Насловна/Optional/Студенти
Студенти2022-04-21T12:03:47+02:00

Распореди: Предавања, испити и консултации:

 • Прв циклус
 • Втор циклус
 • Трет циклус

Потребни документи за студентите од II циклус во врска со подготовката и заштитата на магистерскиот труд:

 • Пријава на магистерски или специјалистички труд pdf | doc
 • Пријавен лист за пријавување на магистерската теза pdf | doc
 • Барање за одбрана на труд pdf | doc

Циклус III документи:

Стипендии 2017/18 – Прв циклус на студии

БР. ИМЕ, РОДИТЕЛ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРОСЕК
1 ДИЕЛИНА ЌЕНАН МЕХМЕТИ Економски факултет Финансии и сметководство 10.00
2 АГНЕСА АЈЛА ФЕТАИ Правен факултет Правни студии 10.00
3 ФАТБАРДА АЈРЕДИН ЈОНУЗИ Економски факултет Финансии и сметководство 10.00
4 ЛЕАРТА РАМАЗАН ЛИМАНИ Економски факултет Финансии и сметководство 10.00
5 АРМАНДА СЕЛИМ ЈУСУФИ Економски факултет Финансии и сметководство 10.00
6 ЕРМИРА МЕЏДИ МЕМЕТИ Факултет за природно-математички науки Информатика 10.00
7 АРБНОРА АБДИЛАЌИМ АХМЕДИ Факултет за применети науки Геодезија и геоинформатика 10.00
8 ДРИЛОН ИДАЈЕТ МИФТАРИ Факултет за медицински науки Општа медицина 10.00
9 МАЈМИРЕ НЕИМ РАМАДАНИ Филозофски факултет Специјална едукација и рехабилитација 10.00
10 ШЌИПЕ ЌАЗИМ МЕМЕТИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.97
11 НАДИРЕ АЛИТ ХАБИБИ Филолошки факултет Албански јазик и книжевност 9.94
12 ЏЕМИЛЕ ФАТМИР САЛИЈИ Правен факултет Правни студии 9.93
13 КАЛТРИНА НЕХАТ САДИКИ Филолошки факултет Албански јазик и книжевност 9.92
14 САРА ЈУСУФ СЕЛМАНИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.92
15 ЏЕСИНА ЗУЛЌУФЛИ ФЕТАИ Правен факултет Политички науки 9.92
16 МЕВЛУДЕ МАМУТ САЛИХИ Факултет за природно-математички науки Математика 9.91
17 ГРЕСА МЕНДИМ ЛИТА Филозофски факултет Социологија 9.91
18 АЛБИНА НЕСИМ ДУРМИШИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.91
19 МИРЛИНД ИСЕН МУРАТИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.89
20 ДРИТА ЏЕМАИЛ ЈУСУФИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.89
21 ШЕФКЕТЕ ФАУЗИ РЕЏЕПИ Правен факултет Правни студии 9.89
22 МИРЛИНДА ЌЕНАН ВРАНГАЛА Економски факултет Финансии и сметководство 9.87
23 БЕРНА ИМЕР МЕЈДИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.86
24 ФАТЛИНДА ЏЕВАТ КУЌИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.86
25 САРА ХАКИК ЈАХИЈИ Факултет за природно-математички науки Хемија 9.86
26 АЛДА АВДИЈА БЕЌИРИ Правен факултет Правни студии 9.86
27 АЛБИН БЕКИМ БЕЌИРИ Филолошки факултет Англиски јазик и книжевност 9.85
28 ХЕНСА НЕХАТ АРИФИ Филозофски факултет Историја 9.85
29 РУШАН ГАЗМЕНД ХОДА Факултет за применети науки Мекатроника 9.84
30 МЕВЛАНА МУСА ВИНЦА Филозофски факултет Социологија 9.83
31 АДЕЛИНА НЕЏБЕДИН БЕАДИНИ Факултет за медицински науки Општа медицина 9.82
32 МЕНТОР ФЕРСАН СУЛЕЈМАНИ Филозофски факултет Специјална едукација и рехабилитација 9.81
33 АРБЕСА АФРИМ ЗИБЕРИ факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 9.81
34 БЛЕРТА ШЕФКИ ГРУБИ Филозофски факултет Филозофија 9.81
35 ОМАР БИЊАМИН АЈРУЛИ Правен факултет Политички науки 9.81
36 ФЛОРИЈЕ ШЕРИФ АДЕМИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.80
37 ИГБАЛЕ ЗЕНУЛА АБДИЈИ Факултет за природно-математички науки Хемија 9.79
38 НУРАЈ СУХАТ БАЈРАМИ Правен факултет Правни студии 9.78
