На Филолошкиот факултет се изучуваат јазиците, литературата и националните и странските култури. Филолошкиот факултет во соработка со домашните и странските универзитети спроведува неколку истражувачки проекти.

Основните студии траат четири години. Студентите се стекнуваат  со степен VI / A, односно 240 ЕКТС и насловот БА или дипломираат на соодветниот курс на студирање.

Студиите од вториот циклус траат два семестри. Дипломираните студенти се стекнуваат со степен  VII / A, односно 60 ЕКТС и го добиваат звањето дипломиран професор по јазик и книжевност.

Филолошкиот факултет нуди:

  • будење на љубовта кон странски и национални јазици и литератури;
  • будење на посветеноста на науката за лингвистика и литература;
  • подготовка на квалификувани наставници во соодветни области;
  • подготовка на идните филолошки научници;
  • подготвување на студентите во слободна личност, креативен и критички ум.

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Наставна 240 Дипломиран професор по албански јазик и книжевност Дескриптор
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Наставна 240 Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност Дескриптор
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Наставна 240 Дипломиран професор по германски јазик и книжевност Дескриптор
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Наставна 240 Дипломиран професор по македонски јазик и книжевност Дескриптор
РОМАНСКА ФИЛОЛОГИЈА Француски јазик и книжевност 240 Дипломиран професор по француски јазик и книжевност Дескриптор
РОМАНСКА ФИЛОЛОГИЈА Италијански јазик и книжевност 240 Дипломиран професор по италијански јазик и книжевност Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Албански јазик 60 Мaгистeр по албански јазик
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Албанска книжевност 60 Мaгистeр по албанска книжевност
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Методика на наставата по албански јазик и книжевност 60 Мaгистeр на наставата по албански јазик и книжевност
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Aнглиска лингвистика 60 Магистер по англиска лингвистика
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Aнглиска лингвистика 120 Магистер по англиска лингвистика
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Англиска книжевност 60 Магистер по англиска книжевност
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Англиска книжевност 120 Магистер по англиска книжевност
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Методика на наставата по англиски јазик 60 Магистер на наставата по англиски јазик
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Методика на наставата по англиски јазик 120 Магистер на наставата по англиски јазик
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Германски јазик 60 Мaгистeр по германски јазик
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Методика на наставата по германски јазик 60 Maгистeр на наставата по германски јазик
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Македонски јазик 60 Мaгистeр по македонски јазик
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Македонска книжевност 60 Мaгистeр по македонска книжевност
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Методика на наставата по француски јазик 60 Мaгистeр на наставата по француски јазик

Декан
проф. д-р Бертон Сулејмани
berton.sulejmani@unite.edu.mk

Продекан за настава
доц. д-р Есмије Весели
esmije.veseli@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Мајлинда Нухиу
majlinda.nuhiu@unite.edu.mk

Секретар
Селим Османи
selim.osmani@unite.edu.mk

Хамси Бехлули
hamsi.behluli@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Нертила Синани-Рамадани
nertila.sinani@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Муарем Ајдари
muarem.ajdari@unite.edu.mk
Консултации
Публикации
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Јуни 2021)