Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BAJRAM SELMANIKURIKULI I FSHHTË - KUPTIMI, PËRMBAJTJA DHE NDIKIMI I TIJ NË REALIZIMIN E KURIKULIT FORMAL NW SHKOLLËN FILLORECENTRUMNO.740-532017
BAJRAM SELMANINDRYSHIMET NË ARSIM, ARSIMTARI, KURIKULI FORMAL DHE KURIKULI JOFORMALMËSUESI SOTNO.326-272016
BAJRAM SELMANIARSIMTARI NË MES GATISHMËRISË PROFESIONALE DHE OBJEKTIVITETIT NË VEPRIMMËSUESI SOTNO.222-242016
BAJRAM SELMANIKURIKULI I FSHEHTË-JOFORMAL - KUPTIMI, PËRMBAJTJA DHE RËNDËSIA E TIJ NË REALIZIMIN E QËLLIMEVE TË KURIKULIT FORMAL NË SHKOLLËN FILLORECENTRUM740-532017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BAJRAM SELMANIRËNDËSIA DHE ROLI I KURIKULIT NË MBARËVAJTJEN E PROCESIT TË MËSIMIT NË SHKOLLËKONFERENCA E USHT FAK. FILOZOFIKTETOVË
BAJRAM SELMANINDRYSHIMET NW ARSIMIN FILLORË DHE DIMENZIONI EMOCIONAL I MOTIVIMIT NW MWSIMSHOQATA E PEDAGOGËVE SHQIPTARË - TETOVËTETOVË
BAJRAM SELMANISTUDIM RASTI: ORA E KLASËS NË FUNKSION TË NJOHJES, FORMIMIT DHE ZHVILLIMIT TË VLERAVE DHE SHPREHIVE EDUKATIVEKONFERENCA E SHOQATËS SË PEDAGOGËVETETOVË
BAJRAM SELMANIRËNDËSIA E KURIKULIT JOFORMAL-TË FSHEHUR NË REALIZIMIN E QËLLIMEVE TW KURIKULIT FORMAL NË SHKOLLËN FILLOREKONFERENCA E SHOQATËS SË PEDAGOGËVE SHQIPTARË NË TETOVËTETOVË
BAJRAM SELMANIUNITETI NË VEPRIMIN PEDAGOGJIK I ARSIMTARËVE NË SHKOLLËKONFERENCA E SHOQATËS SË PEDAGOGËVE NË TETOVËTETOVË
BAJRAM SELMANIKURIKULUMI I FSHEHTË – JOFORMAL, KUPTIMI PËRMBAJTJA DHE NDIKIMI I TIJ NË REALIZIMIN E QËLLIMEVE TË KURIKULUMIT FORMAL NË SHKOLLËN FILLORE KONFERENCA E FAKULTETIT FILOZOFIKUSHT
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BAJRAM SELMANI FLETORE PUNE PËR METAMTIK PËR KLASËN E PARËAZSOFT- TETOVË2002
BAJRAM SELMANIFLETORE PUNE PËR MATEMATIKAZ SOFT. TETOVË2002
BAJRAM SELMANIVETERANËT E ARSIMIT SHQIP NË TETOVË DHE RRETHINË NË VITET 1940-1969ÇABEJ - TETOVË1998
BAJRAM SELMANI VLERËSIMI I DITURIVE DHE TË ARITURAVE TË NXËNËSVEAZ SOFT2007
BAJRAM SELMANI TEKNIKAT E TË MËSUARIT DHE METODAT MËSIMORE, MËSIMI INTERAKTIV TË MËSUARIT AKTIVAZSOFT , TETOVË2007

View publications by citation.

Publications, in process.