Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
XHEMAILI H.NJË PARK I I RI KOMBËTAR NË MAQEDONI-MALI SHARR ACTA LINGUA GEOGRAPHICA NO.825-382010
XHAFA S. AXHEMI S. HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIAA HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORYTOM II41-462015ISBN 978-83-7729-293-8
HAMITI R., SALIU N., XHEMAILI H. CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCESVI. NO. 2231-2372015ISSN 2410-3918
SKENDERI F., HAMITI R., XHEMAILI H.KONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKEIV 98-1072013ISBN: 978-99956-3797-2
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HAMITI R. XHEMAILI H.INVESTIMET E SHQIPËTARVE NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË NË BREGDETIN E SHQIPËRISËKONTRIBUTI I GJEOGRAFIS NË STUDIMIN E HAPËSIRËS BREGDETARE TIRANË
XHEMAILI H.MALI SHARR- RESURSET DHE MUNDËSITË E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM.DITËT E STUDIMEVE SHQIPËTARETIRANË, SHQIPËRI
XHEMAILI, HISENTRAJTIMI GJEOGRAFIK I VLERAVE TURISTIKE TË PASURIVE UJORE–RASTI I MALIT SHARR STUDIME ALBANOLOGJIKE22 NËNTORË 2013TIRANË
SKENDERI F., HAMITI R., XHEMAILI, H.KONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONIGJEOGRAFI NË 100 VJETORI I PANVARËSISËTIRANËISBN: 978-99956-3797-2
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.