Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
JUSUF ZEJNELITIPARET E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES DHE POLITIKËS SË JASHTMEJURIDICANO. 52016 ISSN: 1409-8962, ISSN:1857-9221
JUSUF ZEJNELI - BEKIM MAKSUTIPOLITICAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND EU - NATO MEMBERSHIP CHALLENGESEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO. 14 / VOL. 122016ISSN:1857-7881 (Print) e-ISSN 1857-7431
JUSUF ZEJNELITHE ROLE OF THE WORKING BODIES IN THE PARLIAMENTARY DEMOKRACYVIZION, INTERNATIONAL MAGAZIME FOR SOCIAL SCIENCESNO. 242015ISSN1409-8962, ISSN 1857-9221
JUSUF ZEJNELIORGANIZIMI DHE PËRGJEGJËSITË E QEVERISËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËJUSTICIANO.1 / VOL.22014
JUSUF ZEJNELITRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËRORDISKUTIMENO. 8 VITI II ISSN 1857- 825X, online: ISSN 1857 – 8543
JUSUF ZEJNELIDEMOKRACIA DHE VETADMINISTRIMI LOKALJUSTICIANO. 12013
JUSUF ZEJNELIKUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, ORGANIZMI DHE VEPRIMTARIAVIZIONE NO. 192013
JUSUF ZEJNELIPOZITA JURIDIKO - KUSHTETUESE E BASHKËSIVE ETNIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIONO. 22012
JUSUF ZEJNELIMODELET E MBROJTJES SË KUSHTETUTSHMËRISË-ASPEKTE KRAHASUESEULPIANUSNO. 22012
JUSUF ZEJNELIVEÇORITË E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES ALBANIAN SOCIO ECONOMIK REVIEW - ACERNO.1 (70) 2012, VITI I XVIII2012
JUSUF ZEJNELISFIDAT DHE DILEMAT E SISTEMIT ZGJEDHOR DHE POLITIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIONO. 1, 20122012
JUSUF ZEJNELIRAPORTET MES PUSHTETIT LIGJDHËNËS, EKZEKUTIV DHE GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËVIZIONE - REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORE172011
JUSUF ZEJNELIREFORMAT NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI NJË NGA KRITERET POLITIKE PËR ANËTARËSIM NË BASHKIMIN EVROPIANULPIANUS - REVISTË SHKENCORE DHE PROFESIONALE JURIDIKENO.1/20112011
JUSUF ZEJNELINDËRTIMI I SHTETIT LIGJOR ME VËSHTRIM TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJOURNAL FOR JURIDICAL AND SOCIAL ISSUESVITI XXXIV- NO. 1-4/20092009
JUSUF ZEJNELISISTEMI PARLAMENTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKE2008
JUSUF ZEJNELI - FATON SHABANICONSTITUTIONAL REGULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACONSTITUTIO3 & 4 2013
JUSUF ZEJNELIORGANIZIMI DHE PËRGJEGJËSITË E QEVERISËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËJUSTICIANO. 1/2014 / VOL.22014
JUSUF ZEJNELISISTEMI GJYQËSORË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË-SFIDAT DHE DILEMATDISKUTIMEVITI III - NO. 12 / VOL - 3 2014BOTIMI I SHTYPUR: ISSN 1857-825X, BOTIMI ELEKTRONIK: ISSN 1857- 8543
JUSUF ZEJNELICONTROL AND RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION ACCORDING TO THE POSITIVE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAЗБОРНИК НА ТРУДОВИ (PROCEEDINGS)2014
JUSUF ZEJNELIATRIBUTET E SHTETIT LIGJOR DHE DEMOKRACISËJUSTICIANO.2 / VOL.2 2014UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print)
JUSUF ZEJNELIPARIMI I NDARJES SË PUSHTETIT SHTETËTOR NË SISTEMET KUSHTETUESE (PRINCIPE OF STATE POWER SHARING IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEMS)JUSTICIANO. 5/2016 / VOL.42016UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print)
JUSUF ZEJNELIADMINISTRATA SI PUSHTET APO SHËRBIM (ADMINISTRATION: EXECUTIVE EITHER SERVICE)JUSTICIANO.7 / VOL.52017UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print)
