Austrian Corner

Kontakt : Lazim Ahmedi, OeAD-Lektor
lazim.ahmedi@oead-lektorat.at
+43 667 619 87500
+389 72 671 200

Austrian Corner është kënd austriak që shërben si një vend informimi dhe organizimi pranë Universitetit të Tetovës/Dega Gjuhë dhe Letërsi Gjermane, edhe atë:

  • Informon mbi mundësitë e studimit dhe kualifikimit në Austri;
  • Organizon qëndrime studimore dhe ekskurzione në Austri;
  • Shfaq filma austriak/gjermanishtfolës;
  • Organizon lexime me shkrimtar gjermanishrtfolës;
  • Ofron literaturë dhe shtyp austriak;
  • Vepron si vendtakim për gjermanistët në Maqedoni;
  • Reklamon Austrinë dhe partnerët e kooperimit.

Pjesë e