashku me Drejtorinë e Seminarit, angazhohen që të ruhet vazhdimësia e tij dhe nga viti në vit, me prurjet e reja në lëmin e albanologjisë dhe trajtimin e temave aktuale dhe me interes për kulturën shqiptare t’i përmbushë pritshmëritë tona dhe të opinionit më të gjerë” Revista “Albanologjia”, shënon ngritje cilësore nga numri në numër, synon që të jetë një shesh mendor, ku studiuesit shqiptarë dhe të huaj, do t’i prezantojnë të arriturat e kërkimeve dhe hulumtimeve të tyre shkencore, që më pas do të jenë dobiprurëse për botën akademike, por edhe për studentët tanë.

Si institucion arsimor synojmë që të kemi më shumë revista shkencore, sepse kështu e depozitojmë dijen dhe kujtesën tonë dhe i mundësojmë jetëgjatësi dhe komunikim të përhershëm me lexues kohërash të ndryshme.


Seminari XVI Ndërkombëtar i Albanologjisë

kontakt: seminari@unite.edu.mk

LABORATORËT SHKENCORË

Fakulteti i Kulturës Fizike

 • Laboratori i biomekanikës
 • Laboratori i performancave

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit

 • Laboratori i kimisë ushqimore
 • Laboratori i bioteknologjisë ushqimore
 • Laboratori i mikrobiologjisë ushqimore
 • Laboratori për analizë instrumentale të ushqimit

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

 • Laboratori për testim dhe kontroll të materialeve ndërtimore

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

 • Laboratori i kimisë organike dhe biokimisë
 • Laboratori i fizikës së përgjithshme

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 1
 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 2
 • Laboratori i teknologjisë farmaceutike
 • Laboratori i shkencave farmaceutike
 • Laboratori i farmakognozisë

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik

 • Laboratori për kërkime shkencore
 • Laboratori i mikroskopisë

PROJEKTE

NR. EMRI I PROJEKTIT DATA E APLIKIMIT DATA E IMPLEMENTIMIT PARTNER NË PROJEKT OSE DONATORI
1 Pajisje laboratorike për shkencat matematike-natyrore) 20.05.2011 28.02.2012 Ministria e Arsimit dhe Shkencës
2 Edukimi ekologjik për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe ngritjen e zhvillimit të qëndrueshëm 10.01.2013 06.2013 – 01.2014 Ministria e Ekologjisë
3 Patterns 20.02.2014 2014-2015
4 Lyra Wallet 2014 2016 Erasmus+
5 RRPP 18.03.2014 2014-2016 Programi i Referimit të Shpejtë
6 Projekti i kapakëve në Maqedoni 2013 2013 Projekt Humanitar
7 Erasmus+ Sport 30.04.2014 01.09.2014 – 31.08.2017 Erasmus+
8 Konferencë internacionale IEEE 2014 27-29, 05.2014 Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë
9 Materiale për riciklimin e mjeteve ftohëse 13.11.2014 Dhjetor 2015 Ministria e Ekologjisë
10 Projekti për ndërtimin e pusit 12.03.2015 2016 Ministria e Ekologjisë
11 Vauçerë për studentët nga Ministria e Informatikës 28.04.2015 28.04.2015 Ministria e Informatikës
12 Qyteti yt varet nga ti Shkurt 2015 UNDP, USAID dhe Ministria e Ekologjisë
13 Qendra për përkrahje dhe financim të ndërmarrjeve mikro,të vogla dhe të mesme Tetor 2014 2015
14 Mësimi ndërkufitar bashkëpunes për menaxhimin e ekosistemit dhe zhvillim të qëndrueshëm në rajonin e malit Sharr 2015-2017 “Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës 30.06.2015 30.06.2017 IPA CBC
15 Seminari Albanologjik Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
16 Ura me Tri Harqe Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
17 Zhvillimi i bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë -Twining 28.08.2016 14 muaj Ministria e Arsimit dhe Shkencës
18 Google e ardhmja juaj Google inc
19 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
20 Konferenca e tretë ndërkombëtare e FSHZ-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
21 Ekspozita vjetore e studentëve 27.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
22 Seminari Albanologjik 21.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
23 Arritja e ruajtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe përfshirjes së biodiversitetit dhe planifikimit të përdorimit të tokës 04.02.2017 Në fazën e implementimit UNEP, Gef dhe Ministria e Ekologjisë
24 IfCheese 30.08.2017 30.09.2019 Erasmus+ ne partneritet me Universiteti Ardahan-Turqi, IMS-Qipro, Elelmiszerklub-Hungari, IED-Greqi
25 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
26 Ekspozita vjetore e studentëve 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
27 Seminari Albanologjik 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
28 Ura me Tri Harqe 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
29 RS-0813 Hulumtimi, zhvillimi dhe edukimi në proceset jokonvencionale 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
30 RS-1012 Ndërtimi i njohurive dhe shkëmbimit të përvojës në CFD 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
31 BG-1103 Modelimi, simulimi dhe dizajni i ndihmuar kompjuterik në menaxhimin inxhinierik 22.12.2017 CEEPUS III-Universiteti Teknik i Sofjes, Fakulteti i Telekomunikacionit, Prof.Dr. Galia Marinova
32 RO-0014 Kufijtë dhe pikat kufitare në antropologjinë kulturore në arsimin universitar 26.12.2017 CEEPUS III- Universiteti i Bukureshtit,Fakulteti i Gjuhëve të huaja,Departamenti i Literaturës Ruse,Ph.D Antoneta Olteanu
33 AT-1101 EcoManAqua – Ekologjia dhe menaxhimi i ekosistemeve ujore në Evropën Qendrore,Lindore dhe Juglindore 24.01.2018 CEEPUS III-Universiteti i Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës, Vjenë, Departamenti i Ujit, atmosferës dhe mjedisit, IHG, PhD Thomas Hein
34 Elementi kryesor i yni 01.09.2017 31.08.2019 Erasmus+ KA2 – Universiteti Nisantasi_Turqi, Adefis Juventud internacional_Spanjë, Instiuti për zhvillim të trajnimeve dhe mobilitetit_Bulgari