39 АРБНОРА ТЕФИК ШАБАНИ Факултет за природно-математички науки Хемија 9.78
40 НЕШАТ ЈОНУС АЈРУЛИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.78
41 АСРИ ИСМАИЛ НУХИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.78
42 БЛЕРТА ЌАМИЛ СЕЛИМИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.77
43 АНИТА ИСНЕТ МЕРКО Факултет за медицински науки Општа медицинска сестра 9.75
44 ДИЕЛЗА ЏЕВАХИР ЧЕЛИКУ Филозофски факултет Специјална едукација и рехабилитација 9.71
45 БЛЕНДИАНА НАИМ ЏАМБАЗИ Филозофски факултет Специјална едукација и рехабилитација 9.71
46 НАЗИФЕ АБДУЛБАРИ ИЉАЗИ Факултет за природно-математички науки Физика 9.70
47 АЌИМ ЏЕМИЛ ИЉАЗИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.70
48 САРА РЕЏЕП АЛИУ Филозофски факултет Социологија 9.69
49 АФЕРДИТА ЏЕВДЕТ НУХИЈУ Факултет за уметност Драмска уметност 9.68
50 АМИР ШЕМСЕДИН ЌАМИЛИ Правен факултет Криминалистика 9.68
51 ФАИК НАФИ СЕЛИМИ Филолошки факултет Англиски јазик и книжевност 9.67
52 МЕЛИСА ЏЕЛАЛ КРЕКА Факултет за природно-математички науки Географија 9.67
53 ЏЕЈДА ШИНАСИ МЕМЕДИ Филозофски факултет Ориентална филологија 9.67
54 АРБ НЕСИМ СЕФЕРИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.67
55 ЈЕТОН ФЕЈЗИ ФАЗЛИЈА Филозофски факултет Социологија 9.65
56 САЈМИРА ЏЕМАИЛ САЛИУ Економски факултет Финансии и сметководство 9.64
57 ДОНИТА САДРИ МЕМЕТИ Факултет за медицински науки Фармациа 9.64
58 ТЕУТА ЈУСУФ ЏЕЛАДИНИ Филолошки факултет Германски јазик и книжевност 9.64
59 АРТА АВДИЛХАЛИМ ХАЛИЛИ Педагошки факултет Педагогија 9.64
60 РЕЈХАНЕ ЕКРЕМ ЈОНУЗИ Филолошки факултет Англиски јазик и книжевност 9.63
61 ШЌИПЕ ИМЕР СМАИЛИ Филозофски факултет Специјална едукација и рехабилитација 9.63
62 НУРАН ФАРЕДИН МУСТАФОВ Факултет за бизнис администрација Бизнис администрација 9.61
63 АРТА БАЈРАМАЛИ ЗЕЈНЕЛИ Факултет за уметност Драмска уметност 9.60
64 ЏЕМИЛЕ АДИЛ СЕЈДИНИ Факултет за применети науки Сообраќајно и транспортно инженерство 9.60
65 ГЕНТИАНА ЛУЛЗИМ МЕХМЕДИ Филозофски факултет Педагогија 9.58
66 АФРОДИТА КУРТИШ ЏАФЕРИ Факултет за уметност Драмска уметност 9.57
67 ФЛОРА НАФИ ДОКО Факултет за медицински науки Фармациа 9.57
68 САМИЈЕ ЕМШИ НЕСИМИ Филозофски факултет Ориентална филологија 9.57
69 БЛЕДАР ЕМИН ЗЕЈНЕЛИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.56
70 САРА ЈУСУФ АБДИЈИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.55
71 ЕВИСА РУХИ ХОДА Економски факултет Финансии и сметководство 9.55
72 БЕАТРИСА ЌАЗИМ КОЛЕЦИ Факултет за применети науки Сообраќајно и транспортно инженерство 9.55
73 СУХЕЈЛА СЕЛАУДИН ГАНИ Факултет за бизнис администрација Бизнис администрација 9.54
74 САБРИЈЕ АБДУЛГАФАР ТЕФИКИ Филозофски факултет Псикологија 9.54
75 ЕДОНА ШАБАН ХYСЕИНИ Филолошки факултет Македонски јазик и книжевност 9.53
76 ВЛЕРА АХМЕТ ШАБАНИ Филозофски факултет Педагогија 9.52
77 ШАХИНЕ ИЗМИТ МЕХМЕДИ Филолошки факултет Германски јазик и книжевност 9.52
78 ЗЕЛИЈЕ АЛИТ ИБИШИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.51
79 ЕНЏИ СЕРМИЈЕТ ШЕРИФИ Факултет за физичка култура Физичка култура и здраство 9.51
80 ЕНИСА БЕСИР МЕХМЕДИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.50
81 БЛЕРОНА АЈРЕДИН ДАУТИ Педагошки факултет Педагогија 9.50
82 БЕРАТ СЕЛИМ НЕБИ Факултет за природно-математички науки Информатика 9.50

