Project Description

На Филолошкиот факултет се изучуваат јазиците, литературата и националните и странските култури. Филолошкиот факултет во соработка со домашните и странските универзитети спроведува неколку истражувачки проекти.

Основните студии траат четири години. Студентите се стекнуваат  со степен VI / A, односно 240 ЕКТС и насловот БА или дипломираат на соодветниот курс на студирање.

Студиите од вториот циклус траат два семестри. Дипломираните студенти се стекнуваат со степен  VII / A, односно 60 ЕКТС и го добиваат звањето дипломиран професор по јазик и книжевност.

Филолошкиот факултет нуди:

  • будење на љубовта кон странски и национални јазици и литератури;
  • будење на посветеноста на науката за лингвистика и литература;
  • подготовка на квалификувани наставници во соодветни области;
  • подготовка на идните филолошки научници;
  • подготвување на студентите во слободна личност, креативен и критички ум.

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА DESCRIPTORS
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Наставна 8 240 Дипломиран професор по
албански јазик и книжевност
Дескриптор
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Дипломиран професор по
англиски јазик и книжевност
Дескриптор
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Дипломиран професор по
германски јазик и книжевност
Дескриптор
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Дипломиран професор по
македонски јазик и книжевност
Дескриптор
РОМАНСКА ФИЛОЛОГИЈА Француски јазик и книжевност Дипломиран професор по француски јазик и книжевност Дескриптор
Италијански јазик и книжевност Дипломиран професор по
италијански јазик и книжевност
Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Албански јазик 2 60 Магистер по албански јазик
Албанска книжевност Магистер по албанска книжевност
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Англиски јазик 2 60 Магистер по англиски јазик
Англиска книжевност Магистер по англиска книжевност
Методологија на наставата по англиски јазик Магистер по настава на
англиски јазик
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Германски јазик 2 60 Магистер по германски јазик
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ Македонски јазик 2 60 Магистер по македонски јазик
Македонска книжевност Магистер по македонска
книжевност
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
И КНИЖЕВНОСТ
Француски јазик 2 60 Магистер по француски јазик
Француска книжевност Магистер по француска
книжевност

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ЛИНГВИСТИКА Германистика 180 Доктор на науки од област на лингвистика–Германистика

Декан
проф. д-р Бертон Сулејмани
berton.sulejmani@unite.edu.mk

Продекан за настава
доц. д-р Есмије Весели
esmije.veseli@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Мајлинда Нухиу
majlinda.nuhiu@unite.edu.mk

Секретар
Селим Османи
selim.osmani@unite.edu.mk

Хамси Бехлули
hamsi.behluli@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Нертила Синани-Рамадани
nertila.sinani@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Муарем Ајдари
muarem.ajdari@unite.edu.mk
Консултации
Публикации
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Јуни 2021)