//Afet Mamuti
Afet Mamuti 2018-10-10T14:49:29+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MAMUTI AFETPËRGJEGJËSIA JURIDIKE CIVILE DHE BAZA E SAJPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKE, TETOVË 221-302008978-9989-2725-7-8
AFET MAMUTIASPEKTE TË PËRGJEGJËSISË JURIDIKE CIVILE PËR SHPËRBLIMIN E DËMITSTUDIME JURIDIKE219-382010
A.NUHIU & A. MAMUTIСТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ СО КОИ Е РЕГУЛИРАНО ПРАШАЊЕТО ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ ВО РМНАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ, ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТIV127-1362010978-608-4628-06-4
AFET MAMUTIASPEKTET PROCEDURALE DHE SFIDAT E ADOPTIMIT SIPAS LEGJISLACIONIT TË MAQEDONISËULPIANUS16-1520131857-8144
JULEJDA GËRXHI & AFET MAMUTITHE POLICIES OF IDENTIFYING AND MANAGING CONFLICTS OF INTEREST OF CIVIL SERVANTS IN THE CIVIL SERVIS“ACADEMICUS”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALIII134-14420112079-3715
AFET MAMUTITRAJTIM MBI ASPEKTET E VEÇANTA TË SHPËRBLIMIT TË DËMIT JOMATERIAL NË DOKTRINËN JURDIKE DHE PRAKTIKËN GJYQËSOREULPIANUS1&230-3920121857-8144
AFET MAMUTIPËRGJEGJËSIA CIVILE NGA DËMI I SHKAKTUAR PREJ SHPIFJESSTUDIME JURIDIKE135-4920122220-3990
AFET MAMUTITHE ROLE OF THE STATE AND FAMILY IN IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF SPECIAL PROTECTION OF CHILDRENVIZIONE28183-19320171409-8962
AFET MAMUTITHE NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND PARENT-CHILD RELATIONSHIPREVUE DES SCIENCES POLITIQUES51165-17320162344 – 4452
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AFET MAMUTI & JULEJDA GËRXHIMARRËDHËNIA JURIDIKE E ADOPTIMIT DHE EFEKTET E TIJ NË FUNKSION TË INTERESIT MË TË LARTË TË FËMIJËSTAKIMI I VI VJETOR NDËRKOMBËTAT I INSTITUTIT ALB-SHKENCAPRISHTINË978-9951-518-10-92011
JULEJDA GËRXHI & AFET MAMUTIPROCEDURA E IDENTIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESIT TË NËPUNËSIT CIVIL GJATË USHTRIMIT TË FUNKSIONEVE ZYRTARE NË SHËRBIMIN CIVILTAKIMI I VI VJETOR NDËRKOMBËTAT I INSTITUTIT ALB-SHKENCAPRISHTINË978-9951-518-10-92011
A.NUHIU & S.EMRULI & A. MAMUTIMARRËVESHJA E STABILIZIM – ASOCIIMIT, MAQEDONIA DHE SHQIPËRIA DREJT BASHKIMIT EUROPIANLEGJISLACIONI DHE DREJTËSIA SHQIPTARE PËRBALLË SFIDAVE TË INTEGRIMIT NË BETIRANË2010
HAMDI PODVORICA & AFET MAMUTIMARRËDHËNIET JURIDIKE FAMILJARE NË KOSOVË NË KËNDVËSHTRIMIN E 100 VJETORIT TE PAVARESISË SË SHQIPËRISË100 VJETORI I PAVARËSISË SË SHQIPËRISËTIRANË2012
AFET MAMUTI"PRESCRIPTION OF THE REQUEST FOR MORAL DAMAGE COMPENSATION DUE TO INSULT AND DEFAMATION"MENDIMI SHKENCOR JURIDIK NË EPOKËN E INTEGRIMEVE DHE GLOBALIZIMITSHKUP2012
AFET MAMUTIPËRGJEGJËSIA JURIDIKE CIVILE PËR DËMIN E SHKAKTUAR NGA INSTITUCIONET MJEKËSORE DHE PUNËTORËT MJEKËSORSHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIATETOVË 1857-84542013
AFET MAMUTIPËRGJEGJËSIA CIVILE E PERSONIT JURIDIK PËR DËMIN E SHKAKTUAR NDAJ PERSONAVE TË TRETËTAKIMI I VII VJETOR NDËRKOMBËTAT I INSTITUTIT ALB-SHKENCASHKUP978-608-65463-0-42012
AFET MAMUTIKONCEPTI JURIDIK PËR MBROJTJEN NGA DHUNA NË FAMILJEUNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËSTETOVË1857-84542014
AFET MAMUTITESTAMENTI – TË PROVUARIT DHE VLEFSHMËRIA E TIJ SIPAS LEGJISLACIONIT TË MAQEDONISËUNIVERSALIZIMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËSTETOVË2015
AFET MAMUTITHE RIGHT TO A FAIR TRIAL, THE COMPARATIVE ASPECT OF MACEDONIA – STRASBURG COURTTO NO ONE WILL WE SELL, TO NO ONE DENY OR DELAY RIGHT OR JUSTICE - THE LEGACY OF MAGNA CARTA 1215 FOR THE WESTERN BALKANSUEJL TETOVË2015
AFET MAMUTITHE NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND PARENT-CHILD RELATIONSHIPPOLITICAL SCIENCES SPECIALIZATION & CENTER OF POST - COMMUNIST POLITICAL STUDIES (CESPO - CEPOS)CRAIOVA, ROMANI2344 – 44522016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.