Project Description

Historiku: Fakulteti Filologjik, si njësi akademike e Universitetit të Tetovës, ka një traditë dhe përvojë po aq sa vetë Universiteti (1994). Në kuadër të Fakultetit Filologjik, që nga themelimi, kanë funksionuar këto katedra: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Angleze, Gjuhë dhe Letërsi Gjermane. Me zyrtarizimin e Universitetit të Tetovës në vitin 2004, programet studimore Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Angleze, Gjuhë dhe Letërsi Gjermane bëhen pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane. Po këtë vit, nga programet filologjike është hapur programi studimor i Gjuhës dhe i Letërsisë Maqedonase. Me përshtatjen e programeve të studimit sipas sistemit të Bolonjës dhe me akreditimin e vitit 2007, përsëri formohet Fakulteti Filologjik, por përveç katër programeve të studimit, që veç më funksionin, shtohen edhe tri programe të reja studimore Gjuhë dhe Letërsi Frënge, Gjuhë dhe Letërsi Italiane, Përkthim dhe Interpretim.

Në vitin 2013 Fakulteti Filologjik i ka riakredituar të gjitha programet e sipërpërmendura të studimeve, përfshirë studimet e magjistraturës, ndërsa të doktoraturës vetëm për drejtimin Gjermanistikë. Ndërkaq, në proceset e fundit të akreditimit të vitit 2021, përpos programeve tashmë tradicionale, janë akredituar edhe gjashtë programe të reja të ciklit II (studimeve të masterit), si: Metodika e Mësimdhënies së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, Metodika e Mësimdhënies së Gjuhës Gjermane, Metodika e Mësimdhënies së Gjuhës Frënge. Krahas riakreditimeve me 60 ECTS, tanimë, për herë të parë i kemi të akredituara edhe me 120 ECTS kredi programet e studimit: Metodika e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze, Letërsi Angleze, Gjuhësi Angleze.

Misioni: Fakulteti Filologjik vepron në kuadër të Universitetit të Tetovës si njësi akademike e përqendruar në ofrimin e programeve të studimit në fushë të shkencave filologjike, duke filluar nga studimi i shkencave nacionale (i gjuhës, i letërsisë dhe i kulturës shqiptare), mësimi dhe studimi i gjuhëve, i letërsive dhe i kulturave të huaja (maqedonase, angleze, gjermane, frënge, italiane). Parimet themelore në të cilat mbështetet misioni i këtij institucioni kanë të bëjnë kryesisht me formimin sipëror të të rinjve në fushat e shkencave humane dhe filologjike, si dhe përgatitjen e mësimdhënësve të gjuhës shqipe, të gjuhës maqedonase dhe të gjuhëve të huaja. Programet e studimit janë në përshtatje me standardet botërore të përgatitjes së kuadrit të kualifikuar duke përmbushur kërkesat e tregut të punës.

Strategjia e zhvillimit:Në përgjithësi, puna jonë si institucion i arsimit të lartë përqendrohet në disa elemente konkrete të vizionit dhe të misionit tonë për të ardhmen. Në planin strategjik, Fakulteti Filologjik bën përpjekje për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së mësimdhënies dhe mbajtjen e ritmit me universitetet e dëshmuara. Ndër synimet kryesore është organizimi i trajnimeve të vazhdueshme të stafit akademik me qëllim të përmirësimit të kualitetit të mësimdhënies dhe angazhimi i mësimdhënësve me përvojë të lartë profesionale dhe shkencore, përmirësimi në mënyrë të vazhdueshme i infrastrukturës dhe i kushteve të domosdoshme të punës në fakultet, rritja e sasisë dhe e cilësisë së veprimtarisë shkencore hulumtuese, e botimit të librave dhe të revistave shkencore, të vazhdojë indeksimi i revistës aktuale “Filologjia” në platforma të tjera, pjesëmarrja në projekte të përbashkëta me fakultete simotra të rajonit dhe më gjerë në fushë të mësimdhënies, të përsosmërisë së hulumtimit shkencor dhe të aftësimit profesional, etj.

Cikli I

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE Arsimor 8 240 Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë shqipe Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë angleze Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë gjermane Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë maqedone Deskriptori
FILOLOGJI ROMANE Gjuhë dhe letërsi frënge Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë frënge Deskriptori
Gjuhë dhe letërsi italiane Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë italiane Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE Gjuhë shqipe 2 60 Magjistër i gjuhës shqipe
Letërsi shqipe Magjistër i letërsisë shqipe
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE Gjuhë angleze 2 60 Magjistër i gjuhës angleze
Letërsi angleze Magjistër i letërsisë angleze
Metodoligjia e mësimdhënies së gjuhës angleze Magjistër në mësimdhënien e gjuhës angleze
GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE Gjuhë gjermane 2 60 Magjistër i gjuhës gjermane
GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONE Gjuhë maqedone 2 60 Magjistër i gjuhës maqedone
Letërsi maqedone Magjistër i letërsisë maqedone
GJUHË DHE LETËRSI FRËNGE Gjuhë frënge 2 60 Magjistër i gjuhës frënge
Letërsi frënge Magjistër i letërsisë frënge

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
SHKENCA MBI GJUHËN Gjermanistikë 180 Doktor i shkencave në fushën e gjuhësisë-Gjermanistikë

Dekan
Prof. Dr. Berton Sulejmani
berton.sulejmani@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Doc. Dr. Esmije Veseli
esmije.veseli@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Majlinda Nuhiu
majlinda.nuhiu@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Selim Osmani
selim.osmani@unite.edu.mk

Hamsi Behluli
hamsi.behluli@unite.edu.mk
Konsultimet
Publikimet

Nertila Sinani-Ramadani
nertila.sinani@unite.edu.mk
Konsultimet
Publikimet

Muarem Ajdari
muarem.ajdari@unite.edu.mk
Konsultimet
Publikimet
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Publikuar: Qershor 2021)