Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC FEATURES OF POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-1086-1002020
RUSHITI, MIREME, HAMITI, RESUL, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, BLENDACHANGES IN THE COMPOSITION OF THE POPULATIONACCORDING TO THE GENDER AND AGE IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-10100-11020202545-4072
SKENDERI F, HAMITI R. THE POSSIBLE AND NEGATIVE EFFECT OF THE POPULATIONS MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRY KNOWLEDGE - SOCIAL SCIENCES NO. 4 / VOL. 22 1253-125720182545-4439
SKENDERI, F. AND HAMITI R.ECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE- TECHNICAL- TECHNOLOGICAL BIOTECHNOLOGICAL AND NATURAL SCIENCES NO. 4 / VOL. 221111-111720182545-4439
BASHKIM I, SKENDERI F, HAMITI, R.DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUS PROCEEDINGS 9-10 VOL. 10 182-1952009978-9989-9974-5-7
BASHKIM I, MURAT, M. SKENDERI F, HAMITI, R.ANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË REVISTA SHAIN-IT1398-40920059989-2408-0-9
HAMITI, R.DISA KARAKTERISTIKE TĒ ELEMENTEVE KLIMATIKE NË FUSHËGROPËS E POLLOGUT ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 4-55-18 2008ISSN C 400-3500
AXHEMI S. HAMITI R.IDENTIFICATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-GEOGRAPHIC SPACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY: MALËSIA E MADHE IN ALBANIASUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL REGIONS4 67- 742015ISBN 978-83-235-2049-8
XHAFA S, AXHEMI S, HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIAA HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORY, TOM II 41-462015978-83-7729-293-8
LAÇI S. , HAMITI R. & KOLA E. HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIK – DISIPLINË AKADEMIKE ME VLERA SHKENCORE, NJOHËSE DHE EDUKUESE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 / VOL.2 530-5352015ISSN: 1857-9272
SALIU N. ; ELEZI K. HAMITI R.FROM GEOGRAPHY TO ARCHITECTURE TERRITORIAL AND SITE ANALYSIS ON DESIGN PROCESS- CASE STUDY: GENERAL HOSPITAL MUNICIPALITY OF GOSTIVAR INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL , MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION NO.4 26-332015ISSN: 1857-9000
HAMITI R, NEZIRI R.CHANGES OF POPULATION BY AGE STRUCTURE OF THE REGIONS OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 2-146- 522015ISSN: 1857-9000
HAMITI R. MAVROVA – RESURSET DHE KAPACITETE TURISTIKE STUDIME ALBANOLOGJIKEIV-XVIII98-1072013 978-99956-3797-2
HAMITI R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991STUDIME ALBANOLOGJIKE, ARËBRIA,TIRANË IV-XIV49-582010
HAMITI, R:TRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARIT STUDIME ALBANOLOGJIKE IV-XIII317-3272008
HAMITI R. ZHAKU S.NUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E POPULLSISË NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKENO.1 / VOL. 8695-1022016ISSN 2222-5846
HAMITI, R.DEPONIA RUSINOACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.3, 85-94, SAK-STIL, SHKUPNO.3 / VOL. 184-942007ISSN C400 - 3500
HAMITI, R.PËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 1141-1502005ISSN C 400-3500
SKENDERI, F, HAMITI, R. XHEMAILI,HKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, IV, XVIII98-1072013 ISBN: 978-99956-3797-2
HAMITI R.VENDBANIMET NË RAJONIN E POLLOGUTSTUDIME ALBANOLOGJIKE163-17020132304-3828
RESUL H, NURAN S, XHEMAILI H, CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCES, NO. 2 / VOL. 6231-2372015ISSN 2410-3918
HAMITI RESULPËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA NO. 1141-1502005
HAMITI RESUL VEJSELI BLERTA REGIONAL MIGRATIONS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT, VOL 473-842017225-4072
