Факултетот за физичка култура и неговиот дел студиската програма за физичко образование се дефинира како општо интердисциплинарно поле, каде што доминира физичката активност која се занимава со спортот.

Студиите на овој факултет се организирани според Болоњскиот модел 4 + 1.

Оваа студија вклучува курсеви од областа на физичкото образование и спортот, медицинските курсеви и психолошко-педагошките курсеви, кои ги обезбедуваат и ги надоградуваат знаењата, вештините и компетенциите на учениците.

Дипломирани студенти во студиската програма за физичка култура, како и магистрите за физичко образование, нивното знаење и нивните вештини ти применуваат во областа на основното, средното и терциерното образование. Изгледите за работа во оваа област се одлични и со промените во законот за основно и средно образование во Република Македонија се зголемува бројот на задолжителни и изборни часови во првиот циклус и средниот циклус. Оттука, потребата за наставници по физичко образование особено е во пораст.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ФИЗИЧКА КУЛТУРА Дескриптор
СПОРТСКИ ТРЕНЕР 180 СПОРТСКИ ТРЕНЕР Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
Физичко Образование 60 Магистер по физичко образование
СПОРТСКИ НАУКИ 60 Магистер по спортски науки
ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 60 МАГИСТЕР ПО ФИЗИЧКА ОБРАЗОВАНИЕ


Декан
проф. д-р Шпреса Мемиши
shpresa.memishi@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Кастриот Шаќири
kastriot.shaqiri@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Фадил Мамути
fadil.mamuti@unite.edu.mk

Секретар
Агрон Шерифи
agron.sherifi@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Октомври 2022)