//Resul Hamiti
Resul Hamiti 2018-10-12T10:02:19+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HAMITI RESULPËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.1141-1502005
RESUL H, NURAN S, XHEMAILI H, CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCES, VOL. VI. NO. 2231-2372015ISSN 2410-3918
HAMITI R.VENDBANIMET NË RAJONIN E POLLOGUTSTUDIME ALBANOLOGJIKE163-17020132304-3828
SKENDERI, F, HAMITI, R. XHEMAILI,HKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, IV, XVIII98-1072013 ISBN: 978-99956-3797-2
HAMITI, R.PËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 1141-1502005ISSN C 400-3500
HAMITI, R.DEPONIA RUSINOACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.3, 85-94, SAK-STIL, SHKUPNR.3. VOL. 184-942007ISSN C400 - 3500
HAMITI R. ZHAKU S.NUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E POPULLSISË NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKEVOL.86, NO.195-1022016ISSN 2222-5846
HAMITI, R:TRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARIT STUDIME ALBANOLOGJIKE IV-XIII317-3272008
HAMITI R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991STUDIME ALBANOLOGJIKE, ARËBRIA,TIRANË IV-XIV49-582010
HAMITI R. MAVROVA – RESURSET DHE KAPACITETE TURISTIKE STUDIME ALBANOLOGJIKEIV-XVIII 98-1072013 978-99956-3797-2
HAMITI R, NEZIRI R.CHANGES OF POPULATION BY AGE STRUCTURE OF THE REGIONS OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 2-146- 522015ISSN: 1857-9000
SALIU N. ; ELEZI K. HAMITI R.FROM GEOGRAPHY TO ARCHITECTURE TERRITORIAL AND SITE ANALYSIS ON DESIGN PROCESS- CASE STUDY: GENERAL HOSPITAL MUNICIPALITY OF GOSTIVAR INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL , MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION NR.4 26-332015ISSN: 1857-9000
LAÇI S. , HAMITI R. & KOLA E. HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIK – DISIPLINË AKADEMIKE ME VLERA SHKENCORE, NJOHËSE DHE EDUKUESE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 VOL.2 530-5352015ISSN: 1857-9272
XHAFA S, AXHEMI S, HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIA. A HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORY, TOM II 41-462015978-83-7729-293-8
AXHEMI S. HAMITI R.IDENTIFICATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-GEOGRAPHIC SPACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY: MALËSIA E MADHE IN ALBANIA. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL REGIONS4 67- 742015ISBN 978-83-235-2049-8
HAMITI, R.DISA KARAKTERISTIKE TĒ ELEMENTEVE KLIMATIKE NË FUSHËGROPËS E POLLOGUT ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 4-55-18 2008ISSN C 400-3500
BASHKIM I, MURAT, M. SKENDERI F, HAMITI, R.ANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË REVISTA SHAIN-IT1398-40920059989-2408-0-9
BASHKIM I, SKENDERI F, HAMITI, R.DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUS PROCEEDINGS 9-10 VOL 10 182-1952009978-9989-9974-5-7
SKENDERI, F. AND HAMITI R.ECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE- TECHNICAL- TECHNOLOGICAL BIOTECHNOLOGICAL AND NATURAL SCIENCES VOL.22 NO. 4 1111-111720182545-4439
SKENDERI F, HAMITI R. THE POSSIBLE AND NEGATIVE EFFECT OF THE POPULATIONS MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRY KNOWLEDGE - SOCIAL SCIENCES Vol. 22 No. 4 1253-125720182545-4439
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HAMITI, RESULTRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARITMETAMORFOZA E QYTETEVE DHE ZHVILLIMI INDUSTRIAL NË HSH QË PREJ 1945 TIRANË2008
