Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, synon t’i aftësoj studentët e ardhëshëm për pozita dhe vende të punës në organet e jurisprudencës edhe atë në gjyqësi, prokurori publike, në avokaturë, në administratën shtetërore, në institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat. Në këtë drejtim Programet studimore të Fakultetit Juridik janë të akredituara sipas parimeve të sistemit të Bolonjës dhe duke patur parasysh kërkesat e tregut të punës. Të gjitha programet studimore të Fakultetit Juridik janë të akredituara në bazë të modelit 4+1 240 ECTS dhe ofrojnë mundësi të madhe për realizimin praktik të kurikulave mësimore të nevojshme për ushtrimin e profesionit në të ardhmën.

Ky fakultet synon:

  • dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj;
  • aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe të mendojë në mënyrë analitike;
  • aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara;
  • mundësia e studentit të shprehet lirshëm dhe të rezonojë në mënyrë më të gjerë.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
STUDIME TË DREJTËSISË 6 180 Jurist i diplomuar Deskriptori
GAZETARI 8 240 Gazetar i diplomuar dhe njohës i mediumeve
Deskriptori
SHKENCA POLITIKE 8 240 Politolog i diplomuar Deskriptori
KRIMINALISTIKË 6 180 Kriminalist i diplomuar Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
STUDIME TË DREJTËSISË E drejta administrative dhe kushtetuese 4 120 Magjistër i së drejtës – drejtimi administrativ
E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare Magjistër i së drejtës – e drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
E drejta penale Magjistër i së drejtës – drejtimi penal
E drejta civile Magjistër i së drejtës – drejtimi civil
GAZETARI Gazetari dhe mediume 4 120 Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve
Gazetari dhe mediume 2 60 Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve
SHKENCA POLITIKE Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane 2 60 Magjistër i shkencave politike nga lëmi: Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane
Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe studime evropiane(në gjuhën angleze) Magjistër i shkencave politike nga lëmi: Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
HISTORIA E INSTITUCIONEVE DHE SHTETI I SË DREJTËS Historia e shtetit 180 Doktor i shkencave juridike në lëmin-Historia e shtetit
Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe histori e diplomacisë 180 Doktor i shkencave juridike në lëmin-Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe histori e diplomacisë
Sistemet politike baashkëkohore 180 Doktor i shkencave juridike në lëmin-Sistemet politike bashkëkohore

Dekan
Prof. Dr. Qebir Avziu
qebir.avziu@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Drita Mamuti-Fazlia
drita.fazlia@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Fatbardha Ismaili
fatbardha.ismaili@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Ali Salihi
ali.salihi@unite.edu.mk

Gjeraqina Leka
gjeraqina.leka@unite.edu.mk
Konsultimet
Publikimet
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Publikuar: Mars 2022)