//Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë
Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë 2021-05-06T13:35:24+00:00

Project Description

Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë (FBB) në kuadër të Universitetit të Tetovës ofron njohuri përkatëse përmes një sistemi të studimeve multidisiplinore dhe problemin e prodhimtarisë bujqësore e sheh si interaksion (ndërveprim) në mes të bimëve, tokës, mikroorganizmave dhe ujit, ndërsa prodhimet finale si kategori ekonomike.

FBB si institucion i arsimit të lartë realizon veprimtari arsimore dhe shkencore-hulumtuese në fushat e: Prodhimtarisë bimore, Prodhimtarisë blegtorale dhe Agrobiznesit.

Vetëm dhe në bashkëpunim me njësitë tjera të UT-së dhe me institucione tjera nga vendi, rajoni dhe më gjerë realizon veprimtari arsimore dhe shkencore-hulumtuese, veprimtari profesionale, studime, projekte, analiza nga fusha e bujqësisë dhe bioteknologjisë, duke siguruar kështu transfer të teknologjive dhe të arriturave më të reja shkencore nga fusha e bujqësisë dhe bioteknologjisë, duke synuar të shndërrohet në pikë referimi për zhvillimin rural dhe të bujqësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
PRODHIMTARI BIMORE 8 240 Inxhinier i prodhimit bimor Deskriptori
PRODHIMTARI SHTAZORE 8 240 Inxhinier i prodhimit shtazor Deskriptori
AGROBIZNES 8 240 Inxhinier i agrobiznesit Deskriptori


Dekan
Doc. Dr. Alirami Saliji
alirami.saliji@unite.edu.mk

Informatat, së shpejti!