//Almira Curri Memeti
Almira Curri Memeti 2018-10-10T15:10:27+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ALMIRA CURRI-MEMETIAPPLICATION OF THE SPEECH IN BUSINESS“VIZIONE” – SHKUP16/2011247-25820111409-8962
ALMIRA CURRI MEMETIPUBLIC RELATIONS AS PROMOTIONAL ACTIVITYILIRIJA, PRISHTINE239-442011
ALMIRA CURRI MEMETIPROCESI I MENAXHIMIT TEK NDERRMARJET VIRTUALEDISKUTIME10/234-4320141857-825X
ALMIRA CURRI MEMETITREGU I INTERNET SHPALLJEVE NË MAQEDONI DHE NË BOTËECONOMIC VISION32015
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ALMIRA CURRI-MEMETIМЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕ, КУЛТУРА И ЛОКАЦИЈА КАЈ ВИРТУЕЛНИОТ БИЗНИССТРАТЕГИСКИ ФОКУСИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖЛИВА КОМПАНИСКА КОНКУРЕНТНОСТBITOLA2014
ALMIRA CURRI-MEMETIRRITJE E ROLIT TË DITURISË DHE KAPITALIT INTELEKTUAL TEK ORGANIZATAT VIRTUALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM EKONOMIKZHVILLIMI I QENDRUESHEM EKONOMIK, ARRITJET DHE SFIDATTETOVE2014
ALMIRA CURRI MEMETI, GJYLNAIPE BEXHETI, SABRIJE KOVACIМЕНАЏИРАЊЕ НА ОНЛАЈН РЕПУТАЦИЈАТА ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИПРЕКУ ОРГАНИЗАЦИСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДО ПОГОЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТBITOLA2016
ALMIRA CURRI MEMETIROLI I KAPITALIT INTELEKTUAL NË BIZNES, MUNDËSITË PËR ZVOGËLIMIN E NUMRIT TË IKJES SË TIJ NGA VENDITHE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANSTETOVE2016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.