Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AMZAI,ARJETALLOJET E MODELEVE DHE METODAVE PËR ARRITJEN DHE TEJKALIMIN E KONKURRENCËS1173-1912011
AMZAI,ARJETAKARAKTERISTIKAT E METODËS SË BENCHMARKING-UTLOGOS4117-1312011
AMZAI,ARJETAROLI I METODAVE TË NDRYSHME PËR AVANSIMIN E PUNËS NËPËR EPOKAEKONOMIJA I BIZNIS15326-2820111409-6781
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AMZAI,ARJETAGLOBALIZMI DHE INOVACIONI TEKNOLOGJIK SI NXITËS KRYESOR TË SJELLJES SIPËRMARRËSEEFEKTET EKONOMIKE TË MIGRACIONIT NË PROCESET E BALLKANIT PERENDIMORTETOVË
AMZAI,ARJETAROLI I SME-VE DHE VËSHTIRËSITË ME TË CILAT BALLAFAQOHEN KËTO NDËRMARRJE NË R.E MAQEDONISËMENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICIONPRISHTINË
AMZAI,ARJETAKREATIVITETI DHE MBIJETESA E NDËRMARRJESBASHKËPUNIMI EKONOMIK RAJONAL NE PROCESIN E GLOBALIZMITTETOVE
AMZAI,ARJETANDËRTIMI I AVANTAZHIT KONKURRUES NË NDËRMARRJET NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËBASHKËPUNIMI EKONOMIK RAJONAL NË PROCESIN E GLOBALIZMITTETOVË
AMZAI,ARJETAВЛИЈАНИЕТО НА КОНТРОЛНАТА ФУНКЦИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТBASMANASTIR
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.