//Lulzim Memedi
Lulzim Memedi 2018-11-26T16:02:56+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTED 2017 PROCEEDINGSV/3699941-994720172340-1079Download
BESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH2/121-2720172411-9563Download
LULZIM MEHMEDIREFORMIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË PERIUDHËN 1996-2016PHILOSOPHICA746-5020171857-9272Download
LULZIM MEHMEDIPRESENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN PRIMARY EDUCATION IN MACEDONIAJS.UGD.EDU.MK1280-2832015978-608-244-275-4Download
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIUMËSIMI I INDIVIDUALIZUAR DHE ROLI I TIJ NË PËRPARIMIN E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA867-7120171857-9272Download
LULZIM MEHMEDIINSTITUCIONALIZIMI I NDRYSHIMEVE DHE RËNDËSIJA E TIJ NË BASHKËKOHORIZIMIN E SHKOLLAVEPHILOSOPHICA1-257-6120141857-9272Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
LULZIM MEHMEDIREFORMIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË PERIUDHËN 1996-2016PIKËTAKIMI DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
VALENTINA GULEVSKA; LULZIM MEHMEDI; ROZALINA POPOVA KOSKAROVA; TATJANA ATANASOSKA; TRAJCE STOJANOV; NEBOJSHA MOJSOSKI; TULAHA TAHIR; SNEZHANA JANKULLOVKSA; ANA PISKACEVA PIKËPAMJE TEORIKE DHE PRAKTIKE PËR ZBATIMIN E INTEGRIMIT NDËRETNIK NË FAKULTETET PËR ARSIMTARËQENDRA MAQEDONASE PËR EDUKIM QYTETAR2015978-608-4529-33-0
SUZANA MIOVSKA-SPASEVA; DEAN ILIEV; FLORINA SHEHU; KIRIL BARBAREEV; LULZIM MEHMEDIОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИFONDACIONI SHOQËRIA E HAPUR-MAQEDONI2018978-608-218-276-6

View publications by citation.

Publications, in process.