JUSUF ZEJNELITHE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STANDARDS AND THEIR IMPACT ON THE LOCAL ELECTIONS 2017 IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJUSTICIANO.9 / VOL.6 2018UDC: 34, ISSN: 1857 - 8454 (Print), ISSN: 2545 - 4927 (Online)
JUSUF ZEJNELIMACEDONIA - GREECE DISPUTE RESOLUTION AGREEMENT AND THE CONSTITUTIONAL AMENDMENTSUNIVERSITY OF ORADEA, ROMANIA. LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING2019 ISBN: 978-620-0-45841-4
JUSUF ZEJNELI - ARGËTIM SALIUPRESIDENTIAL ELECTIONS IN DIFFERENT STATES (COMPARISONS)JUSTICIANO.12 / VOL.7 2019UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print), ISSN: 2545 - 4927 (Online)
JUSUF ZEJNELILEGAL REFORMS OF THE SECURITY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAMINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA, POLICE ACADEMY, CENTER FOR POLICE RESEARCH. PUBLISHED, TISKANO, ZAGREB 20202020
JUDITHANNE SCOURFIELD MCLAUCHLAN - JUSUF ZEJNELICREATING A GLOBAL CLASSROOM: DEVELOPING COLLABORATIVE LEGAL RESEARCH PARTNERSHIPS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE U.S. AND NORTH MACEDONIAJUSTICIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES, FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF TETOVA, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIANO.13-14 / VOL.8 2020UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print); ISSN 2545 - 4927 (Online)
JUSUF ZEJNELIEDUCATION, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAWBULETIN, FACULTY OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF PRISHTINAXXX (2017-2018), XXXI (2019-2020)2020ISSN 0351-3750, UDC 082:378.4
JUSUF ZEJNELI - FATON SHABANICHALLENGES AND TRENDS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA FOR EFFICIENT AND EFFECTIVE CADASTRAL SYSTEM OF REAL ESTATEJUSTICIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO.13-14 / VOL.8 2020UDC: 34, ISSN 1857 - 8454 (Print); ISSN 2545 - 4927 (Online)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
JUSUF ZEJNELIARSIMI, DEMOKRACIA DHE SHTETI LIGJORLËVIZJA STUDENTORE NË KOSOVË DHE PROTESTA E 1 TETORIT 1997PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
JUSUF ZEJNELI - BEKIM MAKSUTI - ALI SALIHI"ADMINISTRATA SI SHËRBIM APO PUSHTET"DREJTËSIA DHE SFIDAT E PROCESEVE EUROATLANTIKE" - "THE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVE
JUSUF ZEJNELI”SISTEMI GJYQËSORË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË-SFIDAT DHE DILEMAT”INTEGRIMI I EUROPËS JUGLINDORE NË BE - SFIDATTETOVE
JUSUF ZEJNELI″DREJTËSIA ADMINISTRATIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR″ADMINISTRATIVE JUSTICE IN WESTERN BALKANS″ - ″DREJTËSIA ADMINISTRATIVE NË BALLKANIN PERËNDIMORCONGRESS CENTRE PREMIER, PODGORICA MONTENEGRO
JUSUF ZEJNELI”PARIMI I NDARJES SË PUSHTETIT SHTETËTOR NË SISTEMET KUSHTETUESE (PRINCIPE OF STATE POWER SHARING IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEMS)”UNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS, UNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË, RM
JUSUF ZEJNELI”ATRIBUTET E SHTETIT LIGJOR DHE DEMOKRACISË” SHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIATETOVË, RM
JUSUF ZEJNELI - FATON SHABANI”CONTROL AND RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION ACCORDING TO THE POSITIVE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA”SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLDSHTIP, RM
JUSUF ZEJNELI"TRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËROR"KONGRESI I 4-TË NDËRKOMBËTARË I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKAN
JUSUF ZEJNELITRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËRORKONGRESIN E 4-TË NDËRKOMBËTARË TË SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
