Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
KADRIU, IBISHTHE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE FAMILY COMUNICATION OF YOUTH IN KOSOVOPHILOSOPHICAVOL. 713-242020497-115
KADRIU, IBISHНАСИЛСТВОТО МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ ЗА НЕГОВОТО НАСТАНУВАЊЕПРОСВЕТНО ДЕЛОLXXII. 52019
KADRIU, IBISHДЕВИЈАНТНОТО И ДЕЛИКВЕНТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ И ВЛИЈАНИЕТО НА УЧИЛИШТЕТО ВО ПРЕВЕНЦИЈА КАЈ СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНАСПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОLXXII, 32009
KADRIU, IBISHGENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF ALBANIAN WOMEN IN REP. OF MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALVOL. 28. 72443 – 24462019
KADRIU, IBISHVITI SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONIPHILOSOPHICA NO. 10 / VOL. 520181857-9272
KADRIU, IBISHIDENTITY AND CULTURAL DIVERSITY IN TETOVOPHILOSOPHICANO. 9 / VOL. 549-5420181857-9273
KADRIU, IBISHGRATË SHQIPTARE NË SYRIN E CIKLONIT TË SFIDAVE DHE PERSPEKTIVAARSALBANICA 379-8820182545-4781
KADRIU, IBISHUSA AND RNM, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCE, FREDOMJOURNAL FOR PEACEBUILDING AND TRANSCULTURAL COMMUNICATIONNO. 1 / VOL. 1140-14220202671-3411
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS GLOBAL CHALLENGE OF HUMANITYPHILOSOPHICA521-3020161857-9272
KADRIU, IBISHIMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS, SOCIAL STUDIESALBANIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATIONNO. 1 / VOL. 120162309-3455
KADRIU, IBISHREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLPHILOSOPHICA61-6720151857-9272
KADRIU, IBISHETHNOCENTRISM IN TEXBOOKS IN MACEDONIAPHILOSOPHICA335-34020151857-9272
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFEJURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCHNO. 2 / VOL. 4199-20320142239-978
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISISPHILOSOPHICA 109-11420141857-8454
KADRIU, IBISHKARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇARPHILOSOPHICA48-5220141857-8454
KADRIU, IBISHDECISION MAKING UNDER THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY IN SOME ENTERPRISES OF PRISHTINA AND FERIZAJEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL5105-10820131857-7881
IBISH KADRIUINFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCESINSTITUT ALB SHKENCAIV485-4932013
KADRIU, IBISH, MEMEDI, BUNIAMIN, AHMETI, KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9120171857-9272
KADRIU, IBISHINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9020171857-9272
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS GLOBAL CHELLENGE OF HUMANITYPHILOSOPHICA5/321-3020161857-9272
KADRIU, IBISHTHE CRISIS OF POLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIAALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA8.168-7720132568-4321
KADRIU, IBISHGRATË SHQIPTARE NË SYRIN E CIKLONIT TË SFIDAVE DHE PERSPEKTIVËSARS ALBANICANO. 3/ I-rë79-8920182545-4781
KADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, TETOVA3-4/261-6720151857-9272
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASER IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS ASSOCIATIONSOCIOLOGY STUDY, ALBANIAN SOCIOLOGICAL (ALBSA) 1/5125-13420152159-553
KADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASER ETHNOCENTRISM IN TEXTBOOKS IN MACEDONIAPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES>, TETOVA.3-4/2335-34020151857-9272
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFE JURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH, MCSER PUBLISHING, ROME-ITALY2/4199-20320142240-0524 (online)
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISISPHILOSOPHICA <INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES>1-2/1109-11420141857-8454,
KADRIU, IBISH& XHAFERI, SERMIJETE KARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇARPHILOSOPHICA 1-2/ 148-52.20141857-8454
KADRIU, IBISH& DERVISHI, AFËRDITA DECISION MAKING UNDER THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY IN SOME ENTERPRISES OF PRISHTINA AND FERIZAJEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL, VITRINA UNIVERSITY, UNIVERSITY OF THE AZORES, PORTUGAL.10/4245-255.20131857-7881
KADRIU, IBISHINFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCES INSTITUTI ALB SHKENCANO.8/ V485-4932013568-12-346
KARIU, IBISHTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA, ALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRSALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCNO.1/VOL. 868-772013248-35-214
MURATI, RABIJE& KADRIU, IBISH& CEKA ARDITA MEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENO. 2 / VOL. 8 274-285 20132308-0825
