//Dritan Skenderi
Dritan Skenderi 2019-01-15T15:34:48+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE - HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAPHILOSOPHICANO. 6 / VOL. 388-9720161857-9272
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE - HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAKONFERENCA III NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT FILOZOFIKTETOVË
SKENDERI DRITAN DHE SKENDERI-HALILI SEMRAPOETIKA ORIENTALE MODEL I NJË KRIJIMTARIE NDËRKULTUROREKONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOZOFIKTETOVË
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISEYAHATNAMËJA E EVLIJA ÇELEBIUT DHE TROJET SHQIPTARESEMINARI X I ALBANOLOGJISËTETOVË
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNIQËNDRIMET DHE KËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIMIM NË GJUHËN SHQIPEKONFERENCA XI SHKENCORE NDËRKOMBËTARE E UEJL-SËTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.