Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, synon t’i aftësoj studentët e ardhëshëm për pozita dhe vende të punës në organet e jurisprudencës edhe atë në gjyqësi, prokurori publike, në avokaturë, në administratën shtetërore, në institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat. Në këtë drejtim Programet studimore të Fakultetit Juridik janë të akredituara sipas parimeve të sistemit të Bolonjës dhe duke patur parasysh kërkesat e tregut të punës. Të gjitha programet studimore të Fakultetit Juridik janë të akredituara në bazë të modelit 4+1 240 ECTS dhe ofrojnë mundësi të madhe për realizimin praktik të kurikulave mësimore të nevojshme për ushtrimin e profesionit në të ardhmën.

Ky fakultet synon:

  • dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj;
  • aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe të mendojë në mënyrë analitike;
  • aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara;
  • mundësia e studentit të shprehet lirshëm dhe të rezonojë në mënyrë më të gjerë.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
STUDIMET E DREJTËSISË 240 JURIST I DIPLOMUAR NË STUDIME TË DREJTËSIË Deskriptori
KRIMINALISTIKË 240 KRIMINALIST I DIPLOMUAR NË KRIMINALISTIKË Deskriptori
STUDIME POLITIKE 240 POLITIKOLOG I DIPLOMUAR Deskriptori
GAZETARI DHE MEDIUME 240 I DIPLOMUAR NË GAZETARI DHE MEDIUME Deskriptori

Cikli II

DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
E DREJTA CIVILE 60 SPECIALISTI I SË DREJTËS CIVILE
E DREJTA CIVILE 120 MAGJISTËR I SË DREJTËS CIVILE
E DREJTA PENALE 120 MAGJISTËR I SË DREJTËS PENALE
MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE STUDIME EVROPIANE 60 MAGJISTË I SË MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE DHE STUDIMEVE EVROPIANE
E DREJTA ADMINISTRATIVE – KUSHTETUESE 60 MAGJISTËR I SË DREJTËS ADMINISTRATIVE – KUSHTETESE
SIGURI DHE KRIMINALISTIKË 60 DIPLOMUAR NË SIGURISI DHE KRIMINALISTIKË
E DREJTA PENALE 60 JURIST SPECIALISTI I SË DREJTËS PENALE
GAZETARI DHE MEDIUME 120 MAGJISTËR I GAZETARISË DHE MEDIUMEVE
GAZETARI DHE MEDIUME 60 MAGJISTËR I GAZETARISË DHE MEDIUMEVE
SIGURI DHE KRIMINALISTIKË 120 MAGJSTËR I SIGURISË DHE KRIMINALISTIKËS
E DREJTA ADMINISTRATIVE-KUSHTETESE 60 SPECIALIST I TË DREJTËS ADMINISTRATIVE – KUSHTETUESE
MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE DIPLOMACIA 120 MAGJISTËR I MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE DHE DIPLOMACIJA


Dekan
Prof. Dr. Jusuf Zejneli
jusuf.zejneli@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Drita Mamuti-Fazlia
drita.fazlia@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Ebrar Ibraimi
ebrar.ibraimi@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Ali Salihi
ali.salihi@unite.edu.mk

Gjeraqina Leka
gjeraqina.leka@unite.edu.mk
Konsultimet
Publikimet
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Publikuar: Mars 2022)