2022-02-21T12:05:34+02:00

Fakulteti i Administrimit të Biznesit Fakulteti i Administrimit të Biznesit ofron një gamë të gjerë të programeve studimore të ciklit të parë dhe të [...]

2022-02-28T23:33:11+02:00

Fakulteti i Arteve si pjesë integrale e Universitetit të Tetovës, me programet studimore të Artit figurativ, Artit muzikor dhe Artit dramatik, paraqet themelin e [...]

2021-12-16T11:42:57+02:00

Vizioni dhe qëllimiRritja e vazhdueshme e popullsisë në rruzullin tokësor, kërkon nga bujqësia rritjen e sasisë dhe cilësisë së ushqimit, ndërkaq zvogëlimi i sipërfaqeve punuese [...]

2022-03-16T15:42:59+02:00

Në Fakultetin Ekonomik organizohen studime sipas modelit 3+2 dhe 4+1. Çfarë ofron Fakulteti Ekonomik? Programe tё akredituara (sipas sistemit tё Bolonjёs), qё janë tё [...]

2022-04-28T10:17:21+02:00

Historiku: Fakulteti Filologjik, si njësi akademike e Universitetit të Tetovës, ka një traditë dhe përvojë po aq sa vetë Universiteti (1994). Në kuadër të [...]

2022-03-10T14:57:16+02:00

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2022-03-18T18:12:57+02:00

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime [...]

2022-06-08T10:37:38+02:00

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik [...]

2022-06-03T14:51:07+02:00

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas parimeve të Sistemit të Bolonjës. Qëllimi është që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2022-05-26T13:46:26+02:00

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi. Ky fakultet realizon [...]

2022-05-26T14:09:59+02:00

Studimet e mjekësisë dhe stomatologjisë kanë për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik. [...]

2022-05-26T13:47:10+02:00

Fakulteti i Shkencave Aplikative zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke iu përshtatur trendeve dhe standardeve bashkëkohore, para së gjithash tregut [...]

2022-07-12T13:40:18+02:00

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat [...]

2021-06-08T11:50:11+02:00

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik Të arriturat shkencore për mjedisin jetësor sot ekologjinë e trajtojnë si shkencë interdisciplinare që merret me studimin e problemeve [...]

Go to Top