IDRIZI BASHKIM, HAMITI RESULDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL CONFERENCE ON NSDI MACEDONIA based on INSPIRESKOPJE2009
HAMITI RESULDINAMIKA TERRITORIALE NË KOMUNËN E GOSTIVARIT GJEOGRAFI DHE TERRITORITIRANË2013
SKENDERI, FAUZI .; HAMITI, RESUL; XHEMAILI, HISENKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONIGJEOGRAFI NË 100 VJETORI I PANVARËSISË, TIRANË.ISBN: 978-99956-3797-22013
HAMITI R. XHEMAILI H.INVESTIMET E SHQIPËTARVE NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË NË BREGDETIN E SHQIPËRISËKONTRIBUTI I GJEOGRAFIS NË STUDIMIN E HAPËSIRËS BREGDETARE TIRANË.2014
SKENDERI F, HAMITI R.KAKTERISTIKAT EKONOMIKO-GJEOGRAFIKE TË KOMUNIKACIONIT HEKURUDHOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONI KRIZA E ZONAVE MALORE DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIMI TË QËNDRUESHËM TIRANE2014
SKENDERI, F, HAMITI R.KAKTERISTIKAT EKONOMIKO-GJEOGRAFIKE TË KOMUNIKACIONIT HEKURUDHOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONI INFRASRUKTURA SI FAKTOR INTEGRIMI DHE ZHVILLIMI TERRITORIAL TIRANË.2014
ZHAKU, S & SKENDERI F, HAMITI R.NATURAL POTENTIALS OF SOUTHWESTERN MACEDONIA BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM ENVIRONMENTAL FACTORS, CHALENGES FOR EKONOMIC DEVELOPMENTTETOVE2015
HAMITI R. SKENDERI F.MIGRIMET E BRENDSHME TË POPULLSISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË MIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE,TIRANË.2016
HAMITI R. VEJSELI B.ASPECTS OF POPULATION DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA (2006- 2016)FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS ICNSM 2017TETOVO2017
HAMITI, R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991TRASFORMIMET HAPËSINORE DHE ROLI I GJEOGRAFI NË MANAXHIMIN E TYRE GJIROKASTËR AL 1200
HAMITI, R.STRUKTURA POPULLSISË SIPAS MOSHËS NË RAJONIN E POLLOGUT INSTITUTI ALB-SHKENCA - TAKIMI I KATËRT VJETOR NDËRKOMBËTAR TETOVË2009
XHAFA S. AXHEMI S, HAMITI R.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIA. INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE, A HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORY, LODZ, POLAND.2015
HISEN XH. HAMITI R.NATURAL POTENTIAL HUMANITY OF TETOVA MUNICIPALITY OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BIODIVERSITY OF THE SHARR MOUNTAIN TETOVA 978-608-217-061-92017
SALI ZHAKU, ARBEN ODA, RESUL HAMITIPLANNING OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENTZHVILLIMET NDËRRAJONALE NË FOKUS TË STUDIMEVE GJEOGRAFIKE, HISTORIKE, SOCIOEKONOMIKE DHE KULTUROREKORÇË - AL 2017
XHEMAILI H, SKENDERI F, HAMITI R.MODELES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT IN THE MOUNTAIN OF SHARR - THE INTERNATIONAL PEACE PARK TRANSBOUNDARY SPACES. DYNAMICS AND CHALLENGESGJIROKASTER, ALBANIA 2017
SKENDERI F. AND HAMITI R. ECONOMIC - GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS VRANJSKA BANJA , SERBIA 2017
HAMITI R AND MISLIMI A. INTERNAL REGIONAL MIGRATIONS OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS ICNSM TETOVA 978-608-217-069-52018
SKENDERI F. HAMITI R. THE POSSIBLE AND NEGATIV EFFECTS OF THE POPULATIONS MIGRATION PROCESS IN MACEDONIAN AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRY THE TEACHER OF THE FUTURE BUDVA MONTENEGRO 2018
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
HAMITI RESUL RAJONI I POLLOGUT - STUDIM FIZIKO-GJEOGRAFIKSAKSTIL, SHKUP 2013978-608-4660-70-1
LAÇI SABRI, HAMITI RESUL, KOLA EDLIRA HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIKWEST PRINT2013978-99956-37-99-6

View publications by citation.

Publications, in process.