Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
LULZIM MEHMEDIINSTITUCIONALIZIMI I NDRYSHIMEVE DHE RËNDËSIJA E TIJ NË BASHKËKOHORIZIMIN E SHKOLLAVEPHILOSOPHICA1-257-6120141857-9272
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIUMËSIMI I INDIVIDUALIZUAR DHE ROLI I TIJ NË PËRPARIMIN E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA867-7120171857-9272
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTED 2017 PROCEEDINGSV/3699941-994720172340-1079
LULZIM MEHMEDIPRESENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN PRIMARY EDUCATION IN MACEDONIAJS.UGD.EDU.MK1280-2832015978-608-244-275-4
LULZIM MEHMEDIREFORMIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË PERIUDHËN 1996-2016PHILOSOPHICA746-5020171857-9272
BESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH2/121-2720172411-9563
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
LULZIM MEHMEDIREFORMIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË PERIUDHËN 1996-2016PIKËTAKIMI DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SUZANA MIOVSKA-SPASEVA; DEAN ILIEV; FLORINA SHEHU; KIRIL BARBAREEV; LULZIM MEHMEDIОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИFONDACIONI SHOQËRIA E HAPUR-MAQEDONI2018978-608-218-276-6
VALENTINA GULEVSKA; LULZIM MEHMEDI; ROZALINA POPOVA KOSKAROVA; TATJANA ATANASOSKA; TRAJCE STOJANOV; NEBOJSHA MOJSOSKI; TULAHA TAHIR; SNEZHANA JANKULLOVKSA; ANA PISKACEVA PIKËPAMJE TEORIKE DHE PRAKTIKE PËR ZBATIMIN E INTEGRIMIT NDËRETNIK NË FAKULTETET PËR ARSIMTARËQENDRA MAQEDONASE PËR EDUKIM QYTETAR2015978-608-4529-33-0
LULZIM MEHMEDIMENAXHIMI DHE NDËRMARRËSIA NË ARSIMARBËRIA DESIGN2020978-608-236-305-9
LULZIM MEHMEDIMENAXHMENTOT I PRETPRIEMNISHTVOTO VO OBRAZOVANIETOLITERA GROUP2020978-608-4855-22-4

View publications by citation.

Publications, in process.