Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMINATURAL-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TOURISM IN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL.5120-12920202545-4072 PRINT 2671-3039 ONLINE
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, SALI ZHAKUCONTEMPORARY TRENDS OF HUNTING TOURISM IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL. 5110-11920202545-4072 PRINT 2671-3039 ONLINE
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4 / VOL.285-9020172545-4072
MERIME MUSTAFI, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4/ VOL.255-6020172545-4072
ZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMITHE DEMODRAPHIC CHARACTERISTICS OF JEGUNOVTSE MUNICIPALITYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TUNO. 5-6 / VOL.3137-14520182545-4072
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, ZIJA ZIMERIPERSPECTIVES FOR THE DEVLOPMENT OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM IN THE POLOG VALLEYJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TU3130-13620182545-4072
BASHKIM IDRIZI, MURAT MEHA, RUKIJE SKENDERIDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRATSRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION INSPIRE GSDI AND LOCAL STATUSSCIENTIFIC INSTITUTION INDEPENDENT RESEARCHER DR. BORIS NIKODINOVSKI9-10182-1952009978-9989-9974-5-7
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMIТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА ШАР ПЛАНИНАCENTRUM11378-38920191857-8640
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 4 / VOL. 2 55-6020172545-4072
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISAM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT285-9020172545-4072
IDRIZI BASHKIM, MEHA MURAT, SKENDERI FAUZI, HAMIT RESUL DHE SKENDERI RUKIJEDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 9-10182-1952009978-9989-997-5-7
RUKIJE IBRAIMI, RIJAN IZAIRI, ZEJNEDIJE ADEMIMBROJTJA E VLERAVE NATYRORE DHE KULTURORE NË RAJONIN JUGPERENDIMOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË FORMAVE ALTERNATIVE TË TURIZMIT CENTRUM16386-3962021SHKUP
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
РУКИЈЕ ИБРАИМИТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА ШАР ПЛАНИНАКОНФЕРЕНЦИЈА ЗА III ЦИКЛУС, ПМФ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, СКОПЈЕСКОПЈЕ
РУКИЈЕ ИБРАИМИРУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАКОНФЕРЕНЦИЈА ЗА III ЦИКЛУС ПМФ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, СКОПЈЕСКОПЈЕ
РУКИЈЕ ИБРАИМИПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗАМ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАКОНФЕРЕНЦА ЗА III ЦИКЛУС, ПМФ-ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА СКОПЈЕСКОПЈЕ
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIMONUMENTET KULTURORE-HISTORIKE DHE RËNDËSIJA E TYRE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË QYTETIN E TETOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE -MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICIONPRISHTINË978-9951-492-07-2
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMILUMI DRINI I ZI, BURIMET DHE MASAT E NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E KËTIJ LUMI KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTAREPRISHTINË978-9951-492-08-9
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, MERIME MUSTAFATOURIST LOCALITIES IN SHARRI MOUNTAININTERNATIONAL CONGRESS ON NARURAL, HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY TETOVË978-608-217-078-7
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMICLIMATE CHANGE, CAUSES AND CONSEQUENCESINTERNATIONAL CONGRESS ON NARURAL, HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY TETOVË978-608-217-078-7
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISM AS AN OPPOPTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POLOG HOLLOWINTERNATIONAL CONFERENCE OF NARURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-4072
MERIME MUSTAFI, RUKIJE IBRAIMITHE STATE AND THE CHALLENGES IN MANAGING THE RIVERSINTERNATIONAL CONFERENCE OF NARURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-4072
RUKIJE IBRAIMI, ZIJA ZIMERIFOSTERING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BUSINESS, TOURISM AND AGRICULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEPEJË
ZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMITHE DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF JEGUNOVCE MUNICIPALITYINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-069-5
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, ZIJA ZIMERIPERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM IN THE POLOG VALLEYINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-069-5
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, MERIME MUSTAFATURIZMI RURAL NË FUSHËGROPËN E POLLOGUTJAVA E SHKENCËSPRISHTINË978-9951-16-117-6
BASHKIM IDRIZI, MURAT MEHA, RUKIJE SKENDERIDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRATSRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION INSPIRE END GSDI AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCESHKUP978-9989-9974-5-7
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ИБРАИМИ РУКИЈЕАНТРОПОГЕНИТЕ ФАКТОРИ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАARBERIA DESIGN2020978-608-245-519-8
RUKIJE IBRAIMIСТО ГОДИНИ ТУРИЗАМ ВО ШАР ПЛАНИНАИГЕО-ПОРТАЛ2015

View publications by citation.

Publications, in process.