//Ibish Kadriu
Ibish Kadriu 2018-11-21T10:20:29+00:00

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
KADRIU, IBISHPËRMIRSIMI I KUADRIT LIGJOR DHE NDIKIMI I TIJ NË PERMIRSIMIN E KLIMËS SË BiZNESIT NË MAQEDONIKONFERENCA MBI UDHËZUESIN E PRAKTIKAVE MË TË MIRA PËR NJË KLIMË POZITIVE PËR BIZNESIN DHE INVESTIMET, TË OSBE-SË.TIRANË2007
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERCHALLENGES FOR MACEDONIA AS SOCIETY WITH CULTURAL DIVERSITYINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATION, INTERCULTURAL RELATIONS AND NATIONAL IDENTITY.VLORË, SHQIPËRI2012
KADRIU, IBISHTHE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESS INTERNATIONAL CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” . SHKODRA, ALBANIA2308-08252013
MURATI, RABIJE& KADRIU, IBISHMEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIV CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR, ALBANIA2308-08252013
KADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASERTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ALBANIA AND NATIONAL, ETHNIC AND CULTURAL MINORITIES, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCE UNIVERSITETI “MARIN BARLETI.TIRANË, SHQIPËRI899-14-2472013
KADRIU,IBISH& XHAFERI, SERMIJETEKARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇAR.KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTAREUSHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË 1857-84542013
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISIS, KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: USHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË.USHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË1857-84542013
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFEIN RECOGNITION OF YOUR CONTRIBUTION TO THE 1-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUMTIRANA, ALBANIA2240-05242013
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERETHNOCENTRISM IN TEXBOOKS IN MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-9272 2014
KADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO37.064.3-0542014
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS A GLOBAL CHALLENGE OF HUMANITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVOSTATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-92722015
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R.MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE. 2015
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERIMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS, NOVEMBER 2015INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ALBANIAN INSTITUTE OF SOCIOLOGY & AAB COLLEGE.AAB COLLEGE, PRISHTINE2015
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " THE IMPACT OF POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEASE, STATE- BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGION"SATE UNIVERSITY OF TETOVO978-608-217-050-32016
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE IMPAKT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILIDING, ECONOMIC RECOVERI, AND THE PROTECTION OF NACIONAL, RELIGION, AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONINIVERSITY IN TETOVO AND NORTHEN ILLIONIS UNIVERSITY2016
ABDYLNASER, SINANI, KADRIU, IBISHGLOBALIZATION, INTERCULTURALINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATIN, INTERCULTURAL RELACIONS AND NATIONAL IDENTITYVLORA2012
KADRIU, IBISH , SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R. OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, FACING SOCIAL TRAUMAS: A CHALLENGE FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH.SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTI OF PHILOSOPHY- INSTITUTE OF SOCIOLOGY2015
KADRIU, IBISH, XHAFERI, SERMIJETE, XHAFERI, MIRANDAIDENTITY AND CULTURAL DIVERSITY IN TETOVOINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY UNIVERSITY IN TETOVO2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
KADRIU, IBISHEDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIKTRINGA DESING-TETOVË.2012978-9989-174-49-0

View publications by citation.

Publications, in process.