Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
NUHIU, QANIROLE OF POLITICAL DIALOGUE IN THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONING OF DEMOCRACYCENTRUM10251-26520181857-8640
NUHIU, QANIROLI I KULTURËS POLITIKE NË NDËRTIMIN E SISTEMEVE DEMOKRATIKECENTRUM9316-33320181857-8640
NUHIU, QANICOPENHAGEN CRITERIA AS CONDITIONS FOR MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNIOIN - EUBULETINI SHKENCOR - REVISTA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE - ULQINNO. 10-292-10120182337-0521
NUHIU, QANIADRIATIC CHARTER - THE ROLE AND CONTRIBUTION FOR SECURITY AND POLITICAL STABILITY IN THE WESTERN BALKANSBULETINI SHKENCOR - REVISTA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE - INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM ULQINNO. 10-283-9120182337-0521
QANI NUHIU POLITICAL REPRESENTATION OF THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND MEMBER STATES AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION PROCESSVIZIONE 27389-40320171409-8962 (PRINT)1857-9221(ONLINE)
QANI NUHIU,ALI SALIHI ELECTION LAW WITHIN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAWJUSTICIA NO. 3-4 / VOL. 3 220-23020151857-8454 (PRINT)
QANI NUHIU ESE PËR RAPORTET NË MES TË VËRTETËS DHE POLITIKËSVIZIONE 581-8820051509-8962
QANI NUHIUDETERMINANTAT POLITIKE TË REALIIZIMIT TË MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT-PËRMBLEDHJE E PUNIMEVE NGA DEBATI SHKENCOR129-13820039989-109-11-7
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
NUHIU, QANIROLI I DIALOGUT POLITIK NË NDËRTIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DEMOKRACISËINNOVATION, EDUCATION, RESEARCH AND SCIENCE IN FUNCTION OF GLOBAL DEVELOPMENTSULQIN2337-0521
NUHIU, QANITRANSFORMACIJA IZBORNOG SISTEMA REPUBLIKE MAKEDONIJE OD VECINSKOG U PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEMCONSTITUTIONALISM AND CONSTITUTIONAL DESIGN IN DEMOCRATIC RECESSIONUNIVERSITY OF BELGRADE, FACULTY OF POLITICAL SCIENCES
QANI NUHIUADRIATIC CHARTER -THE ROLE AND CONTRIBUTION FOR SECURITY AND POLITICAL STABILITY IN THE WESTERN BALKANSECURITY CHALLENGES AND UNIVERSAL STANDARDS IN THE EURO-ATLANTIC INTEGRATION PROCESTETOVË
QANI NUHIUPOLITICAL REPRESENTATION OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION PROCESSTHE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVË1409-8962 (PRINT); 1857-9221 (ONLINE)
QANI NUHIUCOPENHAGEN CRITERIA AS CONDITIONS FOR MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION - EUUNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË
QANI NUHIUTHE ROLE OF POLITICAL CULTURE IN THE CONSTRUCTION OF DEMOCRATIC SYSTEMSFACING THE PAST AND RETHINKING PEACE IN THE MULTICULTURAL BALKANTETOVË
QANI NUHIUPROTECTION FROM VIOLENCE IN MEDIA BASED ON INTERNATIONAL CONVENTIONSSOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLDSHTIP
QANI NUHIU, ALI SALIHILEGAL STATUS OF ELECTION LAW WITHIN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAWRULE OF THE LAW AND DEMOCRACYTETOVË 1857-8454 (PRINT)
NUHIU QANIPOLITICAL REPRESENTATION OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION PROCESSTHE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESSTATE UNIVERSYTI OF TETOVO
NUHIU QANI, SALIHI ALIE DREJTA ZGJEDHORE NË KUADËR TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE ZGJEDHORERULE OF THE LAW AND DEMOCRACYTETOVË1857-8454
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
QANI NUHIUABSURDE - PËRMBLEDHJE PUBLICISTIKESHKUPI 20049989-720-52-5
QANI NUHU ABSUDRE:PËRMBLEDHJE TEKSTESH PUBLICISTIK SHKUPI20049989-720-52-5

View publications by citation.

Publications, in process.