//Zejni Mazllami
Zejni Mazllami 2019-01-15T15:30:38+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZEJNI MAZLLAMITHE ESTABLISHMENT OF THE BALKAN ALLIANCEPHILOSOPHICA13-14, 7130-13420201857-9272
ZEJNI MAZLLAMITHE RELIGIOUS AND EDUCATIONAL PROPAGANDA OF THE BALKAN STATES IN MACEDONIA PHILOSOPHICA13-14, 7125-12920201857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNI. STUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIREN SHQIPTARE- HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVA PHILOSOPHICA688-9720161857-9272
МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИОБЈЕКТИВНОСТА ВО ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА МЕЃУ ИЛУЗИЈА И ДОЛЖНОСТГЛАСНИК1, год. 63PRINT20190853-4961
MAZLLAMI, ZEJNITHE APPERANCE OF MACEDONIAN ISSUEPHILOSOPHICA9PRINT20191857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
MAZLLAMI, ZEJNI. MEDRESETË NË MAQEDONI MEDRESEJA ALAUDIN E PRISHTINËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË69-742018
ДИДЕНКО, НАТАША; МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИМЕСТОПОЛОЖБАТА НА РЕЛИГИОЗНАТА МУЗИКА ВО ОБРАЗОВАНИЕТОPHILOSOPHICA8151-15620171857-9272
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZEJNI MAZLLAMI THE RISE OF ALBANIAN ORIENTALISM IN HISTORIOGRAPHICAL STUDIESKONFERENCA VI E FAKULTETIT FILOZOFIK TETOVË
ZEJNI MAZLLAMISFIDA E PARË POLITIKE E SHQIPTARËVE NË MAQEDONINË E PAVARUR SOVRANITETI PËRBALLË GLOBALIZIMITTIRANË/
МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИОБЈЕКТИВНОСТА ВО ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА МЕЃУ ИЛУЗИЈА И ДОЛЖНОСТБАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИСКОПЈЕ0853-4961
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEREXHEP VOKA, JETA DHE VEPRATETOVË978-6-08-248021-3
MAZLLAMI, ZEJNITHE APPERANCE OF MACEDONIAN ISSUEPIKËTAKIMI DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNIMEDRESETË NË MAQEDONI MEDRESEJA ALAUDIN E PRISHTINËS- NË SHËRBIM TË ARSIMIT FETAR DHE KOMBËTARPRISHTINË
MAZLLAMI, ZEJNISTUDIMI I KULTURËS ISLAME NË HAPËSIREN SHQIPTAREARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNI; DIDENKO, NATASHAUNIVERSALISM IN MESSAGES OF PROPHET MUHAMMADUNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS, UNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIREN SHQIPTARE- HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAARSIMI BASHKËKOHOR, SFIDAT DHE PERSPEKTIVATETOVË1857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNISEYAHATNAMËJA E EVLIJA ÇELEBIUT DHE TROJET SHQIPTARESEMINARI IX I ALBANOLOGJISËTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNIMEHDI POLISI, STUDIUESI QË NGADHNJEU MBI PARAGJYKIMETBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ZEJNI MAZLLAMIFLETORJA E HISTORISËFOCUS PRINT2020978-608-245-619-5

View publications by citation.

Publications, in process.