//Jusuf Zejneli
Jusuf Zejneli 2018-10-12T09:44:42+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
JUSUF ZEJNELISISTEMI PARLAMENTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKE2008
JUSUF ZEJNELINDËRTIMI I SHTETIT LIGJOR ME VËSHTRIM TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJOURNAL FOR JURIDICAL AND SOCIAL ISSUESVITI XXXIV- NR. 1-4/20092009
JUSUF ZEJNELIREFORMAT NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI NJË NGA KRITERET POLITIKE PËR ANËTARËSIM NË BASHKIMIN EVROPIANULPIANUS - REVISTË SHKENCORE DHE PROFESIONALE JURIDIKENR.1/20112011
JUSUF ZEJNELIRAPORTET MES PUSHTETIT LIGJDHËNËS, EKZEKUTIV DHE GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËVIZIONE - REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORE172011
JUSUF ZEJNELISFIDAT DHE DILEMAT E SISTEMIT ZGJEDHOR DHE POLITIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIONR. 1, 20122012
JUSUF ZEJNELIVEÇORITË E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES ALBANIAN SOCIO ECONOMIK REVIEW - ACERNR.1 (70) 2012, VITI I XVIII2012
JUSUF ZEJNELIMODELET E MBROJTJES SË KUSHTETUTSHMËRISË -ASPEKTE KRAHASUESE-ULPIANUS NR.2/20122012
JUSUF ZEJNELIPOZITA JURIDIKO - KUSHTETUESE E BASHKËSIVE ETNIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIO NR.2, 20122012
JUSUF ZEJNELIKUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, ORGANIZMI DHE VEPRIMTARIAVIZIONE NR. 192013
JUSUF ZEJNELIDEMOKRACIA DHE VETADMINISTRIMI LOKALJUSTICIANR. 12013
JUSUF ZEJNELITRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËRORDISKUTIMENR. 8, VITI II ISSN 1857- 825X, online: ISSN 1857 – 8543
JUSUF ZEJNELIORGANIZIMI DHE PËRGJEGJËSITË E QEVERISËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËJUSTICIA NR.1/2014, VOL.22014
JUSUF ZEJNELITHE ROLE OF THE WORKING BODIES IN THE PARLIAMENTARY DEMOKRACYVIZION, INTERNATIONAL MAGAZIME FOR SOCIAL SCIENCES NR. 242015ISSN1409-8962, ISSN 1857-9221
JUSUF ZEJNELI - BEKIM MAKSUTIPOLITICAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND EU - NATO MEMBERSHIP CHALLENGESEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL NO. 14, MAJ 2016, EDITION VOL 122016ISSN:1857-7881 (Print) e-ISSN 1857-7431
JUSUF ZEJNELITIPARET E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES DHE POLITIKËS SË JASHTMEJURIDICANR. 52016 ISSN: 1409-8962, ISSN:1857-9221
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
JUSUF ZEJNELI"TRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËROR"KONGRESI I 4-TË NDËRKOMBËTARË I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKAN2012
JUSUF ZEJNELI - FATON SHABANI”CONTROL AND RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION ACCORDING TO THE POSITIVE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA”SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLDSHTIP, RM2014
JUSUF ZEJNELI”ATRIBUTET E SHTETIT LIGJOR DHE DEMOKRACISË” SHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIATETOVË, RM2014
JUSUF ZEJNELI”PARIMI I NDARJES SË PUSHTETIT SHTETËTOR NË SISTEMET KUSHTETUESE (PRINCIPE OF STATE POWER SHARING IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEMS)”UNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS, UNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË, RM2015
JUSUF ZEJNELI″DREJTËSIA ADMINISTRATIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR″ADMINISTRATIVE JUSTICE IN WESTERN BALKANS″ - ″DREJTËSIA ADMINISTRATIVE NË BALLKANIN PERËNDIMORCONGRESS CENTRE PREMIER, PODGORICA MONTENEGRO2016
JUSUF ZEJNELI”SISTEMI GJYQËSORË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË-SFIDAT DHE DILEMAT”INTEGRIMI I EUROPËS JUGLINDORE NË BE - SFIDATTETOVE2014
JUSUF ZEJNELI - BEKIM MAKSUTI - ALI SALIHI"ADMINISTRATA SI SHËRBIM APO PUSHTET"DREJTËSIA DHE SFIDAT E PROCESEVE EUROATLANTIKE" - "THE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVE2016
JUSUF ZEJNELIARSIMI, DEMOKRACIA DHE SHTETI LIGJORLËVIZJA STUDENTORE NË KOSOVË DHE PROTESTA E 1 TETORIT 1997PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
JUUSF ZEJNELI”PARLAMENTARIZMI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË”ARBËRIADESIGN TETOVË20139786082170091
JUSUF ZEJNELI - FEJZULLA BERISHA”E DREJTA ADMINISTRATIVE”ARBËRIADESIGN TETOVË2014
ARSIM BAJRAMI, ZENUN HALILI, JUSUF ZEJNELI, FLORENT MUÇAJ”POZITA KUSHTETUESE DHE LIGJORE E PAKICAVE KOMBËTARE - ASPEKTE KRAHASUESE”BOTIME ARTINI, PRISHTINË, R. KOSOVËS2014

View publications by citation.

Publications, in process.