Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРЕТСТАВИТЕ ЗА БРАКОТ И БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ НАРАТИВЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР175-1892015
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАНИКУЛЦИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ АЛБАНСКИ И СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАНFILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES30-42015
BERTON SULEJMANI, MARINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKA, VESELINKA LABROSKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUTALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2167-1742014
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES2014
БЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА И ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК12105-1152013ISSN 0025-1089
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАMEЃУ БОИТЕ И ЗВУКОТ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПЕСНИТЕ „СЕДУМ НАВРАЌАЊА КОН МОТИВОТ ТРЕПЕТЛИКА“ И „СОНАТИНА “ОД ГАНЕ ТОДОРОВСКИСПЕКТАР5575-902010
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАДЕТЕТО И ПРОТИВРЕЧНОСТА НА СВЕТОТ КОЈ ГО ЖИВЕЕ (ВО РОМАНИТЕ „ГОЛЕМАТА ВОДА“ ОД ЖИВКО ЧИНГО И „РАНИ ЈАДОВИ“ ОД ДАНИЛО КИШ)СПЕКТАР5265-782008ISSN 0352-2423
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАФРЕСКАТА КАКО МАЈКА СОЗДАДЕТЛКА НА ИДНИ ФРЕСКИ (ЕДНО ЧИТАЊЕ НА „ФРЕСКИ И ГРОТЕСКИ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ)РАЗГЛЕДИ1-2108-11520070034-0227
MARINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKAGLOBALIZACIJATA I IDENTITETOTNAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET5129-1402016
DANILOVSKA MARINAHRONIKATA NA ALBANSKOTO SELO VO PROZNITE ZAPISI NA KIM MEHMETIALBANOLOGJIA3 (5-6)222-22620161857–9485
ДАНИЛОВСКА МАРИНАРОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ ВО НАРАТИВОТ НА ИСАКУALBANOLOGJIA7 (13-14)153-1582020ISSN: 1857–9485 (Print) ISSN: 2545-4919 (Online)
ДАНИЛОВСКА МАРИНА„ФЕТКИН“ НА ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ – РОМАНИЗИРАНА БИОГРАФИЈА ЗА СТЕФАН ХАЏИ ТЕФОВ – ФЕТКИНСПЕКТАР709-152017
ДАНИЛОВСКА МАРИНАРОМАНОТ „БАЛКАНВАВИЛОНЦИ“ НА ЛУАН СТАРОВАFILOLOGJIA7 (11-12)120-1242019ISSN: 1857-8535 (Print) ISSN: 2671-3012 (Online)
ДАНИЛОВСКА МАРИНАСВЕТОТ НА СОНОТ ВО РОМАНОТ „ПАЛАТАТА НА СОНИШТАТА“ ОД ИСМАИЛ КАДАРЕALBANOLOGJIA5 (9-10)162-1642018ISSN: 1857–9485 (Print) ISSN: 2545-4919 (Online)
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ И АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИНТЕРНЕТ- КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАFILOLOGJIA7 (11-12)125-1322019ISSN: 1857-8535 (Print) ISSN: 2671-3012 (Online)
ДАНИЛОВСКА МАРИНАДУШЕВНИТЕ ТРЕПЕТИ ВО ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС НА МУРАТ ИСАКУМЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО/332-3392011
ДАНИЛОВСКА МАРИНАКОНСТРУИРАЊЕ НА ЖЕНСКОСТА ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА ЛУАН СТАРОВА И МУРАТ ИСАКУSEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, TETOVË 262-2662011
ДАНИЛОВСКА МАРИНАВЕШТЕРКИТЕ ОД БАЛКАНОТ ВО РОМАНИТЕ „ВЕШТИЦА“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ И „ЛУНА“ ОД РОБЕРТ НАПРТАЗБОРНИК НА НАУЧНИ ТРУДОВИ „МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ“, ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА, СКОПЈЕ525-5382014
ДАНИЛОВСКА МАРИНАНИКУЛЦИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ АЛБАНСКИ И СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАНFILOLOGJIA20151857-8535
ДАНИЛОВСКА МАРИНАХРОНИКАТА НА АЛБАНСКОТО СЕЛО ВО ПРОЗНИТЕ ЗАПИСИ НА КИМ МЕХМЕТИALBANOLOGJIAVOL.3, 5-6222-22620161857–9485
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И АПОСТОЛОВСКА, ДАНИЕЛАТРАДИЦИЈАТА НА РОДНИОТ КРАЈ НИЗ ПРИЗМАТА НА ДЕТСКИТЕ ОЧИ 12 СИМПОЗИУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЋЕШЋЕМ, „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И ПЕТРОСКА, ДИЈАНАСУИЦИДНОСТА НА УЧЕБНИЦИТЕ НАСПРОТИ ИНТЕРНЕТСКАТА АГРЕСИЈАНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ НИШ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“НИШ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАХРОНИКАТА НА АЛБАНСКОТО СЕЛО ВО ПРОЗНИТЕ ЗАПИСИ НА КИМ МЕХМЕТИIХ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПАТРИЈАРХАЛНИОТ МОДЕЛ НА ЖЕНСКОСТ ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА ЛУАН СТАРОВА, SEMINARI VIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËТЕТОВО
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАМОТИВАЦИЈАТА И МОТИВИРАЧКИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ УЧЕЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ11 СИМПОЗИУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЋЕШЋЕМ, „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАРОМАНОТ „РАЗУМ“ ОД РУДОЛФ СЛОБОДА – ГОЛЕМ ПРЕДИЗВИК ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЧИТАТЕЛИI МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИНИТРА, Р СЛОВАЧКА
