Project Description

Студиските програми на Филозофскиот факултет се дизајнирани според принципите на Болоњскиот систем.

Овие студиски програми ќе се прилагодат на динамиката на реформите во образовниот систем во земјава и ќе бидат усогласени со современите трендови во образованието.

Целта на факултетот е студентите да стекнат:

  • Конкуренција во европскиот академски пазар;
  • Специјализација преку развој на компетенции;
  • Интернационално прифатени програми;
  • Академска мобилност

На Филозофскиот факултет се организираат:

  • Интерактивни предавања и дебати;
  • Учење во лабораторија и на терен;
  • Предавање преку ИТ програма;
  • Нов пристап до ,,Студентите на фокус”

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ИСТОРИЈА Наставна 8 240 Дипломиран професор по историја Дескриптор
Професионална Дипломиран историчар
ПСИХОЛОГИЈА Професионална 8 240 Дипломиран психолог Дескриптор
СОЦИОЛОГИЈА Наставна 8 240 Дипломиран професор по социологија Дескриптор
ФИЛОЗОФИЈА Наставна 8 240 Дипломиран професор по филозофија Дескриптор
ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА Арапски јазик и книжевност 8 240 Дипломиран професор по арапски јазик и книжевност Дескриптор
Турски јазик и книжевност Дипломиран професор по турски јазик и книжевност
ЕТНОЛОГИЈА СО
АНТРОПОЛОГИЈА
 Наставна 8 240 Дипломиран етнолог и антрополог Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS QUALIFICATION
ИСТОРИЈА Средновековна историја 2 60 Магистер на науки по историја – насока: Средновековна историја
Историја на новото време Магистер на науки по историја –насока: Историја на новото време
Современа историја Магистер на науки по историја -насока: Современа историја
ПСИХОЛОГИЈА Педагошка 2 60 Магистер по психологија – педагошка психологија
Организациона Магистер по психологија – организациона психологија
Клиничка Магистер по психологија – клиничка психологија
СОЦИОЛОГИЈА Општеството и глобалните проблеми 2 60 Магистер по социолошки науки – насока: општеството и глобалните проблеми
Културолошки студии Магистер по социолошки науки: културолошки студии
ФИЛОЗОФИЈА Современа филозофија 2 60 Магистер по филозофски науки од областа на современата филозофија
Современа филозофија на англиски јазик Магистер по филозофски науки од областа на современата филозофија
ОРИЕНТАЛНА
ФИЛОЛОГИЈА
Турски јазик и книжевност 2 60 Mагистер по турски јазик и книжевност
Арапски јазик и книжевност Mагистер по арапски јазик и книжевност

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ИСТОРИЈА Историја на албанскиот народ Периода на Ново време 180 Доктор на науки по историја: Истрија на албанскиот народ од период на Ново време
Историја на албанскиот народ Периода на Современа историја Доктор на науки по историја: Истрија на албанскиот народ од Современ период
СОЦИОЛОГИЈА Социополитика 180 Доктор по општествени науки, поле на социологија, сфера на политичка социологија
Социокултура Доктор по социјални науки, поле на социологија, сфера на социологија и култура

Декан
проф. д-р Ибиш Кадриу
ibish.kadriu@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Зеќирја Реџепи
zeqirja.rexhepi@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Муса Мусаи
musa.musai@unite.edu.mk

Секретар
Назмије Шаќири
nazmije.shaqiri@unite.edu.mk

Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Мај 2022)