Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës.
Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin arsimor në vend dhe përshtatjen kundrejt tendencave bashkëkohore në arsim.
Ky fakultet synon që studentët të arrijnë:

  • konkurrim në tregun akademik evropian;
  • profilizim përmes zhvillimit të kompetencave;,
  • programe të pranuara ndërkombëtarisht;
  • mundësi lëvizjeje akademike.

Në Fakultetin Filozofik organizohen:

  • Ligjërata interaktive dhe debatuese;
  • Mësimnxënie në laboratorë dhe në terren;
  • Mësimdhënie përmes TI-së;
  • Qasje e re “Studenti në qendër”

Cikli I

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
HISTORI 240 Profesor i diplomuar i historisë Deskriptori
PSIKOLOGJI Profesional 240 Psikolog i diplomuar Deskriptori
SOCIOLOGJI Arsimor 240 Profesor i diplomuar i sociologjisë Deskriptori
FILOZOFI ME EDUKIM QYTETAR Arsimor 240 Profesor i diplomuar i filozofisë dhe edukimit qytetar Deskriptori
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi arabe 240 Profesor i diplomuar i gjuhës arabe Deskriptori
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi turke 240 Profesor i diplomuar i gjuhës turke Deskriptori
PUNË SOCIALE DHE MBROJTJE SOCIALE 240 Punëtor social i diplomuar Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
HISTORI Historia e mesjetës 60 Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: historia e mesjetës
HISTORI Historia e kohës së re 60 Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: historia e kohës së re
HISTORI Historia bashkëkohore 60 Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: historia bashkëkohore
PSIKOLOGJI Psikologji Arsimore dhe Edukative 120 Magjistër i psikologjisë arsimore dhe edukative
PSIKOLOGJI Psikologji Arsimore dhe Edukative 60 Magjistër i psikologjisë arsimore dhe edukative
PSIKOLOGJI PSIKOLOGJIA KLINIKE DHE KËSHILLUESE 120 MAGJISTËR I PSIKOLOGJISË KLINIKE DHE KËSHILLUESE
PSIKOLOGJI PSIKOLOGJIA KLINIKE DHE KËSHILLUESE 60 MAGJISTËR I PSIKOLOGJISË KLINIKE DHE KËSHILLUESE
PSIKOLOGJI PSIKOLOGJI PËR KËSHILLIM DHE KARRIERË 120 MAGJISTËR I PSIKOLOGJISË PËR KËSHILLIM DHE KARIERË
PSIKOLOGJI PSIKOLOGJI PËR KËSHILLIM DHE KARRIERË 60 MAGJISTËR I PSIKOLOGJISË PËR KËSHILLIM DHE KARIERË
SOCIOLOGJI Shoqëria dhe problemet globale 60 Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: shoqëria dhe problemet globale
SOCIOLOGJI Studime kulturologjike 60 Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: studime kulturologjike
FILOZOFI Filozofia bashkëkohore 60 MAGJISTËR I FILOZOFISË, DREJTIMI: FILOZOFIA BASHKËKOHORE
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi turke 60 MAGJISTËR I FILOLOGJISË ORIENTALE, DREJTIMI: GJUHË DHE LETËRSI TURKE
FILOLOGJI ORIENTALE Gjuhë dhe letërsi arabe 60 MAGJISTËR I FILOLOGJISË ORIENTALE, DREJTIMI: GJUHË DHE LETËRSI ARABE


Dekan
Prof. Dr. Ibish Kadriu
ibish.kadriu@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Doc. Dr. Fitore Bajrami Abdi
fitore.bajrami@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Musa Musai
musa.musai@unite.edu.mk

Sekretare e fakultetit
Nazmije Shaqiri
nazmije.shaqiri@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Përditësuar: Shkurt 2022)