KONFERENCAT

2023

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
17 – 19 May, 2023

2022

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
16 – 18 November, 2022

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
18 – 19 May, 2022

2021

2020

2019

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
13 – 15 November, 2019

REVISTAT SHKENCORE

Acta Medica Balkanica
International Journal of Medical Sciences


Albanologjia
International Journal of Albanology


Economic Vision
International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism


Ecotec
International Journal of Sciences, Environment and Technology


Filologjia
International Journal of Human Sciences


Freedom
Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication


Education
Journal of Educational Research


JAS-SUT
Journal of Applied Sciences-SUT


Justicia
International Journal of Legal Sciences


Philosophica
International Journal of Social and Human Sciences


Sport and Health
International Journal of Sports Sciences and Health


Lista e Revistave Shkencore në: Web of Science, Scopus dhe Springer

Shtyp këtu për të shtuar publikime
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, R, F, O, K, H, I, W, AG where R is not null AND R<>' ' label R 'Authors', F 'Title', O 'Journal', K 'Number/Vol', H 'Pages', I 'Year', W 'ISSN', AG 'Attachment', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, X, Y, G, Q, V, AI where X is not null AND X<>' ' label X 'Authors', Y 'Title', G 'Conference Name', Q 'Place', V 'ISBN', AI 'Year', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMjSIqwd0r0OK7JFXfDLqh8yi14MUd35R1k1BNu5KjU/edit?usp=sharing" query="select B, S, N, Z, AA, AC where S is not null AND S<>' ' label S 'Authors', N 'Title', Z 'Publisher', AA 'Year', AC 'ISBN', B 'Faculty'" style="width: 100%;" datatables_order='%5B%5B 0, "asc" %5D%5D']

Informatat, së shpejti!

Informatat, së shpejti!