JUSUF ZEJNELIZGJIDHJA E KONFLIKTEVE DHE HARMONIA SOCIALEZGJIDHJA E KONFLIKTEVE DHE HARMONIA SOCIALETETOVË, ORGANIZUAR NGA INSTITUTI HULUMTUES "MAX VAN DER STOEL" NË UNIVERSITETIN E EVROPËS JUGLINDORE NË TETOVË NË BASHKËPUNIM ME INSTITUTIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT, UNIVERSITETI I KOLUMBISË - NEW YORK
JUSUF ZEJNELISHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIASHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIAFAKULTETI JURIDIK NË UNIVERSITETIN E TETOVËS
JUSUF ZEJNELIINTEGRIMI I EUROPËS JUGLINDORE NË BE - SFIDATINTEGRIMI I EUROPËS JUGLINDORE NË BE - SFIDATQENDRA PËR MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE STUDIME BALLKANIKE, AKADEMIA DIPLOMATIKE SHQIPTARE, TETOVË
JUSUF ZEJNELIKONTROLLI DHE PËRGJEGJËSIA E ADMINISTRATËSSOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLDUNIVERSITETI ″GOCE DELLÇEV″ NË SHTIP
JUSUF ZEJNELIPRINCIPE OF STATE POWER SHARING IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEMSUNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS, UNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAW, УНИВЕРЗАЛИЗМОТ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ПРАВНАТА ДРЖАВАFAKULTETI JURIDIK - UNIVERSITETI I TETOVËS
JUSUF ZEJNELINDIKIMI I PROCESEVE INTEGRUESE EURO-ATLANTIKE NË MARRËDHËNIET NDËRETNIKENDIKIMI I PROCESEVE INTEGRUESE EURO-ATLANTIKE NË MARRËDHËNIET NDËRETNIKEORGANIZUAR NGA FAKULTETI JURIDIK I UNIVERSITETIT TË TETOVËS DHE KËSHILLI EUROATLANTIK I MAQEDONISË, TETOVË
JUSUF ZEJNELI"DREJTËSIA DHE SFIDAT E PROCESEVE EUROATLANTIKE" - "THE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSES"DREJTËSIA DHE SFIDAT E PROCESEVE EUROATLANTIKE - THE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESFAKULTETI JURIDIK - UNIVERSITETIN I TETOVËS
JUSUF ZEJNELIREGIONAL CONFERENCE ″ADMINISTRATIVE JUSTICE IN WESTERN BALKANS″REGIONAL CONFERENCE ″ADMINISTRATIVE JUSTICE IN WESTERN BALKANS″RESPA, CONGRESS CENTRE PREMIER, PODGORICA MONTENEGRO
JUSUF ZEJNELIARSIMIMI, DEMOKRACIA DHE SHTETI LIGJORLËVIZJA STUDENTORE NË KOSOVË DHE PROTESTA E 1 TETORIT 1997UNIVERSITETI I PRISHTINËS "HASAN PRISHTINA", FAKULTETI FILOZOFIK, PRISHTINË
JUSUF ZEJNELI"SECURITY CHALLENGES AND UNIVERSAL STANDARDS IN THE EURO-ATLANTIK INTEGRATION PROCESS", "SFIDAT E SIGURISË DHE STANDARDET UNIVERSALE NË PROCESIN E INTEGRIMEVE EURO-ATLANTIKE""SECURITY CHALLENGES AND UNIVERSAL STANDARDS IN THE EURO-ATLANTIK INTEGRATION PROCESS", "SFIDAT E SIGURISË DHE STANDARDET UNIVERSALE NË PROCESIN E INTEGRIMEVE EURO-ATLANTIKE"FAKULTETI JURIDIK - UNIVERSITETI I TETOVËS
JUSUF ZEJNELI2018 SEMINAR ON TRAINING BUSINESS & TRADE LAW PROFESSIONALS FOR B&R COUNTRIES, ACADEMY FOR INTERNATIONAL BUSINESS OFFICIALS (AIBO), MINISTRY OF COMMERCE, P. R. CHINA2018 SEMINAR ON TRAINING BUSINESS & TRADE LAW PROFESSIONALS FOR B&R COUNTRIES, ACADEMY FOR INTERNATIONAL BUSINESS OFFICIALS (AIBO), MINISTRY OF COMMERCE, P. R. CHINACHINA
JUSUF ZEJNELI"THE RULE OF LAW AND CIVIL SOCIETY""THE RULE OF LAW AND CIVIL SOCIETY"TETOVË
JUSUF ZEJNELINDJEKJA E PARIMEVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE NË MBROJTJEN E VLERAVE TË QEVERISJES SË MIRËNDJEKJA E PARIMEVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE NË MBROJTJEN E VLERAVE TË QEVERISJES SË MIRËTETOVË
JUSUF ZEJNELI70 VJETORI I DEKLARATËS UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT70 VJETORI I DEKLARATËS UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUTTETOVË
JUSUF ZEJNELIPARLAMENTI (KUVENDI) SI INSTITUCION THEMELOR I TË DREJTËS PARLAMENTAREPARLAMENTI (KUVENDI) SI INSTITUCION THEMELOR I TË DREJTËS PARLAMENTAREORGANIZAR NGA KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT - INSTITUTI PARLAMENTAR
