Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HANA DARDHISHTAKARAKTERISTIKAT FJALËFORMUESE NË FUSHËN E TERMINOLOGJISË SË PEMËTARISË NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASEALBANOLOGJIA8/456-622016UNIVERYITETI I TETOVËS
HANA DARDHISHTAKARAKTERISTIKAT FJALËFORMUESE NË FUSHËN E TERMINOLOGJISË SË PEMËTARISË NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASEALBANOLOGY STUDIES - RESEARCH-SCIENTIFIC JOURNAL ON ALBANOLOGY856-622017TETOVA
HANA DARDHISHTAHUAZIMET NË LEKSIKUN E PEMËTARISË ALBANOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY15-1684-882021TETOVA
HANA DARDHISHTAPËRKTHIMI I TERMINOLOGJISË PROFESIONALE NË TEKSTET SHKOLLORE (rast studimi: tekstet për shkollat e mesme, drejtimi ekonomiko-juridik) ALBANOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY2022TETOVA
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HANA DARDHISHTAPOLYSEMANTIC ANALYSIS OF WORDS FROM THE ORCHARD TERMINOLOGYKONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIKUNIVERZITETI I TETOVËS811.18`276.6:634.1
HANA DARDHISHTAANALIZË POLISEMANTIKE E FJALËVE NGA FUSHA E PEMËTARISË FILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES TETOVA1857-8535
HANA DARDHISHTAEMËRTIMET E LEKSIKUT TË PEMËTARISË NË TË FOLMET SHQIPEFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESUNIVERSITY OF TETOVA1857-8535
HANA DARDHISHTAPËRKTHIMI I TERMINOLOGJISË PROFESIONALE NË TEKSTET SHKOLLORE NË SHKOLLËN SHQIPE GJUHA DHE SHKOLLA SHQIPE NË MAQEDONINË E VERIUT INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP978-608-4897-44-6
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.