Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
OSMANI QUFLIПРОГНОСТИЧКА ВРЕДНОСТ НА ВРЕДНОСНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ И РЕЛЕВАНТНИТЕ ВАРИЈАБЛИ ВО ОБЈАСНУВАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПАРТНЕРСКОТО И СЕМЕЈНОТО АФЕКТИВНО ВРЗУВАЊЕЗБОРНИК НА ТРУДОВИVOL 1154-1682015
OSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMTHE PREDICTIVE VALUE OF JOB SATISFACTION AND RELEVANT FACTORS IN PREDICTING OF COMMITMENT IN THE WORKPLACE, JOB INVOLVEMENT AND JOB OPPORTUNITY OF BANK EMPLOYEESACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES. MCSER PUBLISHINGNO. 2 / VOL. 4 168-1752015
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, JONUZI MUHAMEDSTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË AVANCIMIT TË NXËNIES DHE SUKSESIT AKADEMIKKUMTESAT NGA KONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2015VOL 2311-3222016
OSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMVLERA PREDIKTIVE E KOMPONENTËVE STRUKTURORE TË SATISFAKCIONIT NË PUNË NË PARASHIKIMIN E ANGAZHIMIT, PËRFSHIRJES DHE MUNDËSISË PËR PUNË TE PUNONJËSIT NË BANKAKUMTESAT NGA KONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2015VOL 2555-5622016
OSMANI QUFLI, XHELADINI FATMIR, GASHI KUSHTRIMRAPORTI MES STILEVE TË TË MËSUARIT, NXËNIES DHE SUKSESIT MËSIMORUMYSVOL 21183-11912016
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, JONUZI MUHAMEDSTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË KONCEPTUALIZIMIT TË PROGRAMEVE TË EDUKIMIT4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY – ICPHF2016: ARSIMIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË, R.M
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, GASHI, KUSHTRIM, JONUZI MUHAMEDDYNAMIC PROFILE OF SUBCOMPONENTS OF JOB SATISFACTION IN FUNCTIONS OF THE JOB OPPORTUNITIES TO THE EMPLOYEES IN THE BANK4-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ANNOUNCEMENT – TETOVA: THE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANS TETOVË, R.M
OSMANI QUFLISATISFAKSIONI NGA PUNA NË FUNKSION TË DIZAJNIMIT TË POLITIKAVE TË MENAXHIMIT ME RESURSE HUMANE NË SEKTORIN BANKARKONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2017PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, JONUZI MUHAMEDSTILET E TË MËSUARIT TË MËSIMDHËNËSVE NË FUNKSION TË STILEVE TË TË MËSUARIT TË STUDENTËVEKONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS 2017” PRISHTINË
OSMANI QUFLI, SPAHIU BESNIKSTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË KONCEPTUALIZIMIT TË PROGRAMEVE TË EDUKIMITTHE ROLE OF EDUCATION AND SCIENCE IN CONTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION COUNTRIESULQINË, MALI I ZI
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
OSMANI QUFLIMETODOLOGJIA E HULUMTIMIT SHKENCOR NË PSIKOLOGJIARBERIADESIGN2014

View publications by citation.

Publications, in process.