//Rukije Ibrahimi
Rukije Ibrahimi 2020-03-20T15:52:57+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
IDRIZI BASHKIM, MEHA MURAT, SKENDERI FAUZI, HAMIT RESUL DHE SKENDERI RUKIJEDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 9-10182-1952009978-9989-997-5-7
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISAM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT285-9020172545-4072
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTVOL.2 NO.455-6020172545-4072
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMIТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА ШАР ПЛАНИНАCENTRUM11378-38920191857-8640
BASHKIM IDRIZI, MURAT MEHA, RUKIJE SKENDERIDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRATSRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION INSPIRE GSDI AND LOCAL STATUSSCIENTIFIC INSTITUTION INDEPENDENT RESEARCHER DR. BORIS NIKODINOVSKI9-10182-1952009978-9989-9974-5-7
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, ZIJA ZIMERIPERSPECTIVES FOR THE DEVLOPMENT OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM IN THE POLOG VALLEYJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TU3130-13620182545-4072
ZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMITHE DEMODRAPHIC CHARACTERISTICS OF JEGUNOVTSE MUNICIPALITYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TUNO. 5-6 VOL.3137-14520182545-4072
MERIME MUSTAFI, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4/ VOL.255-6020172545-4072
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4 VOL.285-9020172545-4072
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BASHKIM IDRIZI, MURAT MEHA, RUKIJE SKENDERIDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRATSRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION INSPIRE END GSDI AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCESHKUP978-9989-9974-5-72009
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, MERIME MUSTAFATURIZMI RURAL NË FUSHËGROPËN E POLLOGUTJAVA E SHKENCËSPRISHTINË978-9951-16-117-62018
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, ZIJA ZIMERIPERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM IN THE POLOG VALLEYINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-069-52018
ZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMITHE DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF JEGUNOVCE MUNICIPALITYINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-069-52018
RUKIJE IBRAIMI, ZIJA ZIMERIFOSTERING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BUSINESS, TOURISM AND AGRICULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEPEJË2018
MERIME MUSTAFI, RUKIJE IBRAIMITHE STATE AND THE CHALLENGES IN MANAGING THE RIVERSINTERNATIONAL CONFERENCE OF NARURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-40722017
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISM AS AN OPPOPTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POLOG HOLLOWINTERNATIONAL CONFERENCE OF NARURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-40722017
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMICLIMATE CHANGE, CAUSES AND CONSEQUENCESINTERNATIONAL CONGRESS ON NARURAL, HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY TETOVË978-608-217-078-72019
RUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, MERIME MUSTAFATOURIST LOCALITIES IN SHARRI MOUNTAININTERNATIONAL CONGRESS ON NARURAL, HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY TETOVË978-608-217-078-72019
MERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMILUMI DRINI I ZI, BURIMET DHE MASAT E NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E KËTIJ LUMI KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTAREPRISHTINË978-9951-492-08-92014
RUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIMONUMENTET KULTURORE-HISTORIKE DHE RËNDËSIJA E TYRE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË QYTETIN E TETOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE -MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICIONPRISHTINË978-9951-492-07-22013
РУКИЈЕ ИБРАИМИПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗАМ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАКОНФЕРЕНЦА ЗА III ЦИКЛУС, ПМФ-ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА СКОПЈЕСКОПЈЕ2018
РУКИЈЕ ИБРАИМИРУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАКОНФЕРЕНЦИЈА ЗА III ЦИКЛУС ПМФ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, СКОПЈЕСКОПЈЕ2017
РУКИЈЕ ИБРАИМИТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА ШАР ПЛАНИНАКОНФЕРЕНЦИЈА ЗА III ЦИКЛУС, ПМФ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, СКОПЈЕСКОПЈЕ2016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
RUKIJE IBRAIMIСТО ГОДИНИ ТУРИЗАМ ВО ШАР ПЛАНИНАИГЕО-ПОРТАЛ2015
ИБРАИМИ РУКИЈЕАНТРОПОГЕНИТЕ ФАКТОРИ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКАТА КОТЛИНАARBERIA DESIGN2020978-608-245-519-8

View publications by citation.

Publications, in process.