JUSUF ZEJNELI"THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA" - "VEÇORITË THEMELORE TË SISTEMIT JURIDIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT"LIGJERATË E REALIZUAR NË AKADEMINË POLICORE ZAGREB - KROACIZAGREB
JUSUF ZEJNELITHE SECURITY SYSTEM AND REFORMS IN THE JUDICAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE 6TH ZAGREB POLICE COLLEGE RESEARCH DAYS ZAGREB, CROATIA, 5TH APRILL 2019AKADEMIA POLICORE ZAGREB, REPUBLIKA E KROACISË
JUSUF ZEJNELITRIBUNËS SHKENCORE ME MINISTRINË E MBROJTJES TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTBENEFITS OF THE FULL-FLEDGED MEMBERSHIP OF REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA TO THE NATO ALLIANCESHKUP
JUSUF ZEJNELIEUROPEAN PERSPECTIVE OF THE WESTERN BALKANS6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF LAW FAKULTETI JURIDIK - UNIVERSITETI I TETOVËS
JUSUF ZEJNELIPUNËTORI PROFESIONALELIGJI PËR GJYKATËN KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS FEDERALE GJERMANE, DISPOZITAT DHE PRAKTIKA, ME THEKS PËR VENDOSJE TË ANKESËS KUSHTETUESEORGANIZUAR NGA GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE FONDACIONIT GJERMAN PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR. REALIZUAR NË HOTEL STONE BRIDGE SHKUP
JUSUF ZEJNELI “SFIDAT E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE NË RMV” SFIDAT E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE NË RMVKONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, ORGANIZUAR NGA AGJENCIA PËR ZBATIMIN E GJUHËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SHKUP
JUSUF ZEJNELI“JOINT COMPARATIVE LEGAL RESEARCH PROJECT: CIVIL LIBERTIES IN THE U.S. AND IN EUROPE: A COMPARISON OF CASES DECIDED BY THE SCOTUS AND THE ECTHR”, SPRING 2020PROJEKTIT KËRKIMOR - SHKENCOR NDËRKOMBËTARË.UNIVERSITY OF TETOVA - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA & UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA ST. PETERSBURG (USFSP), UNITED STATES OF AMERICA KOMUNIKIMI ONLINE, ZOOM, SKYPE...
JUSUF ZEJNELI“PARLAMENTI (KUVENDI) SI INSTITUCION THEMELOR I TË DREJTËS PARLAMENTARE”SEMINAR ONLINE, ORGANIZUAR ME KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT - INSTITUTIN PARLAMENTAR, ME PJESËMARJE TË STUDENTËVE NGA TRE UNIVERSITETE NË VEND, FAKULTETI JURIDIK NË UNIVERSITETIN E TETOVËS, UNIVERSITETI I AUE-FON NË SHKUP DHE FAKULTETI JURIDIK NË UNIVERSITETIN "SHËN KLIMENT OHRIDSKI" NË MANASTIRPLATFORMA: ZOOM
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ARSIM BAJRAMI, ZENUN HALILI, JUSUF ZEJNELI, FLORENT MUÇAJPOZITA KUSHTETUESE DHE LIGJORE E PAKICAVE KOMBËTARE - ASPEKTE KRAHASUESEBOTIME ARTINI, PRISHTINË, R. KOSOVËS2014
JUSUF ZEJNELI - FEJZULLA BERISHAE DREJTA ADMINISTRATIVEARBËRIADESIGN TETOVË2014
JUUSF ZEJNELIPARLAMENTARIZMI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËARBËRIADESIGN TETOVË20139786082170091
JUSUF ZEJNELIPARLAMENTARIZMI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËArbëriaDesign2013ISBN 978-608-217-009-1
JUSUF ZEJNELI - FEJZULLA BERISHAE DREJTA ADMINISTRATIVEArbëriaDesign2015ISBN 978-9951-643-07-8
ARSIM BAJRAMI - ZENUN HALILI - JUSUF ZEJNELI - FLORENT MUÇAJPOZITA KUSHTETUESE DHE LIGJORE E PAKICAVE KOMBËTARE - ASPEKTE KRAHASUESEBOTIME ARTINI2014
JUSUF ZEJNELI - FEJZULLA BERISHA - ARGËTIM SALIUE DREJTA ADMINISTRATIVEFurcan Print2019ISBN 978-608-216-178-5
JUSUF ZEJNELI - FEJZULLA BERISHA - ARGËTIM SALIUE DREJTA DHE ADMINISTRATA PUBLIKEFocus Print, Shkup20209 786084 634393

View publications by citation.

Publications, in process.