Vizioni dhe qëllimi

Rritja e vazhdueshme e popullsisë në rruzullin tokësor, kërkon nga bujqësia rritjen e sasisë dhe cilësisë së ushqimit, ndërkaq zvogëlimi i sipërfaqeve punuese bujqësore nga ana tjetër, e vështirëson këtë nevojë të popullatës. Për ta arritur këtë objektiv duhet të kemi një bujqësi intensive, profesionale dhe të integruar. Vetëm në këtë mënyrë bujqësia nga sipërfaqet e zvogëluara mund të sigurojë sasi të mjaftueshme të ushqimit dhe ushqim cilësor. Në të njëjtën kohë, prioritet global i bujqësisë është përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe mbrojtjes së mjedisit, në përputhje me këto procese.

 

Fakultieti ka për qëllim:

 

  • Ndjekjen e metodave më të reja të prodhimtarisë bujqësore intensive, përdorimin sa më adekuat të mekanizimit bujqësor, produkteve për mbrojtjen e bimëve.
  • Krijimin e kuadrove shkencore të një modeli të një arsimimi evropian të aftë për kyçje në punët hulumtuese – shkencore në lëmin e bujësisë, bioteknologjisë dhe mjedisit jetësor.
  • Transferin e teknologjive të reja në bujqësi përmes bashkëpunimit intensiv me fermerët, kapacitetet përpunuese dhe institucionet e ngjashme në vend, regjion dhe në botë.

 

Imperativi i fakultetit

Imperativi i Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë është të krijojë një profil profesional dhe akademik, i cili do të  zotërojë njohuritë e nevojshme për t’u përballur me sfidat e ndryshme që i ka bujqësia në drejtim të prodhimtarisë, menaxhimit, mbrojtjes, dhe përpunimit të produkteve bujqësore si dhe të kërkesave të tregut.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
PRODHIMTARI BIMORE 8 240 Inxhinier i prodhimit bimor Deskriptori
PRODHIMTARI SHTAZORE 8 240 Inxhinier i prodhimit shtazor Deskriptori
AGROBIZNES 8 240 Inxhinier i agrobiznesit Deskriptori


Dekan
Doc. Dr. Alirami Saliji
alirami.saliji@unite.edu.mk

Informatat, së shpejti!