Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MUSA MUSAIPSIHOLOGIJA RELIGIJEISLAMSKA MISAO3189-20620091452-9580
MUSA MUSAIFUSHAT E STUDIMIT TË PSIKOLOGJISË SË RELIGJIONITJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT DITURIA1/268-8120081857-6125
MUSA MUSAIPSIKOLOGJIA E VETËAKTUALIZIMITJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT DITURIA1/156-7220081857-6125
MUSA MUSAIINTEGRIMI I IDENTITETIT-REIGJIONIT TEK MUSLIMANËT E BALLKANITJOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH HIKMETVITI 3-NO. 629-452005
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
QUFLI OSMANI/MUSA MUSAI/MUHAMED JONUZISTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË AVANCIMIT TË NXËNIES DHE SUKSESIT AKADEMIKJAVA E SHKENCËSPRISHTINË-KOSOVË978-9951-16-090-2
MUSA MUSAI/MUHAMED JONUZIPERSONAT ME NEVOJA TË VEÇANTA MES MUNDËSIVE LIGJORE DHE VËSHTIRËSIVE REALE; QASJE PSIKO-SOCIALEPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
MUSA MUSAIINTEGRACIJA VJERE UNUTAR NACIONALNOG IDENTITETA ALBANSKIH MUSIMANAODNOS RELIGIJSKOG I NACIONALNOG IDENTITETA I STVARNOSTI BALKANSKIH NARODAZAGREB
MUSA MUSAIIDENTITETI KOMBËTARË DHE FETARSTRUMICË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MUSA MUSAI/GALIP VELIUBAMIRËSIA DITURORE E NJË FILANTROPI QË NDRIÇON ATDHEUNTRINGA DESIGN2016978-9989-2879-0-9
MUSA MUSAIINTEGRIMI I FESË DHE IDENTITETIT TE MUSLIMANËT E BALLKANITALSAR200767103000543
MUSA MUSAIPSIKOLOGJIA E IDENTITETIT FETARTRINGA DESIGN2006

View publications by citation.

Publications, in process.