Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DRITA MEMETI; ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERICHALLENGES OF YOUTH MIGRATIONIN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE – INTERNATIONAL JOURNALNO.1/VOL. 35415-4192019ISSN: 1857-923X (PRINT) 2545-4439 (ONLINE)
ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI; NAZMIJE SHAQIRIHOMICIDE-SUICIDE AT ALBANIANS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (IN PERIOD 2009-2019)KNOWLEDGE – INTERNATIONAL JOURNALNO. 5/VOL. 42945-9502020ISSN: 1857-923X (PRINT) 2545-4439 (ONLINE)
DORINA XHANI; ARDITA ABDULI; FATLINDA TAHIRISON PREFERENCE` IN A SOCIAL PERPECTIVE ANALYSISEDUCATION JOURNAL OF EDUCATION RESEARCHNO. 1/VOL.1125-1352018ISSN 2671-3268 (PRINT) 2671- 3276 (ONLINE)
ARDITA ABDULI ; DRITA MEHMEDIWHITE COLLAR CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 2008-2017 (FROM THE PRISM OF SOCIOLOGICAL EXPLANATION)EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, EUSER- EUROPEAN UNIVERSITY SERVICE FOR EDUCATION AND RESEARCHVOL. 1, ISSUE 3178-1842018ISSN PRINT: 2601-8632; ISSN ONLINE: 2601-8640
DORINA XHANI; ARDITA ABDULIPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICANO. 5/VOL. 3163-1692016ISSN 1857 9272 (PRINT)
ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI ; SUNAJ RAIMIPARENT-TEEN CONTRADICTIONS BETWEEN TRADITION AND CONTEMPORANEITY IN ALBANIAN FAMILIES OF TETOVO REGIONPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCE)NO.5 /VOL. 355-632016ISSN 1857 9272 (PRINT)
XHANI, DORINA & ABDULI, ARDITAPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES)NO.5 / VOL. 3163-1692016ISSN 1857 9272 (Print)
ABDULI, ARDITA & ZIBERI, HIRIET & RAIMI, SUNAJ KUNDËRTHËNIET PRIND-ADOLESHENT NDËRMJET TRADITËS DHE BASHKËKOHËSISË NË FAMILJET SHQIPTARE TË RRETHIT TË TETOVËSPHILOSOPHICANO.3-4 / VOL 2373-3792014ISSN: 1857-8454(Print)
ABDULI, ARDITA& NIKAJ, IRENADRUG ABUSE AND CONSEQUENCES BY THIS PHENOMENON INTO ALBANIAN ADOLESCENTS IN TETOVO IISTE (RESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE) NO.12 / VOL. 462-722014ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484 (Online)
ABDULI, ARDITA DALLIMET SOCIO-ETNIKE DHE NXITJA E KONFLIKTEVE TEK GRUPMOSHAT ADOLESHENTEBULETINI I KORÇËSVIII,VOL.17135-1442013ISSN 2078-7111
ABDULI, ARDITATRAJTIME TË DIFERENCUARA TË SJELLJEVE DEVIJANTE SIPASPËRKATËSISË ETNIKE TË AUTORËVELENTE SOCIOLOGJIKENO.2 / VOL. 2 234-2412012ISSN 222-2962 (Print)
ABDULI, ARDITA & RAIMI, SUNAJSOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY-CASE OF MACEDONIAANGLISTICUM (LITERATURE, LINGUISTICS&INTERDISCIPLINARY STUDIES)VOL. 4 ISSUE:3-4198-2042015ISSN:1857-1878, ISSN:1857-8179
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ARDITA ABDULI“RRETHANAT SOCIALE TË VRASJEVE DHE VETËVRASJEVE NË RAJONIN E TETOVËS (REPUBLIKA E MAQEDONISË), NË VITET 2010 – 2015”VRASJET DHE VETËVRASJET NË SHOQËRINË SHQIPTARETETOVË
ABDULI, ARDITA “ SCHOOL ENVIRONEMENT AND ANTISOCIAL BEHAVIOR AMONG MINORS”EDUCATION IN TURBULENT TIMES-THE ALBANIAN CASE IN EUROPEAN AND GLOBAL CONTEXTTIRANEISBN 978-9928-4000
ABDULI, ARDITA“NDËRLIKUESHMËRIA E URBANIZIMIT DHE EROZIONI MORAL I SHOQËRISË”QYTETI DHE SHOQËRIA, PRIRJE TË ZHVILLIMITTIRANE
ABDULI, ARDITA“ THE SOCIAL CONSEQUENCES OF THE USE OF NARCOTIC SUBSTANCES AMONG ADOLESCENTS IN TETOVO” CLOSE BUT UNKNOWN NEIGHBOS: BALCAN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVESSOFIA
ABDULI, ARDITA"MEDIA`S DIVERSITY AND SOCIAL DEVIATIONS INTO ADOLESCENT GROUP IN REPUBLIC OF MACEDONIA"RESEARCH AND EDUCATION "CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE"UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI", SHKODËR , ALBANIA.ISBN 2308-0825
ABDULI, ARDITA & RAIMI, SUNAJ“SJELLJET DEVIJANTE TË ADOLESHENTËVE SHQIPTARË NË MJEDISIN E SHKOLLËS, ME THEKS TË VEÇANTË REPUBLIKA E MAQEDONISË”FILOZOFIK “ASIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTUROR”TETOVË
ABDULI, ABDULI“SOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY - CASE OF MACEDONIA”THE BALCANS IN THE NEW MILLENIUM:FROM BALKANIZATION TO EUTOPIAUEJL-TETOVË
DORINA XHANI;ARDITA ABDULI;FATLINDA TAHIRI;DANIELA KALAJA`SON PREFERENCE` IN A SOCIAL PERSPECTIVE ANALYSIS” INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY- “PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN TIME OF CHANGE”UNIVERSITETI I TETOVËS, TETOVË, R.e MAQEDONISË SË VERIUTISSN 2671-3268 (print) 2671- 3276 (online)
ARDITA ABDULI“CRISIS OF REPRODUCIBILITY ON SOCIOLOGY”, SOCIAL SCIENCE CONFERENCE OF THE MANNHEIM CENTRE FOR EUROPEAN SOCIAL RESEARCH AND UNIVERSITY OF MANNHEIM: “PRACTICING NEW STANDARDS OF TRANSPARENCY AND REPRODUCIBILITY"UNIVERSITY OF MANNHEIM, GERMANY
DRITA MEHMEDI; ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI“CHALLENGES OF YOUTH MIGRATIONIN IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA”INTERNATIONAL CONFERENCE “KNOWLEDGE IN PRACTICE”BANSKO, BULGARIAISSN: 1857-923X (print) 2545-4439 (online)
ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI; NAZMIJE SHAQIRI“HOMICIDE-SUICIDE AT ALBANIANS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (IN PERIOD 2009-2019)”INTERNATIONAL CONFERENCE “KNOWLEDGE IN PRACTICE” KAVALA-GREECE (ONLINE PRESENTATION)ISSN: 1857-923X (print) 2545-4439 (online)
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ARDITA ABDULISJELLJET DEVIJANTE TË ADOLESHENTËVEShb: Çabej, Tetovë 2019ISBN: 978-608-4819-33-2

View publications by citation.

Publications, in process.