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАВЕШТЕРКИТЕ ОД БАЛКАНОТ ВО РОМАНИТЕ „ВЕШТИЦА“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ И „ЛУНА“ ОД РОБЕРТ НАПРТАIV МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, ЈАЗИЧНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИОХРИД
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРОПАТУВАЊЕ НИЗ ЖЕНСКИТЕ СУДБИНИ ВО РОМАНОТ „БАРДА ОД ТЕМАЛ“ ОД ПАШКО ВАСА И ВО РОМАНОТ „КРПЕН ЖИВОТ“ ОД СТАЛЕ ПОПОВSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËСКОПЈЕ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ)МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАСКОПЈЕ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАКОНСТРУИРАЊЕ НА ЖЕНСКОСТА ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА ЛУАН СТАРОВА И МУРАТ ИСАКУSEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, TETOVË СКОПЈЕ
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРОСТОРНОТО СМЕСТУВАЊЕ НА ЕГЗИЛАНТОТ ВО РОМАНИТЕ НА ДУБРАВКА УГРЕШИЌ И ЛИДИЈА ДИМКОВСКАMEĐUNARODNI ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE РИЕКАISBN 978-953-6104-81-9
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА; БАНАР, СЛАВЕКНИЖЕВНИОТ ПЛАНЕТАРИУМ НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИXXXVII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА XLIII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАОХРИДISBN 978-9989-43-305-4
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАДУШЕВНИТЕ ТРЕПЕТИ ВО ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС НА МУРАТ ИСАКУSEMINARI IV NDËRKOMBËTARIALBANOLOGJISË ТЕТОВО
ДАНИЛОВСКА МАРИНАПРЕТСТАВУВАЊЕТО НА ПРОСТОРОТ ВО „УЛИЦА“ ОД СЛАВКО ЈАНЕВСКИ47 МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАОХРИД
ДАНИЛОВСКА МАРИНАУПОТРЕБАТА НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА ВО ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПО ПРЕДЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИНСКОПЈЕ
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАФРАЗЕОЛОШКИТЕ ИЗРАЗИ ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИНДОЈРАН
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ГЛУВАРЧЕ НИЗ МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИУМИМЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА (ДОМА И НАДВОР)“СКОПЈЕ
ДАНИЛОВСКА МАРИНАНИКУЛЦИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ АЛБАНСКИ И СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАНВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, „КУЛТУРНАТА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПОМЕЃУ АЛБАНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА И ФИЛОЛОШКИТЕ НАУКИ ВО РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО (СИНХРОНИСКИ И ДИЈАХРОНИСКИ ДИМЕНЗИИ)“, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ДАНИЛОВСКА МАРИНАЖЕНСКОТО ПРОЗНО ПИСМО ВО МАКЕДОНИЈАКритика и молк, Институт за македонска литература и култура, Скопје, стр.339-349 2017ISBN 978-608-4744-08-5
ДАНИЛОВСКА МАРИНАРАСКАЖУВАЧКИОТ СУБЈЕКТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИХАЛ ВИВЕГ И НА РУМЕНА БУЖАРОВСКАЗборник на трудови од VII Македонско-чешка научна конференција, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, стр. 129-1382018ISBN 978-608-234-060-9
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАЗА НЕКОИ ПРАВОПИСНИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СРПСКИОТ ЈАЗИКСавремени токови у науци о језику и књижевности (Тематски зборник радова, књига 2), Универзитет у Нишу, Ниш, стр.221-2362019978-86-7379-515-7
ДАНИЛОВСКА МАРИНА СПАСОВСКА МАРИНАРАЗВИВАЊЕ НА КРИТИЧКОТО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ НА ЧАСОВИТЕ ПО МАЈЧИН ЈАЗИКСавремени токови у науци о језику и књижевности (Тематски зборник радова, књига 2), Универзитет у Нишу, Ниш, стр.269-2742019978-86-7379-515-7
ДАНИЛОВСКА МАРИНА СПАСОВСКА МАРИНАПОСТМОДЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО РОМАНОТ „ХАЗАРСКИ РЕЧНИК“ ОД МИЛОРАД ПАВИЌ И ВО РОМАНИТЕ „ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ И „АЗБУКА ЗА НЕПОСЛУШНИТЕ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИНаука и савремени универзитет. Језик и књижевност у глобалном друштву, II том, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, стр. 213-2202017978-86-7379-463-1
ПЕТРОВСКА ДИЈАНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗНАЕЊА НИЗ СИСТЕМОТ НА КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈАНаука и савремени универзитет. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, I том, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, стр. 563-5732017978-86-7379-466-2
ДАНИЛОВСКА МАРИНА СПАСОВСКА МАРИНА„ЛУДВИГ“ НА ДАВИД АЛБАХАРИ - РОМАН ЗА СОСТОЈБАТА НА ДУХОТНаука и савремени универзитет 7, Језици и књижевности у контакту и дисконтакту, књига 1, Филозофски факултет, Ниш, стр.231-2362018978-86-7379-486-0

View publications by citation.

Publications, in process.