Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik i përfshirë në sport.
Studimet në këtë fakultet janë të organizuara sipas modelit të Bolonjës 4+1.
Kjo fushë studimore përfshin në vete lëndë nga fusha e edukimit fizik dhe sportit, lëndë mjekësore dhe lëndë psikologjike-pedagogjike, të cilat studentin e pajisin dhe aftësojnë me njohuri, shkathtësi dhe kompetenca.
Të diplomuarit në programin studimor të Kulturës Fizike, si dhe magjistrantët e Kulturës Fizike, njohuritë dhe shkathtësitë e veta i zbatojnë në fushën e arsimit fillor, të mesëm ose të lartë. Perspektiva për punësim në këtë fushë është e madhe dhe me ndryshimet e Ligjit për arsimin fillor dhe të mesëm në RM rritet numri i orëve obligative dhe zgjedhore, në ciklin e ulët dhe të mesëm të shkollimit. Me këtë paraqitet nevoja për mësimdhënës të edukimit fizik.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
KULTURË FIZIKE 240 PROFESOR I DIPLOMUAR I EDUKIMIT FIZIK Deskriptori
TRAJNER SPORTIV 180 TRAJNER SPORTIV Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI
Edukim Fizik 60 Magjistër i edukimit fizik
Shkencat Sportive 60 Magjistër i shkencave sportive
EDUKIM FIZIK 60 MAGJISTER I EDUKIMIT FIZIK


Dekan
Prof. Dr. Shpresa Memishi
shpresa.memishi@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Kastriot Shaqiri
kastriot.shaqiri@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Fadil Mamuti
fadil.mamuti@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Agron Sherifi
agron.sherifi@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Përditësuar: Shkurt 2022)