Project Description

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës.
Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin arsimor në vend dhe përshtatjen kundrejt tendencave bashkëkohore në arsim.
Ky fakultet synon që studentët të arrijnë:

  • konkurrim në tregun akademik evropian;
  • profilizim përmes zhvillimit të kompetencave;,
  • programe të pranuara ndërkombëtarisht;
  • mundësi lëvizjeje akademike.

Në Fakultetin Filozofik organizohen:

  • Ligjërata interaktive dhe debatuese;
  • Mësimnxënie në laboratorë dhe në terren;
  • Mësimdhënie përmes TI-së;
  • Qasje e re “Studenti në qendër”

Cikli I

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
HISTORI Arsimor 8 240 Profesor i diplomuar i historisë Deskriptori
Profesional Historian i diplomuar
PSIKOLOGJI Profesional 8 240 Psikolog i diplomuar Deskriptori
SOCIOLOGJI Arsimor 8 240 Profesor i sociologjisë Deskriptori
FILOZOFI Arsimor 8 240 Profesor i diplomuar i filozofisë Deskriptori
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi arabe 8 240 Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë arabe Deskriptori
Gjuhë dhe letërsi turke Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë turke
ETNOLOGJI DHE ANTROPOLOGJI 8 240 Etnolog dhe antropolog i diplomuar Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
HISTORI Historia e mesjetës 2 60 Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: hisotria e mesjetës
Historia e kohës së re Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: historia e kohës së re
Historia bashkëkohore Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: historia bashkëkohore
PSIKOLOGJI Pedagogjike 2 60 Magjistër i psikologjisë – Psikologjia pedagogjike
Organizative Magjistër i psikologjisë – Psikologjia organizative
Klinike Magjistër i psikologjisë – Psikologjia klinike
SOCIOLOGJI Shoqëria dhe problemet globale 2 60 Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: shoqëria dhe problemet globale
Studime kulturologjike Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: studime kulturologjike
FILOZOFI Filozofi bashkëkohore 2 60 Magjistër i shkencave filozofike nga lëmi i filozofisë bashkëkohore
Filozofi bashkëkohore në gjuhën angleze Magjistër i shkencave filozofike nga lëmi i filozofisë bashkëkohore
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi turke 2 60 Magjistër i gjuhës dhe letërsisë turke
Gjuhë dhe letërsi arabe Magjistër i gjuhës dhe letërsisë arabe

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
HISTORI Historia e popullit shqiptar – periudha Koha e Re 180 Doktor i shkencave të historisë – Historia e popullit shqiptar, periudha Koha e re
Historia e popullit shqiptar – periudha Bashkëkohore Doktor i shkencave të historisë – Historia e popullit shqiptar, periudha Bashkëkohore
SOCIOLOGJI Sociopolitikë 180 Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i sociologjisë-sfera Sociologji politike
Sociokulturorë Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i sociologjisë-sfera Sociologji e kulturës

Dekan
Prof. Dr. Musa Musai
musa.musai@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Zeqirja Rexhepi
zeqirja.rexhepi@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Nazmije Shaqiri
nazmije.shaqiri@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Përditësuar: Shkurt 2022)