//Ardita Abduli
Ardita Abduli 2018-10-10T15:15:32+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ABDULI, ARDITA & RAIMI, SUNAJSOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY-CASE OF MACEDONIAANGLISTICUM (LITERATURE, LINGUISTICS&INTERDISCIPLINARY STUDIES)VOL.4,ISSUE:3-4198-2042015ISSN:1857-1878, ISSN:1857-8179
ABDULI, ARDITATRAJTIME TË DIFERENCUARA TË SJELLJEVE DEVIJANTE SIPASPËRKATËSISË ETNIKE TË AUTORËVELENTE SOCIOLOGJIKEVOL.2, NR.2 234-2412012ISSN 222-2962 (Print)
ABDULI, ARDITA DALLIMET SOCIO-ETNIKE DHE NXITJA E KONFLIKTEVE TEK GRUPMOSHAT ADOLESHENTEBULETINI I KORÇËSVIII,VOL.17135-1442013ISSN 2078-7111
ABDULI, ARDITA& NIKAJ, IRENADRUG ABUSE AND CONSEQUENCES BY THIS PHENOMENON INTO ALBANIAN ADOLESCENTS IN TETOVO IISTE (RESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE) VOL.4, NO.1262-722014ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484 (Online)
ABDULI, ARDITA & ZIBERI, HIRIET & RAIMI, SUNAJ KUNDËRTHËNIET PRIND-ADOLESHENT NDËRMJET TRADITËS DHE BASHKËKOHËSISË NË FAMILJET SHQIPTARE TË RRETHIT TË TETOVËSPHILOSOPHICAVOL 2,NO.3-4373-3792014ISSN: 1857-8454(Print)
XHANI, DORINA & ABDULI, ARDITAPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES)VOL. 3, NO.5163-1692016ISSN 1857 9272 (Print)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ABDULI, ABDULI“SOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY - CASE OF MACEDONIA”THE BALCANS IN THE NEW MILLENIUM:FROM BALKANIZATION TO EUTOPIAUEJL-TETOVË2014
ABDULI, ARDITA & RAIMI, SUNAJ“SJELLJET DEVIJANTE TË ADOLESHENTËVE SHQIPTARË NË MJEDISIN E SHKOLLËS, ME THEKS TË VEÇANTË REPUBLIKA E MAQEDONISË”FILOZOFIK “ ASIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTUROR”TETOVË2016
ABDULI, ARDITA"MEDIA`S DIVERSITY AND SOCIAL DEVIATIONS INTO ADOLESCENT GROUP IN REPUBLIC OF MACEDONIA"RESEARCH AND EDUCATION "CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE"UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI", SHKODËR , ALBANIA.ISBN 2308-08252013
ABDULI, ARDITA“ THE SOCIAL CONSEQUENCES OF THE USE OF NARCOTIC SUBSTANCES AMONG ADOLESCENTS IN TETOVO” CLOSE BUT UNKNOWN NEIGHBOS: BALCAN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVESSOFIA2012
ABDULI, ARDITA“NDËRLIKUESHMËRIA E URBANIZIMIT DHE EROZIONI MORAL I SHOQËRISË”"QYTETI DHE SHOQËRIA, PRIRJE TË ZHVILLIMIT"TIRANE2012
ABDULI, ARDITA “ SCHOOL ENVIRONEMENT AND ANTISOCIAL BEHAVIOR AMONG MINORS”“EDUCATION IN TURBULENT TIMES-THE ALBANIAN CASE IN EUROPEAN AND GLOBAL CONTEXT”TIRANEISBN 978-9928-40002012
ARDITA ABDULI“RRETHANAT SOCIALE TË VRASJEVE DHE VETËVRASJEVE NË RAJONIN E TETOVËS (REPUBLIKA E MAQEDONISË), NË VITET 2010 – 2015”VRASJET DHE VETËVRASJET NË SHOQËRINË SHQIPTARETETOVË2015
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.