//Marina Spasovska
Marina Spasovska 2018-10-12T09:52:36+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
МАРИНА СПАСОВСКАМИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE III349-3552011
МАРИНА СПАСОВСКАЗА МИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОV110-1162011
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРЗДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ), МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА2011
МАРИНА СПАСОВСКААНГЛИЗМИТЕ ВО ЈАЗИКОТ НА МЛАДИТЕ (ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ И ОД АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКVI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВО2012
БЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА, ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО НА ЛЕКСИЧКО РАМНИШТЕМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ105-1152013
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA63-702014
SULEJMANI BERTON, DANILOVSKA MARINA, SPASOVSKA MARINA, LABROSKA VESELINKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUT, ALBANOLOGJIA 1-2167-1742014
МАРИНА СПАСОВСКАНАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ 331-3362014
СПАСОВСКА МАРИНААДМИРАТИВОТ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКFILOLOGJIA47-212015
ГУШЕВСКА ЛИЛЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАЛЕКАРСТВЕНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВОЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ129-1332015
СПАСОВСКА МАРИНАЗА ЗАМЕНСКИТЕ ФОРМИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОIX79-822016
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ 2016
СПАСОВСКА МАРИНА УДВОЈУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО БАЛКАНСКА ЈАЗИЧНА ПОЈАВАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР 1-3 1-347-532010
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
МАРИНА СПАСОВСКАМИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE ODRŽANOG U RIJECI OD 23. DO 25. OŽUJKA 2011, KNJIGA III, FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA, 2011, СТР. 349-355FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA2011
МАРИНА СПАСОВСКАЗА МИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО2011
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРЗДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ)МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАСКОПЈЕ2011
МАРИНА СПАСОВСКААНГЛИЗМИТЕ ВО ЈАЗИКОТ НА МЛАДИТЕ (ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ И ОД АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК)VI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО2012
МАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, 1-2, UNIVERSITETI SHTETЁROR I TETOVЁSТЕТОВО
МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО ТЕТОВО
SULEJMANI BERTON, DANILOVSKA MARINA, SPASOVSKA MARINA, LABROSKA VESELINKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUT, ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, 1-2, UNIVERSITETI SHTETЁROR I TETOVЁSТЕТОВО
МАРИНА СПАСОВСКАНАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКМАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ: ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИОХРИД2013
МАРИНА СПАСОВСКААДМИРАТИВОТ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, „КУЛТУРНАТА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПОМЕЃУ АЛБАНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА И ФИЛОЛОШКИТЕ НАУКИ ВО РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО (СИНХРОНИСКИ И ДИЈАХРОНИСКИ ДИМЕНЗИИ)“ТЕТОВО2015
ГУШЕВСКА ЛИЛЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАЛЕКАРСТВЕНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВОМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИНИТРА, Р СЛОВАЧКА2013
СПАСОВСКА МАРИНАЗА ЗАМЕНСКИТЕ ФОРМИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОТЕТОВО2014
ДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТ НАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ , ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО НИШНИШ, Р СРБИЈА2015
СПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАМАКЕДОНСКОТО ДЕКА НАСПРОТИ СРПСКОТО ДА ВО ДЕКЛАРАТИВНИТЕ РЕЧЕНИЦИНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ НИШ, Р СРБИЈА2015
МАРИНА СПАСОВСКАЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА НА ПРЕВОДОТ НА ПЕСНАТА „VARIANTE SA PËR TA KALUAR NJË NATË PA TY“ (ВАРИЈАЦИИ КОЛКУ ДА ПРЕНОЌАМ ЕДНА НОЌ БЕЗ ТЕБЕ) ОД САЉАЈДИН САЛИХУIVМЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈАТЕТОВО2010
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.