RUSHITI MIREME SKENDERI FAUZI HAMITI RESUL ADMINISTRATIVE REGULATION OF THE MUNICIPAITIES IN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4 (7-8)98-1062019225-4072
SKENDERI FAUZI HAMITI RESUL RUSHITI MIREME CHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL NO. 4 / VOL. 28 1235-124420182545-4439
XHEMAILI, HISEN SKENDERI, FAUZI HAMITI, RESUL . MODELS AND STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AREA OF TETOVA REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT NO 3-4 / VOL 3 114-12420182545-4072
HAMITI, RESUL VEJSELI, BLERTA REGIONAL MIGRATIONS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 7-8 / VOL 4 123-1342019225-4072
HAMITI RESUL VEJSELI BLERTA ASPECTS OF POPULATION DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA(2006-2016)JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT NO. 4 / VOL. 273-842017225-4072
RUSHITI, MIREME SKENDERI, FAUZI HAMITI, RESUL CHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL NO.6 / VOL. 341755-17602019ISSN 2545-4439
SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESUL RUSHITI, MIREMEVENDBANIMET FSHATARE NË MAQEDONINË E VERIUT DHE TIPARET KRYESORE TË TYRESTUDIME ALBANOLOGJIKE 20 347-3592019ISSN 1857-6958
HAMITI RESUL ZHAKU SALI RUSHITI MIREME SKENDERI F RRITJA NATYRORE E POPULLSISË SIPAS KOMUNAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË PERIUDHËN 2016-2019REVISTA SHQIPTARE SOCIAL-EKONOMIKE2 (102)43-522020ISSN 2222-5846
ZHAKU, SALI ODAI, A. HAMITI, RESUL THE IMPORTANCE OF CREATING SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN ORDER TO DEVELOP TOURISM FOR THREE CITIES IN LAKE OHRID -STRUGA, OHRID AND POGRADECECONOMIC VISION NO.13-14 / VOL.7212-2182020 2545-4544
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SKENDERI F. HAMITI R. THE POSSIBLE AND NEGATIV EFFECTS OF THE POPULATIONS MIGRATION PROCESS IN MACEDONIAN AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRY THE TEACHER OF THE FUTURE BUDVA MONTENEGRO
HAMITI R AND MISLIMI A. INTERNAL REGIONAL MIGRATIONS OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS ICNSM TETOVA 978-608-217-069-5
SKENDERI F. AND HAMITI R. ECONOMIC - GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS VRANJSKA BANJA , SERBIA
XHEMAILI H, SKENDERI F, HAMITI R.MODELES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT IN THE MOUNTAIN OF SHARR - THE INTERNATIONAL PEACE PARK TRANSBOUNDARY SPACES. DYNAMICS AND CHALLENGESGJIROKASTER, ALBANIA
SALI ZHAKU, ARBEN ODA, RESUL HAMITIPLANNING OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENTZHVILLIMET NDËRRAJONALE NË FOKUS TË STUDIMEVE GJEOGRAFIKE, HISTORIKE, SOCIOEKONOMIKE DHE KULTUROREKORÇË - AL
HISEN XH. HAMITI R.NATURAL POTENTIAL HUMANITY OF TETOVA MUNICIPALITY OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BIODIVERSITY OF THE SHARR MOUNTAIN TETOVA 978-608-217-061-9
XHAFA S. AXHEMI S, HAMITI R.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIA. INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE, A HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORYLODZ, POLAND
HAMITI, R.STRUKTURA POPULLSISË SIPAS MOSHËS NË RAJONIN E POLLOGUT INSTITUTI ALB-SHKENCA - TAKIMI I KATËRT VJETOR NDËRKOMBËTARTETOVË
HAMITI, R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991TRASFORMIMET HAPËSINORE DHE ROLI I GJEOGRAFI NË MANAXHIMIN E TYRE GJIROKASTËR AL
HAMITI R. VEJSELI B.ASPECTS OF POPULATION DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA (2006- 2016)FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS ICNSM 2017TETOVO
HAMITI R. SKENDERI F.MIGRIMET E BRENDSHME TË POPULLSISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË MIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE,TIRANË.
