//Marina Danillovska
Marina Danillovska 2018-10-12T09:51:48+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАФРЕСКАТА КАКО МАЈКА СОЗДАДЕТЛКА НА ИДНИ ФРЕСКИ (ЕДНО ЧИТАЊЕ НА „ФРЕСКИ И ГРОТЕСКИ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ)РАЗГЛЕДИ1-2108-11520070034-0227
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАДЕТЕТО И ПРОТИВРЕЧНОСТА НА СВЕТОТ КОЈ ГО ЖИВЕЕ (ВО РОМАНИТЕ „ГОЛЕМАТА ВОДА“ ОД ЖИВКО ЧИНГО И „РАНИ ЈАДОВИ“ ОД ДАНИЛО КИШ)СПЕКТАР5265-782008ISSN 0352-2423
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАMEЃУ БОИТЕ И ЗВУКОТ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПЕСНИТЕ „СЕДУМ НАВРАЌАЊА КОН МОТИВОТ ТРЕПЕТЛИКА“ И „СОНАТИНА “ОД ГАНЕ ТОДОРОВСКИСПЕКТАР5575-902010
БЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА И ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК12105-1152013ISSN 0025-1089
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES2014
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
BERTON SULEJMANI, MARINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKA, VESELINKA LABROSKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUTALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2167-1742014
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАНИКУЛЦИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ АЛБАНСКИ И СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАНFILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES30-42015
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРЕТСТАВИТЕ ЗА БРАКОТ И БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ НАРАТИВЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР175-1892015
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАДУШЕВНИТЕ ТРЕПЕТИ ВО ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС НА МУРАТ ИСАКУSEMINARI IV NDËRKOMBËTARIALBANOLOGJISË ТЕТОВО2011
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА; БАНАР, СЛАВЕКНИЖЕВНИОТ ПЛАНЕТАРИУМ НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИXXXVII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА XLIII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАОХРИДISBN 978-9989-43-305-42010
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРОСТОРНОТО СМЕСТУВАЊЕ НА ЕГЗИЛАНТОТ ВО РОМАНИТЕ НА ДУБРАВКА УГРЕШИЌ И ЛИДИЈА ДИМКОВСКАMEĐUNARODNI ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE РИЕКАISBN 978-953-6104-81-92011
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАКОНСТРУИРАЊЕ НА ЖЕНСКОСТА ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА ЛУАН СТАРОВА И МУРАТ ИСАКУSEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, TETOVË СКОПЈЕ2010
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ)МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАСКОПЈЕ2011
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРОПАТУВАЊЕ НИЗ ЖЕНСКИТЕ СУДБИНИ ВО РОМАНОТ „БАРДА ОД ТЕМАЛ“ ОД ПАШКО ВАСА И ВО РОМАНОТ „КРПЕН ЖИВОТ“ ОД СТАЛЕ ПОПОВSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËСКОПЈЕ2012
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАВЕШТЕРКИТЕ ОД БАЛКАНОТ ВО РОМАНИТЕ „ВЕШТИЦА“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ И „ЛУНА“ ОД РОБЕРТ НАПРТАIV МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, ЈАЗИЧНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИОХРИД2013
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАРОМАНОТ „РАЗУМ“ ОД РУДОЛФ СЛОБОДА – ГОЛЕМ ПРЕДИЗВИК ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЧИТАТЕЛИI МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИНИТРА, Р СЛОВАЧКА2013
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАМОТИВАЦИЈАТА И МОТИВИРАЧКИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ УЧЕЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ11 СИМПОЗИУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЋЕШЋЕМ, „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ2016
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАПАТРИЈАРХАЛНИОТ МОДЕЛ НА ЖЕНСКОСТ ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА ЛУАН СТАРОВА, SEMINARI VIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËТЕТОВО2014
ДАНИЛОВСКА, МАРИНАХРОНИКАТА НА АЛБАНСКОТО СЕЛО ВО ПРОЗНИТЕ ЗАПИСИ НА КИМ МЕХМЕТИIХ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО2015
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“НИШ2015
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И ПЕТРОСКА, ДИЈАНАСУИЦИДНОСТА НА УЧЕБНИЦИТЕ НАСПРОТИ ИНТЕРНЕТСКАТА АГРЕСИЈАНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ НИШ2015
ДАНИЛОВСКА, МАРИНА И АПОСТОЛОВСКА, ДАНИЕЛАТРАДИЦИЈАТА НА РОДНИОТ КРАЈ НИЗ ПРИЗМАТА НА ДЕТСКИТЕ ОЧИ 12 СИМПОЗИУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЋЕШЋЕМ, „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ2016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.