Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZEJNI MAZLLAMITHE ESTABLISHMENT OF THE BALKAN ALLIANCEPHILOSOPHICA13-14, 7130-13420201857-9272
ZEJNI MAZLLAMITHE RELIGIOUS AND EDUCATIONAL PROPAGANDA OF THE BALKAN STATES IN MACEDONIA PHILOSOPHICA13-14, 7125-12920201857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNI. STUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIREN SHQIPTARE- HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVA PHILOSOPHICA688-9720161857-9272
МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИОБЈЕКТИВНОСТА ВО ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА МЕЃУ ИЛУЗИЈА И ДОЛЖНОСТГЛАСНИК1, год. 6320190853-4961
MAZLLAMI, ZEJNITHE APPERANCE OF MACEDONIAN ISSUEPHILOSOPHICA920191857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
MAZLLAMI, ZEJNI. MEDRESETË NË MAQEDONI MEDRESEJA ALAUDIN E PRISHTINËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË69-742018
ДИДЕНКО, НАТАША; МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИМЕСТОПОЛОЖБАТА НА РЕЛИГИОЗНАТА МУЗИКА ВО ОБРАЗОВАНИЕТОPHILOSOPHICA8151-15620171857-9272
ZEJNI MAZLLAMITHE ILINDEN UPRISINGPHILOSOPHICAV. 8, N. 15128-1312021TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=157Jgn0xoFnz0UR2lBkS_KYj5LqHLTM6k&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZEJNI MAZLLAMI THE RISE OF ALBANIAN ORIENTALISM IN HISTORIOGRAPHICAL STUDIESKONFERENCA VI E FAKULTETIT FILOZOFIK TETOVË
ZEJNI MAZLLAMISFIDA E PARË POLITIKE E SHQIPTARËVE NË MAQEDONINË E PAVARUR SOVRANITETI PËRBALLË GLOBALIZIMITTIRANË
МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИОБЈЕКТИВНОСТА ВО ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА МЕЃУ ИЛУЗИЈА И ДОЛЖНОСТБАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИСКОПЈЕ0853-4961
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEREXHEP VOKA, JETA DHE VEPRATETOVË978-6-08-248021-3
MAZLLAMI, ZEJNITHE APPERANCE OF MACEDONIAN ISSUEPIKËTAKIMI DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNIMEDRESETË NË MAQEDONI MEDRESEJA ALAUDIN E PRISHTINËS- NË SHËRBIM TË ARSIMIT FETAR DHE KOMBËTARPRISHTINË
MAZLLAMI, ZEJNISTUDIMI I KULTURËS ISLAME NË HAPËSIREN SHQIPTAREARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNI; DIDENKO, NATASHAUNIVERSALISM IN MESSAGES OF PROPHET MUHAMMADUNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS, UNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIREN SHQIPTARE- HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAARSIMI BASHKËKOHOR, SFIDAT DHE PERSPEKTIVATETOVË1857-9272
SKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNISEYAHATNAMËJA E EVLIJA ÇELEBIUT DHE TROJET SHQIPTARESEMINARI IX I ALBANOLOGJISËTETOVË
MAZLLAMI, ZEJNIMEHDI POLISI, STUDIUESI QË NGADHNJEU MBI PARAGJYKIMETBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
ZEJNI MAZLLAMIMEGJUNARODNO PRIZNAVANJE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA OD SOSEDNITE ZEMJI: SLUÇAJOT NA REPUBLIKA MAKEDONIJASOVREMENATA MAKEDONSKA DRZHAVA- DVE ETAPI VO PROCESOT NA NEJZINOTO FORMIRANJE I RAZVOJ 1941-1991/ 1991-2021 GODINA SHKUP/
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ZEJNI MAZLLAMIFLETORJA E HISTORISËFOCUS PRINT2020978-608-245-619-5
ZEJNI MAZLLAMIINSTITUCIONET ARSIMORE TE POPULLATES MUSLIMANE NE MAQEDONI FOCUS PRINT2021978-608-245-740-6
ZEJNI MAZLLAMIPROSVETNITE INSTITUCII NA MUSLIMANSKOTO NASELENIE VO MAKEDONIJAFOCUS PRINT2021978-608-245-740-6

View publications by citation.

Publications, in process.