BOTIMET

Titulli Autorët Viti
Ekonomia dhe organizimi i turizmit Arben Oda 2022
Hulumtimet në sportet individuale – atletika Astrit Iseni 2022
Gjeografia Ekonomike Sali Zhaku 2022
Модалитетите на женскост во македонскиот и во албанскиот јазик Marina Danilovska 2022
Изразување минатост со глаголските форми во македонскиот и албанскиот јазик Marina Spasovska 2022
Praktikum i kimisë Shefket Dehari 2022
Analiza vektoriale Xhevair Beqiri, Alit Ibraimi 2022
Strukturat Ternare Flamure Sadiki 2022
Nëna ime Mihane Lama Kudusi Lama 2022
Rexhep Qosja – Filozof, Ideolog dhe Politikan i Çështjes Kombëtare Kudusi Lama 2022
Strukturat Diskrete 2 Alit Ibraimi 2021
Fillet dhe zhvillimet e postmodernës Arsim Rexhepi 2021
MONOGRAFI – Universiteti i Tetovës (1994/5 – 2004/5) Universiteti i Tetovës 2021
Gjuha e urrejtjes gjatë kampanjës së zgjedhjeve parlamentare 2020 në RMV Qendra për paqe dhe komunikim transkulturor 2021
Referenca gjenetike dhe atletike e panjohur e metabolizmit njerëzor Mustafa Ceri 2021
Protetika Stomatologjike Mobile Klinike – Protezat e pjesshme (botimi i dytë) Sherif Shaqiri 2021
E drejta afariste Faton Shabani 2021
Bazat e inxhinierisë kompjuterike, ushtrime – aplikime Nderim Zeqiri 2020
Kyçja e palëve të interesit në zhvillimin e kurrikulave të programeve studimore: përvojë për përmirësimin e kualitetit në arsimin e lartë Sheruze Osmani-Ballazhi, Vjollca Memishi Fejza 2020
Logopedia Buniamin Memedi 2020
Fizika e ambientit jetësor Neset Izairi 2020
Qeverisja e korporatave Brikend Aziri 2020
Përmbledhje detyrash nga matematika Teuta Iljazi 2019
E drejta afariste ndërkombëtare Faton Shabani 2018
Përmbledhje detyrash nga transformimet gjeometrike Flamure Sadiki, Alit Ibraimi, Krutan Rasimi, Ylldrita Seferi 2018
Inxhinieri softuerike-njehësime të orientuara drejt shërbimit Festim Halili 2018
Teknologjia prodhuese në mekatronikë – I Rrahim Maksuti 2018
Fjalor terminologjik i matematikës Agim Rushiti 2018
Protetika stomatologjike mobile klinike – Protezat e plota Sherif Shaqiri 2018
Me vete flas Arbër Çeliku 2017
Pasojat juridike nga mospërmbushja e kontratës për shitjen ndërkombëtare të mallrave Faton Shabani 2016
Aftësia e kufizuar intelektuale Buniamin Memedi, Angelka Velkovska, Goran Ajdinski 2016
Arabishtja bashkëkohore I-VIII Adnan Ismaili, Ismail Ahmeti, Jahja Hondozi 2016
Barazia gjinore në kontekstin e letërsisë artistike Gëzim Xhambazi 2016
Taktika në basketboll Hazir Salihu 2016
Demokratizimi i institucioneve edukative-arsimore në RM Rabije Murati 2016
Shqiptarët ortodoksë në RM Branislav Sinadinoski 2015
Çlirimi i Kosovës David L.Philips 2015
Sëmundjet e veshkave Lutfi Zilbeari 2015
E drejta ndërkombëtare private Bekim Kadriu 2015
Mjekësia ligjore Agim Ramadani 2015
Media dhe Gjeopolitika e një konflikti etnik Aurora Ndrio Karameti 2014
Dreri je ti Uli Rothfuss, Arbër Çeliku 2013
E drejta Romake Bashkim Selmani 2013
Lëvizja Kombëtare Çlirimtare Shqiptare(1830-1912) Vlado Popovski 2012
Marrëdhëniet Sovjetike-Shqiptare(vitet ’20 dhe ’30 të shek.XX) Lenina Zhila, Vlado Popovski 2012