Стипендии 2017/18 – Втор циклус на студии

БР. ИМЕ, РОДИТЕЛ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРОСЕК
1 ЗЕМЕРАРТ НЕЏАТ АСАНИ Факултет за применети науки Мекатроника 10.00
2 БЕСА ФАТМИР ЛИМАНИ Економски факултет Финансии и сметководство и ревизија 10.00
3 БЛИНЕРА РАМИ РЕЏЕПИ Правен факултет Правни студии 10.00
4 ФАТЈОНА АДЕМ АБДУЛАХИ Филолошки факултет Албански јазик и книжевност 10.00
5 ЕЉЕСА АФРИМ ЗИБЕРИ факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 10.00
6 ДУРИМ ШАБАН АЛИЈА факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 10.00
7 ФАТЈОНА КАДРИ СЕЛА факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 10.00
8 КУШТРИМЕ АЗБИ ИСМАИЛИ факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 10.00
9 ЕДИТА ИБРАИМ ДАУТИ Филозофски факултет Социологија 9.97
10 АДМИРИМ СЕАДИН ЏАФЕРИ Правен факултет Правни студии 9.93
11 ЛУНДРИМ НЕБИ ОЏА факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 9.92
12 ПЛЕУРЕТА ИБАДЕТ ИСМАИЛИ Економски факултет Финансии и сметководство 9.90
13 АНДИ ЕРОЛ САДУЛАИ факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 9.89
14 БЕИСА ЌАМИЛ СЕЛИМИ Правен факултет Правни студии 9.88
15 МЕРАЛ ЌЕНАН АМЕТИ Правен факултет Правни студии 9.88
16 ХАВА АЛИ МИФТАРИ факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 9.88
17 СЕМИНЕ СЕФЕДИН АСАНИ Економски факултет Финансии, банки и осигурување 9.87
18 РИНА АЛИРАМИ АЛИМИ Правен факултет Правни студии 9.86
19 ЗЕХРА ИМЕР САИТИ Филозофски факултет Псикологија 9.83
20 ДЕГА АТЛИ МАРКУ Филозофски факултет Псикологија 9.83
21 ЕРМИРА ЕРДУАН АЈДО факултет за прехранбена технологија и исхрана Прехрабена технологија 9.83
22 САБЕРЏАНЕ ЏАВИТ УСЕИНИ Правен факултет Правни студии 9.80
23 ЛИБЕР РИДВАН ЕМИНИ Правен факултет Правни студии 9.80

Претседател на Студентски парламент | Елиеса Жаку

Е-пошта: eliesa.zhaku@unite.edu.mk

0410, 2021

Конкурс – ЕСМ 2020-2021

Октомври 04, 2021|Конкурси (Центар за кариера)|

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ Скопје и Универзитетот во Тетово, се распишува КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово На конкурсот [...]

