Почитувани студенти и професори, Ве информираме дека УТ го отвори конкурсот за размена на студенти и професори со универзитетите во Турција во рамките на програмата за размена МЕВЛАНА!

Студентите кои сакаат да аплицираат за Мевлана програмата треба да ги исполнат следните услови:

  • Да се студенти на додипломски, магистерски или докторски студии;
  • Да имаат просечен успех 8 од вкупно 10 ако се студенти на додипломски студии;
  • Да имаат просечен успех 9 од вкупно 10 ако се магистранти или докторанди;
  • Да го знаат јазикот на кој се одржува наставата на одредена програма.

Професорите:

Нема одделни услови за професорите. Но, наставниците кои ќе одат на Универзитетите во Турција би било добро да го знаат јазикот што се употребува во катедрата каде тие ќе предаваат.

Список на универзитети со кои УТ има договор на соработка во рамките на програмата за размена МЕВЛАНА:

За подетални информации, кликнете овде
или обратете се до Канцеларија за Меѓународна Соработка

Координатор за програмата Мевлана за УТ

m-p Хатибе Деари – Зеќири hatibe.deari@unite.edu.mk

тел. +38944 356 514