Abdylnaser Sinani 2018-10-10T14:46:02+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SINANI, ABDYLNASERPARALLELISM IN HEALTHCARE, CORRUPTION AND QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: CASE OF TETOVO HOSPITALCENTRUM711-1920171857-8640/1857-9396
KADRIU,IBISH.&SINANI,ABDYLNASER IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTSSOCIAL STUDIES10/173-7920162309-3455
SINANI, ABDYLNASER&KADRIU,IBISHMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLYPEOPLE IN THE R. OF MACEDONIASOCIOL REVIEWNO 2, VOL 1763-722016
SINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I TEKNOLOGJIVE TË REJA: SOCIOLOGJIA NË INTERNETPHILOSOPHICA3-4 VOL.21-56720151857-9272
SINANI,ABDYLNASERQUALITATIVE METHODOLOGY: SURVEY OF LIFESTYLE OF ALBANIAN YOUTH IN MACEDONIAJOURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH,MCSER PUBLISHING, ROME-ITALY,4/2134-14220142240-0524
SINANI,ABDYLNASER&KADRIU IBISHETHNOCENTRISM IN TEXKTBOOKS IN MACEDONIAREVISTA PHLOSOPHICAVO 2/NO.3-4,1-56520151857-9272
SINANI,ABDYLNASERMEDIA CONVERGENCE:SOCIAL NETWOKS AND NEW PUBLICPHILOSOPHICA6/2016VOL.3 NO.636-4220161857-9272
SINANI, ABDYLNASERON-LINE FORUMET – IDENTITETI DHE GJUHA E URREJTJES NDËRKULTURORE E NDËRMJETËSUAR NGA TEKNOLOGJIA KOMPJUTERIKEVIZIONE18281-29520121409-8962
SINANI, ABDYLNASERMETHODOLOGICAL STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH OF LIVING STYLE 1-92013ISSN: 2308-0825
SINANI, ABDYLNASERMULTIKULTRALIZMI APO INTERULTURALIZMI, CILI ËSHTË MODELI QË I NEVOJITET MAQEDONISËDITURIAIV/6-7185-19220111867-6125
SINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I KOMPJUTERIT NË ARSIM-FAKTORË I RËNDËSISHËM I PROCESIT MËSIMORDITURIANO.3-4 VOL.II185-20220091857-6125
SINANI,ABDYLNASERKOMPJUTERIZIMI I PROCESIT MËSIMOR SI FAKTOR THEMELOR PËR MODERNIZIMIN E SHKOLLËSJEHONA E RENO.1-2112-1412008
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ABDYLNASER SINANIETIKA GJUHËSORE NË MEDIAT SOCIALE GJUHA DHE LETËRSIA –SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE ATË PROFESIONALTETOVË2017
SINANI, ADYLNASER&KADRIU,IBISH IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTSHOW THE INTERNATIONAL MIGRATION IS SHAPING THE CONTEMPORARY SOCIETYPRISHTINË2015
SINANI,ABDYLNASER&NEZIRI,SHABANLIFESTYLE OF FORMER NLA SOLDIERS: DISTRICT OF KUMANOVOARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË2016
SINANI, ABDYLNASERPËRDORIMI I TEKNOLOGJIVE TË REJA: SOCIOLOGJIA NË INTERNESFIDAT DHE PERSPEKTIVAT E ARSIMT BASHKËKOHORTETOVË2015
SINANI,ABDYLNASERGLOBALIZIMI, INTERKULTURA DHE IDENTITETI KOMBËTAR: SFIDË PËR MAQEDONINË SI SHOQËRI ME DIVERSITET KULTURORIDENTITY,IMAGE&SOCIAL COHESION IN THE ERA OF INTEGRATION AND GLOBALIZATIONVLORË2012
SINANI,ABDYLNASER&NESIMI ,QANIUNDERSTANDING THE OTHER AND THE CHARACTERISTICS OF INTERKULTURAL EDUCATION IN TEXTBOOKSPRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES,TEACHERS AND KINDERGATEN TEACHERS IN MULTUKULTURAL ENVIRONMENTS-EXPERIENCES AND CHALLENGESSHKUP2014
SINANI,ABDYLNASERPARALLELISM HEALTH, CORRUPTION AND QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA:CASE THE HOSPITAL OF TETOVO CITYEDUCATION&SUSTAINABLE DEVELOPMENT:FUTURE WE ARE CREATINGTETOVË2016
SINANI,ABDYLNASERMODERNO OPSHTESTVO I SOCIJALNA ISKLUCENOST NA STARITE LICA VO R.MAKEDONIJASOUCUVANJE SO OPSHTESTVENITE TRAUMI:PREDIZVIK ZA SOCIOLOSKITE ISTRA1UVANJASHKUP2015
SINANI,ABDYLNASERKRIZA E PËRFAQËSIMIT POITIK TË SHQIPTARËVE TE MAQEDONISËALBANIA AND NATIONAL, ETHNIC AND KULTURAL MINORITESTIRANË2013
SINANI,ABDYLNASERPERCEPTIMET MBI DALLIMET ETNIKE, FETARE DHE KULTURORE NË MAQEDONIKONGRESI I 4-TЁ NDЁRKOMBЁTAR I SHKENCAVE SHOQЁRORE NЁ BALLKANTETOVЁ 2012
SINANI,ABDYLNASERUSING OF THE COMPUTER IN THE EDUCATION PROCESSCHELENGES OF EDUCATION IN THE GLOBAL WORLD:KNOWLDGE, POLICIES,PRACTICESDURRËS978-99943-759-6-72010
SINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I TEKNOLOGJIVE TË REJA: SOCIOLOGJIA NË INTERNETBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQËS NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË2014
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ABDYLNASER SINANIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË SOCIOLOGJISËLUMA2014978-9989-788-79-6
SINANI,ABDYLNASERKOMPJUTERI NË PROCESIN MËSIMORLUMAGRAFIKË2012978-9989-788-61-1
SINANI, ABDYLNASERMETODA E ANKETIMITLUMAGRAFIK20099789989-2725-9-2
SINANI,ABDYLNASER MEDIAT DHE PROMOVIMI I TOLERANCËS ETNIKEAGJENCIA E INFORMACIONIT R.M20029989-607-15-X

View publications by citation.

Publications, in process.