//Hana Dardhishta
Hana Dardhishta 2021-10-14T13:26:37+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HANA DARDHISHTAKARAKTERISTIKAT FJALËFORMUESE NË FUSHËN E TERMINOLOGJISË SË PEMËTARISË NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASEALBANOLOGJIA8/456-622016UNIVERYITETI I TETOVËS
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HANA DARDHISHTAPOLYSEMANTIC ANALYSIS OF WORDS FROM THE ORCHARD TERMINOLOGYKONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIKUNIVERZITETI I TETOVËS811.18`276.6:634.1
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.