Project Description

Факултетот за физичка култура и неговиот дел студиската програма за физичко образование се дефинира како општо интердисциплинарно поле, каде што доминира физичката активност која се занимава со спортот.

Студиите на овој факултет се организирани според Болоњскиот модел 4 + 1.

Оваа студија вклучува курсеви од областа на физичкото образование и спортот, медицинските курсеви и психолошко-педагошките курсеви, кои ги обезбедуваат и ги надоградуваат знаењата, вештините и компетенциите на учениците.

Дипломирани студенти во студиската програма за физичка култура, како и магистрите за физичко образование, нивното знаење и нивните вештини ти применуваат во областа на основното, средното и терциерното образование. Изгледите за работа во оваа област се одлични и со промените во законот за основно и средно образование во Република Македонија се зголемува бројот на задолжителни и изборни часови во првиот циклус и средниот циклус. Оттука, потребата за наставници по физичко образование особено е во пораст.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ЗДРАВСТВО 8 240 Дипломиран професор по Физичко и здравствено образование Дескриптор
СПОРТ 6 180 Профилизиран спортски тренер по соодветен спорт Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2 60 Магистер по физичка култура
СПОРТСКИ НАУКИ 2 60 Магистер по спортски науки
МЕНАЏМЕНТ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 2 60 Магистер по менаџмент за спорт и рекреација

Трет циклус

НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
Кинезиологија 180 Доктор на науки од област на кинезиотерапија

Декан
проф. д-р Шпреса Мемиши
shpresa.memishi@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Атли Колеци
atli.koleci@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Фадил Мамути
fadil.mamuti@unite.edu.mk

Секретар
Агрон Шерифи
agron.sherifi@unite.edu.mk

Информации наскоро!