KADRIU, IBISH& CEKA, ARDITA & MURATI, RABIJE THE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESSRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENO. 2 / VOL. 8224-23620132308-082
KADRIU, IBISH EDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIK GLOBAL DHE POLITIKA E MJEDISIT JETËSORVIZIONE VOL. 19285-2932013ISSN 1409-8962
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
IBISH KADRIUMIGRATION, REASONS, MOTIVES AND CONSEQUENCES IN THE SOCIETYINTERNATIONAL CONFERENCEUNIVERSITY OF TETOVA
IBISH KADRIUTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONRECOGNATION, CENTER FOR PEACE AND TRANSCULTURAL COMMUNICATIONUNIVERSITY OF TETOVA
IBISH KADRIUEDUCATIN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE FUTURE WE ARE CREATINGINTERNATIONAL CONFERNCESKOPJE
IBISH KADRIUSTOP DHUNËSCERTIFICATE RECOGNITION OF CNTRIBUTION TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUMTIRANA ALBANIA
KADRIU, IBISH, XHAFERI, SERMIJETE, XHAFERI, MIRANDAIDENTITY AND CULTURAL DIVERSITY IN TETOVOINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY UNIVERSITY IN TETOVO
KADRIU, IBISH , SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R. OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, FACING SOCIAL TRAUMAS: A CHALLENGE FOR SOCIOLOGICAL RESEARCHSS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTI OF PHILOSOPHY- INSTITUTE OF SOCIOLOGY
ABDYLNASER, SINANI, KADRIU, IBISHGLOBALIZATION, INTERCULTURALINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATIN, INTERCULTURAL RELACIONS AND NATIONAL IDENTITYVLORA
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE IMPAKT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILIDING, ECONOMIC RECOVERI, AND THE PROTECTION OF NACIONAL, RELIGION, AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONINIVERSITY IN TETOVO AND NORTHEN ILLIONIS UNIVERSITY
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "THE IMPACT OF POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEASE, STATE- BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGION"SATE UNIVERSITY OF TETOVO978-608-217-050-3
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERIMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS, NOVEMBER 2015INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ALBANIAN INSTITUTE OF SOCIOLOGY & AAB COLLEGE.AAB COLLEGE, PRISHTINE
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R.MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS A GLOBAL CHALLENGE OF HUMANITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVOSTATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-9272
KADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO37.064.3-054
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERETHNOCENTRISM IN TEXBOOKS IN MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-9272
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFEIN RECOGNITION OF YOUR CONTRIBUTION TO THE 1-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUMTIRANA, ALBANIA2240-0524
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISIS, KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: USHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVËUSHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË1857-8454
KADRIU,IBISH& XHAFERI, SERMIJETEKARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇAR.KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTAREUSHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË 1857-8454
KADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASERTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ALBANIA AND NATIONAL, ETHNIC AND CULTURAL MINORITIES, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCE UNIVERSITETI “ MARIN BARLETI"TIRANË, SHQIPËRI899-14-247
MURATI, RABIJE& KADRIU, IBISHMEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIV CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR, ALBANIA2308-0825
KADRIU, IBISHTHE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESS INTERNATIONAL CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” SHKODRA, ALBANIA2308-0825
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERCHALLENGES FOR MACEDONIA AS SOCIETY WITH CULTURAL DIVERSITYINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATION, INTERCULTURAL RELATIONS AND NATIONAL IDENTITYVLORË, SHQIPËRI
KADRIU, IBISHPËRMIRSIMI I KUADRIT LIGJOR DHE NDIKIMI I TIJ NË PERMIRSIMIN E KLIMËS SË BiZNESIT NË MAQEDONIKONFERENCA MBI UDHËZUESIN E PRAKTIKAVE MË TË MIRA PËR NJË KLIMË POZITIVE PËR BIZNESIN DHE INVESTIMET, TË OSBE-SËTIRANË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
IBISH KADRIUEKOLOGJIA SOCIALE DHE GLOBALIZIMIARBËRIA DESING2020
IBISH KADRIUSOCIOLOGJIA POLITIKEARBËRIA DESING2019
KADRIU, IBISHEDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIKTRINGA DESING-TETOVË.2012978-9989-174-49-0

View publications by citation.

Publications, in process.