Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas parimeve të Sistemit të Bolonjës. Qëllimi është që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin arsimor në vend, si dhe përshtatja përballë tendencave bashkëkohore në arsim. Ky fakultet synon që studentët të arrijnë:

 • Konkurrim në tregun akademik evropian;
 • Profilizim përmes zhvillimit të kompetencave;
 • Programe të pranuara ndërkombëtarisht;
 • Mundësi lëvizjeje akademike.

Në Fakultetin Pedagogjik organizohen:

 • Ligjërata interaktive dhe debatuese;
 • Mësimnxënie në laboratorë dhe në terren;
 • Mësimdhënie përmes TI-së;
 • Qasja e re: “Studenti në qendër”.

Në ciklin  I të studimeve, në Fakultetin Pedagogjik janë të akredituara katër programe studimore:

 1. Pedagogji profesionale
 2. Mësim klasor,
 3. Edukim parashkollor
 4. Edukim special dhe rehabilitim.

Në ciklin  II  të studimeve janë të akredituara këto programe studimore:

 1. Pedagogji, me tri drejtime: a. Arsim elementar; b. Inovacione didaktike dhe c. Menaxhim në arsim
 2. Edukim special dhe rehabilitim, me tri drejtime: a. Arsim inkluziv; b. Autizëm dhe dëmtime intelektuale dhe c. Logopedi dhe dëmtim të të dëgjuarit

Në ciklin III të studimeve është i akredituar  programi studimor Pedagogji, me dy drejtime:

 1. Strategjia për zhvillimin e arsimit dhe
 2. Strategjia për zhvillimin e mësimdhënies.

Në kuadër të Fakultetit Pedagogjik organizohet edhe programi studimor për përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike, i cili zgjat një semestër.

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
MËSIM KLASOR 8 240 Profesor i diplomuar në mësim klasor Deskriptori
DREJTIMI PARASHKOLLOR 8 240 Edukator i diplomuar në mësim parashkollor Deskriptori
PEDAGOGJI PROFESIONALE 8 240 Pedagog i diplomuar Deskriptori
EDUKIM SPECIAL DHE REHABILITIM 8 240 Edukator special dhe rehabilitor i diplomuar Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
PEDAGOGJI Inovacione didaktike 2 60 Magjistër i pedagogjisë-inovacione didaktike
Arsimim elementar Magjistër i pedagogjisë-arsimim elementar
Menaxhimi në arsim Magjistër i pedagogjisë-menaxhimi në arsim
EDUKIM SPECIAL DHE REHABILITIM Arsimim inkluziv dhe rehabilitimi 2 60 Edukator special dhe rehabilitor i diplomuar

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
PEDAGOGJI Strategjia për zhvillimin e arsimit 180 Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i pedagogjisë-sfera politikë arsimore
Strategjia për zhvillimin e mësimit

Dekan
Prof. Dr. Lulzim Mehmedi
lulzim.mehmedi@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Besa Havziu
besa.havziu@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Doc. Dr. Teuta R. Rasimi
teuta.rasimi@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Mirvete Shabani
mirvete.shabani@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Përditësuar: Shkurt 2022)

Project
“Living Democracy”

Click