ZHAKU, S & SKENDERI F, HAMITI R.NATURAL POTENTIALS OF SOUTHWESTERN MACEDONIA BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM ENVIRONMENTAL FACTORS, CHALENGES FOR EKONOMIC DEVELOPMENTTETOVE
SKENDERI, F, HAMITI R.KAKTERISTIKAT EKONOMIKO-GJEOGRAFIKE TË KOMUNIKACIONIT HEKURUDHOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONI INFRASRUKTURA SI FAKTOR INTEGRIMI DHE ZHVILLIMI TERRITORIALTIRANË
SKENDERI F, HAMITI R.KAKTERISTIKAT EKONOMIKO-GJEOGRAFIKE TË KOMUNIKACIONIT HEKURUDHOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONI KRIZA E ZONAVE MALORE DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIMI TË QËNDRUESHËM TIRANE
HAMITI R. XHEMAILI H.INVESTIMET E SHQIPËTARVE NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË NË BREGDETIN E SHQIPËRISËKONTRIBUTI I GJEOGRAFIS NË STUDIMIN E HAPËSIRËS BREGDETARE TIRANË
SKENDERI, FAUZI .; HAMITI, RESUL; XHEMAILI, HISENKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONIGJEOGRAFI NË 100 VJETORI I PANVARËSISËTIRANËISBN: 978-99956-3797-2
HAMITI RESULDINAMIKA TERRITORIALE NË KOMUNËN E GOSTIVARIT GJEOGRAFI DHE TERRITORITIRANË
IDRIZI BASHKIM, HAMITI RESULDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL CONFERENCE ON NSDI MACEDONIA based on INSPIRESKOPJE
HAMITI, RESULTRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARITMETAMORFOZA E QYTETEVE DHE ZHVILLIMI INDUSTRIAL NË HSH QË PREJ 1945 TIRANË
FAUZI SKENDERI HAMITI RESULEFEKTET POZITVE DHE NEGATIVE TE SHKAKTUARA NGA PROCESET MIGRUSE TE POPOULLSIA E MAQEDONISE DHE REFLEKTIMI I TYRE NE BUXHETIN E E VENDIT MIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE: FAKTORË, NDËRVEPRIME, SFIDATIRANEICM 2016
XHEMAILI, HISEN SKENDERI, F. HAMITI, RESUL MODELET DHE STRATEGJITE PËR MANAXHIM TË QËNDRUESHËM NË MALIN SHARR-PARKU NDËRKUFITARË I PAQES TRANSBOUDARY SPACES, DYNAMICS AND CHALLENGESGJIROKASTRA 2017
RESUL HAMITI ARLINDA MISLIMI INTERNAL REGIONAL MIGRATIONS OF THE POPULATION IN THE REPUBLICOF MACEDONIA2ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT (ICNSM’2018)TETOVË978-608-217-069-5
HAMITI, RESUL VEJSELI, BLERTA ASPECTS OF POPULATION DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 2006-20161ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT (ICNSM’2017)TETOVË978-608-217-059-6
XHEMAILI, HISEN HAMITI, RESUL NATYRAL POTENTIAL HUMANITY OF TETOVA MUNICIPALITY OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THE SHARR MONTAIN MASSIF- SCARDUS 2017TETOVO978-608-217-061-9
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
LAÇI SABRI, HAMITI RESUL, KOLA EDLIRA HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIKWEST PRINT2013978-99956-37-99-6
HAMITI RESUL RAJONI I POLLOGUT - STUDIM FIZIKO-GJEOGRAFIKSAKSTIL, SHKUP 2013978-608-4660-70-1

View publications by citation.

Publications, in process.