Факултетот за применети науки ги проширува, збогатува и ја подобрува академската и практичната работа, прилагодувајќи се на трендовите и современите стандарди, првенствено на пазарот на трудот.

Студиските програми на Факултетот за применети науки се предвидени врз основа на искуствата на европските универзитети, како што се Штутгарт, Карлсруе, Виенскиот технички универзитет итн. Петтиот семестар се состои од практична работа со можност да се спроведе во наведените центри со што ДУТ потпиша договори за соработка.

Студии на Факултетот за применети науки се организирани според моделот 3  + 2.

Студиската програма за архитектура, градежништво, економски инженеринг, геодезија и героинформатика и сообраќајно и транспортно инженерство подготвува професионални и квалитативни кадри кои сега лесно се ангажираат во градежни активности, во организациите за урбанизација и проектирање, во геодетските институти и во металургиската индустрија.

Мехатроника претставува дисциплина на механички системи, сензорни системи, системи на актери на микромери. Инженерите на мехатроника можат да бидат вработени во: образование (научен соработник или предавач), приватни компании (менаџер, супервизор), механички претпријатија, во автомобилската индустрија или во областа на технологијата и комуникацијата, програмирање на машини за технолошка обработка на работата и оштетување и дијагноза на грешки. Тие исто така нудат можности за вработување во здравството каде се користат различни современи апарати.

За целите на организирање на вистински образовен процес и развој на компетенции кај учениците, се поставени многу кабинети опремени со модерен апарат: кабинет за 3Д дизајн (дониран од УСАИД) и лабораторија за инспекција на градежни материјали (донација од Универзитетот во Штутгарт).

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
АРХИТЕКТУРА Архитектура 8 240 Bachelor по архитектура Дескриптор
ГРАДЕЖНИШТВО Инженерство за конструкции 6 180 Градежен инженер + име на насоката Дескриптор
Инфраструктура и патишта
МЕКАТРОНИКА 6 180 Bachelor по мекатроника Дескриптор
ЕКОНОМСКО ИНЖЕНЕРСТВО 6 180 Bachelor на економско инженерство Дескриптор
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА 6 180 Дипломиран инженер по геодезија и геоинформатика Дескриптор
СООБРАЌАЈНО И ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО Патен сообраќај и транспорт 8 240 Инженер по сообраќај и транспорт Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
АРХИТЕКТУРА Проектирање 2
4
60
120
Магистер по архитектура
ГРАДЕЖНИШТВО Инженер за конструкции 4 120 Магистер по градежништво + име на модулот
Инфраструктура и патишта
МЕКАТРОНИКА 4 120 Магистер по мекатроника
ЕКОНОМСКО ИНЖЕНЕРСТВО 4 120 Магистер по економско инженерство

Декан
проф. д-р Енис Јакупи
enis.jakupi@unite.edu.mk

Продекан за образование
проф. д-р Идавер Хусеини
idaver.huseini@unite.edu.mk@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Кујтим Елези
kujtim.elezi@unite.edu.mk

Секретар
Ријад Гарипи
rijad.garipi@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Април 2022)