//Fakulteti i Kulturës Fizike
Fakulteti i Kulturës Fizike 2020-12-30T10:56:39+00:00

Project Description

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik i përfshirë në sport.
Studimet në këtë fakultet janë të organizuara sipas modelit të Bolonjës 4+1.
Kjo fushë studimore përfshin në vete lëndë nga fusha e edukimit fizik dhe sportit, lëndë mjekësore dhe lëndë psikologjike-pedagogjike, të cilat studentin e pajisin dhe aftësojnë me njohuri, shkathtësi dhe kompetenca.
Të diplomuarit në programin studimor të Kulturës Fizike, si dhe magjistrantët e Kulturës Fizike, njohuritë dhe shkathtësitë e veta i zbatojnë në fushën e arsimit fillor, të mesëm ose të lartë. Perspektiva për punësim në këtë fushë është e madhe dhe me ndryshimet e Ligjit për arsimin fillor dhe të mesëm në RM rritet numri i orëve obligative dhe zgjedhore, në ciklin e ulët dhe të mesëm të shkollimit. Me këtë paraqitet nevoja për mësimdhënës të edukimit fizik.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI 8 240 Profesor i diplomuar në kulturë fizike dhe shëndetësi Deskriptori
SPORT 6 180 Trajner sportiv i profilizuar në sportin përkatës Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI
EDUKIMI FIZIK 2 60 Magjistër i edukimit fizik
SHKENCA SPORTIVE 2 60 Magjistër i shkencave sportive
MENAXHMENT SPORTIV DHE REKREACION 2 60 Magjistër i menaxhmentit sportiv dhe rekreacionit

Cikli III

PROGRAMI ECTS KUALIFIKIMI
Kineziologji 180 Doktor i shkencave në fushën e kineziologjisë

Dekan
Prof. Dr. Haki Ismaili
haki.ismaili@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Atli Koleci
atli.koleci@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Fadil Mamuti
fadil.mamuti@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Agron Sherifi
agron.sherifi@unite.edu.mk

Informatat, së shpejti!