0410, 2021

Конкурс – ЕСМ 2019-2020

Октомври 04, 2021|Конкурси (Центар за кариера)|

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитетот во Тетово, се распишува КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово На конкурсот можат [...]

0910, 2019

Оглас – Telemarketing

Октомври 09, 2019|Конкурси (Центар за кариера)|

Telemarketing со седиште во Скопје и Ресен има потреба од следните работни позиции: КОЛ АГЕНТИ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (М/Ж) (15 позиции) КОЛ АГЕНТИ – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК (М/Ж) (3 позиции) КОЛ [...]

Повеќе…

Придобивки од практичната работа на учениците

Практичната работа е форма на учење што ги интегрира знаењето и теоријата на академското учење со практична примена и развој на вештини во професионална средина. Таа претставува надгледувано работно искуство / монитор во институција или организација која обезбедува програма за практична работа која обезбедува јасно и конкретно мислење за односот како и зависност помеѓу академскиот дел во студиите и социјалната реалност во практиката. Во текот на практичната работа, студентите имаат можност да ги тестираат своите знаења стекнати за време на нивните студии, нивните вештини и вештини за истражување, при примена на теоретското знаење во пракса. За време на практичната работа, учениците, исто така, можат да детектираат недостатоци во своите вештини, што може однапред да ги подобрат од нивното вработување.

Практична работа може да се изврши во било која институција, вклучувајќи ги и јавните, приватните, владините и невладините организации, истражувачки институции, медиуми, меѓународни организации итн, во зависност од интересот на студентот во која тој смета дека тоа ќе биде важно и неопходно за неговата / нејзината кариера.

Кои се предностите / придобивките од практичната работа?

· Тестирање на знаењето на учениците;

· Служи како начин на подлабока пенетрација во релевантното поле на студии;

· Служи за истражување и евалуација на конкретните задачи кои ќе се практикуваат во идната окупација на ученикот;

• Мора да му понуди на студентот можност самостојно да аплицира и да го развие методолошкото и теоретското знаење стекнато во студиите;

· Збогатување со искуство и продолжување / биографија;

· Истражување / редефинирање на целите за кариера во иднина;

· Свеста за мотивациите, способностите и интересите на ученикот;

· Мора да се користи од страна на ученикот  различни академски и научни методи и знаења во пракса.

Практична работа ги збогатува студентите професионално и ги подготвува за пазарот на трудот, за вработување, затоа што знаеме дека пазарот на трудот денес бара други вештини: комуникациски вештини, групна работа, флексибилност итн. Ова се вештините кои се креирани за време на искуството кое може да го постигнете додека работите. Тоа им се овозможува на студентите, со конкурентна предност во однос на други дипломирани студенти со ограничени практично искуство,  создавање на професионални контакти и препораки, како потенцијални кандидати за вработување по дипломирањето.

Добро испланирана и добро практикувана практика им нуди на студентите можност да стекнат знаење од прва рака, организација и индустрија, помагајќи им да се фокусираат на нивните цели во кариерата и да стекнат вредни вештини за работа и искуство, односно работа која ја збогатува нивната општа биографија.

МИСИЈА

Мисијата на АЛУМНИ е да ја развие и да ја зајакне мрежата на соработка меѓу актуелните студенти и професорите на Универзитетот во Тетово, но и со сите дипломирани студенти на овој универзитет. Главната цел на оваа структура е ориентација и советување на студентите за подобар пристап до пазарот на трудот, односно вклучување поголем број студенти на пазарот на трудот, како показател за раст и развој на квалитетот, како и за промовирање и подобрување на имиџот на Универзитетот и нa AЛУМНИ.

