Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
СПАСОВСКА МАРИНА УДВОЈУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО БАЛКАНСКА ЈАЗИЧНА ПОЈАВАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР 1-3 1-347-532010
СПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ И АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИНТЕРНЕТ-КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО2017
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАПОСТМОДЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО РОМАНОТ „ХАЗАРСКИ РЕЧНИК“ ОД МИЛОРАД ПАВИЌ И ВО РОМАНИТЕ „ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ И „АЗБУКА ЗА НЕПОСЛУШНИТЕ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“2017
СПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАПРЕГЛЕД НА СИСТЕМОТ НА МИНАТИТЕ ВРЕМИЊА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СРПСКИОТ ЈАЗИКЗБОРНИК ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“ 2017
СПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАМАКЕДОНСКОТО ДЕКА НАСПРОТИ СРПСКОТО ДА ВО ДЕКЛАРАТИВНИТЕ РЕЧЕНИЦИНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“2016
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАМОТИВАЦИЈАТА И МОТИВИРАЧКИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ УЧЕЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕНАШЕ СТВАРАЊЕ ЗБОРНИК РАДОВА СА ЈЕДАНАЕСТОГ СИМПОЗИЈУМА „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, АЛЕКСИНАЦ440-4442016
СПАСОВСКА МАРИНАСПЕЦИФИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЈАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОР (МАКЕДОНСКИ - АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)IХ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВО172-1812016
СПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАСЕМАНТИКАТА НА АОРИСТОТ И ИМПЕРФЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКFILOLOGJIA4283-2972016
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ 2016
СПАСОВСКА МАРИНАЗА ЗАМЕНСКИТЕ ФОРМИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОIX79-822016
ГУШЕВСКА ЛИЛЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАЛЕКАРСТВЕНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВОЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ129-1332015
СПАСОВСКА МАРИНААДМИРАТИВОТ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКFILOLOGJIA47-212015
МАРИНА СПАСОВСКАНАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ 331-3362014
SULEJMANI BERTON, DANILOVSKA MARINA, SPASOVSKA MARINA, LABROSKA VESELINKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUTALBANOLOGJIA 1-2167-1742014
МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA63-702014
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
БЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА, ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО НА ЛЕКСИЧКО РАМНИШТЕМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ105-1152013
МАРИНА СПАСОВСКААНГЛИЗМИТЕ ВО ЈАЗИКОТ НА МЛАДИТЕ ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ И ОД АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКVI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВО2012
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРЗДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ), МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА2011
МАРИНА СПАСОВСКАЗА МИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОV110-1162011
МАРИНА СПАСОВСКАМИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE III349-3552011
MARINA SPASOVSKA, MARINA DANILOVSKAMAKEDONSKIOT I ALBANSKIOT JAZIK VO INTERNET-KOMUNIKACIJATA KAJ MLADATA POPULACIJAFILOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 7125-1322019ISSN: 1857-8535 (Print)/ISSN: 2671-3012 (Online)
SPASOVSKA MARINASPECIFIKI VO FRAZEOLOGIJATA NA TETOVSKIOT GOVOR (MAKEDONSKO-ALBANSKI PARALELI)ALBANOLOGJIANO. 5-6 / VOL. 3172-18120161857-9485
SPASOVSKA MARINABALKANSKIOT TIP NA IDNOTO VREME VO MAKEDONSKIOT I VO ALBANSKIOT JAZIKALBANOLOGJIANO. 9-10 / VOL. 595-10120181857-9485 (PRINT) / 2545-4919 (ONLINE)
СПАСОВСКА МАРИНАТУРЦИЗМИТЕ КАКО НЕРАЗДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЛЕКСИКАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОРALBANOLOGJIANO. 9-10 / VOL. 587-9020181857-9485
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
МАРИНА СПАСОВСКАЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА НА ПРЕВОДОТ НА ПЕСНАТА „VARIANTE SA PËR TA KALUAR NJË NATË PA TY“ (ВАРИЈАЦИИ КОЛКУ ДА ПРЕНОЌАМ ЕДНА НОЌ БЕЗ ТЕБЕ) ОД САЉАЈДИН САЛИХУIV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО
СПАСОВСКА МАРИНАТУРЦИЗМИТЕ КАКО НЕРАЗДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЛЕКСИКАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОР XI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО
СПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ И АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИНТЕРНЕТ-КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАПОСТМОДЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО РОМАНОТ „ХАЗАРСКИ РЕЧНИК“ ОД МИЛОРАД ПАВИЌ И ВО РОМАНИТЕ „ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ И „АЗБУКА ЗА НЕПОСЛУШНИТЕ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“ , ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО НИШНИШ, Р СРБИЈА
СПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАПРЕГЛЕД НА СИСТЕМОТ НА МИНАТИТЕ ВРЕМИЊА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СРПСКИОТ ЈАЗИКНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“ , ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО НИШНИШ, Р СРБИЈА
СПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАСЕМАНТИКАТА НА АОРИСТОТ И ИМПЕРФЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКТЕТОВО
ПЕТРОВСКА ДИЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАКРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ ЗА КВАЛИТЕТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 12 СИМПОЗИУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЋЕШЋЕМ, „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, АЛЕКСИНАЦАЛЕКСИНАЦ, Р СРБИЈА
СПАСОВСКА МАРИНАСПЕЦИФИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЈАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОР (МАКЕДОНСКИ - АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)IХ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАМОТИВАЦИЈАТА И МОТИВИРАЧКИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ УЧЕЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ11 СИМПОЗИЈУМ „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“НИШ, Р СРБИЈА
СПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАМАКЕДОНСКОТО ДЕКА НАСПРОТИ СРПСКОТО ДА ВО ДЕКЛАРАТИВНИТЕ РЕЧЕНИЦИНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ НИШ, Р СРБИЈА
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТ НАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ , ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО НИШНИШ, Р СРБИЈА
СПАСОВСКА МАРИНАЗА ЗАМЕНСКИТЕ ФОРМИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО
ГУШЕВСКА ЛИЛЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАЛЕКАРСТВЕНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВОМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИНИТРА, Р СЛОВАЧКА
МАРИНА СПАСОВСКААДМИРАТИВОТ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, „КУЛТУРНАТА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПОМЕЃУ АЛБАНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА И ФИЛОЛОШКИТЕ НАУКИ ВО РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО (СИНХРОНИСКИ И ДИЈАХРОНИСКИ ДИМЕНЗИИ)“ТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКАНАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКМАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ: ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИОХРИД
SULEJMANI BERTON, DANILOVSKA MARINA, SPASOVSKA MARINA, LABROSKA VESELINKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUT, ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, 1-2, UNIVERSITETI SHTETЁROR I TETOVЁSТЕТОВО
МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО ТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, 1-2, UNIVERSITETI SHTETЁROR I TETOVЁSТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКААНГЛИЗМИТЕ ВО ЈАЗИКОТ НА МЛАДИТЕ (ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ И ОД АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК)VI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРЗДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ)МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАСКОПЈЕ
МАРИНА СПАСОВСКАЗА МИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКАМИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE ODRŽANOG U RIJECI OD 23. DO 25. OŽUJKA 2011, KNJIGA III, FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA, 2011FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA
СПАСОВСКА МАРИНАОД ФРАЗЕОЛОГИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА СРПСКИОТ ЈАЗИК47 МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАОХРИД
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАФРАЗЕОЛОШКИТЕ ИЗРАЗИ ВО ПРОЗНИОТ ДИСКУРС НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИНДОЈРАН
СПАСОВСКА МАРИНАКОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ПЕРФЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИНСКОПЈЕ
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ГЛУВАРЧЕ НИЗ МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИУМИМЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА (ДОМА И НАДВОР)"СКОПЈЕ
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
СПАСОВСКА МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНАЗА НЕКОИ ПРАВОПИСНИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СРПСКИОТ ЈАЗИКСавремени токови у науци о језику и књижевности, Тематски зборник радова, књига 2, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 221-2362019978-86-7379-515-7
ДАНИЛОВСКА МАРИНА СПАСОВСКА МАРИНАРАЗВИВАЊЕ НА КРИТИЧКОТО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ НА ЧАСОВИТЕ ПО МАЈЧИН ЈАЗИКСавремени токови у науци о језику и књижевности (Тематски зборник радова, књига 2), Универзитет у Нишу, Ниш, стр.269-2742019978-86-7379-515-7
МАРИНА ДАНИЛОВСКА МАРИНА СПАСОВСКАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТДруштвене науке и савремени универзитет,Наука и савремени универзитет 5, стр.129-1402016978-86-7379-429-7

View publications by citation.

Publications, in process.