ВИЗИЈА

Мрежата на АЛУМНИ се фокусира на професионалниот напредок на поединците, кои ги завршиле студиите на Универзитетот во Тетово. Преку разни средби и активности помага да се пренесат идеи, иницијативи, иновации, меѓусебна соработка кои се повеќе од неопходни по процесот на дипломирање, а особено за справување со пазарот на трудот. Ова здружение ја фокусира својата работа во две групи. Прво, дипломираните Алумни чекор по чекор ќе ја следат кариерата на оние кои се вработени, а ќе им се овозможи пристап до пазарот на трудот и на оние кои не станале дел од овој пазар преку наоѓање на работа во јавниот или во приватниот сектор, во зависност од нивните вештини. Второ, студентите кои во моментов студираат на Универзитетот во Тетово, можат да учествуваат на разни обуки, преку кои ќе им се овозможи да се запознаат со пазарот на трудот и да се подготоват да станат дел од истиот.

ЦЕЛИ

 • Воспоставување и одржување на постојани врски меѓу Универзитетот и студентите по завршувањето на студиите, со цел да се оствари меѓусебна соработка;
 • Помош за регрутирање на нови дипломирани студенти;
 • Информирање на студентите за понудите на пазарот на трудот;
 • Поврзување на сите студенти кои завршиле студии со асоцијацијата на АЛУМНИ;
 • Креирање на база на податоци која ќе ги содржи сите податоци за лицата кои се запишуваат во оваа асоцијација и истата ќе биде достапна за сите членови на АЛУМНИ, со цел да им се овозможи поврзување и реализација на целите на бизнисот во иднина;
 • Креирање и развој на врската меѓу студентите, АЛУМНИ, универзитетскиот кадар и бизнис-заедницата;
 • Развивање и продлабочување на соработката меѓу Универзитетот и компаниите,  како и институциите во кои работат дипломираните студенти на Универзитетот;
 • Обезбедување иновативни информации за стручни и научни дисциплини;
 • Унапредување и размена на професионални, научни и практични знаења меѓу членовите;
 • Подигнување на угледот на Универзитетот;
 • Мотивирање на тековните студенти;
 • Можност за студентите успешно да ја започнат својата кариера.

АКТИВНОСТИ

Целите на АЛУМНИ се реализираат преку следниве активности:

 • Создавање база на податоци за брз и ефикасен пристап до информации, воспоставување на меѓусебни деловни контакти и реализација на соработката на членовите на АЛУМНИ;
 • Заедничко спроведување на различни програми и проекти;
 • Организирање конференции, семинари, дебати, тркалезни маси за важни економски и социјални прашања, како и индивидуално и професионално унапредување на членовите на АЛУМНИ;
 • Организирање состаноци меѓу студентите и членовите на АЛУМНИ, со цел да ги пренесат своите искуства и знаења;

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ

Остварувањето на добрите односи и соработката помеѓу членовите на АЛУМНИ се заснова на заеднички вредности, како што се:

 • професионализам;
 • одговорност;
 • меѓусебна доверба;
 • почитување;
 • транспарентност.

РЕГИСТРАЦИЈА ВО АЛУМНИ

Асоцијацијата на АЛУМНИ е мрежа во која се запишуваат студентите кои дипломирале или стекнале магистерски или, пак, докторски назив на Универзитетот во Тетово.
Образецот за членство можете да го преземете и да го пополните (на линкот подолу) или можете да го подигнете во Центарот за студентски услуги и кариери.
Формулар
Ние сакаме да останеме во контакт со вас, без разлика кога сте дипломирале. Затоа, контактирајте со нас преку вашето членство и следете нè на Facebook за да бидете во тек  со најновите вести, можности за професионален развој, настани, како и со многу други можности што ги нуди нашиот центар.
Доколку имате коментари или потенцијални прашања, не двоумете се да нè контактирате на нашата официјална адреса: alumni@unite.edu.mk

Go to Top