Студиските програми на Филозофскиот факултет се дизајнирани според принципите на Болоњскиот систем.

Овие студиски програми ќе се прилагодат на динамиката на реформите во образовниот систем во земјава и ќе бидат усогласени со современите трендови во образованието.

Целта на факултетот е студентите да стекнат:

  • Конкуренција во европскиот академски пазар;
  • Специјализација преку развој на компетенции;
  • Интернационално прифатени програми;
  • Академска мобилност

На Филозофскиот факултет се организираат:

  • Интерактивни предавања и дебати;
  • Учење во лабораторија и на терен;
  • Предавање преку ИТ програма;
  • Нов пристап до ,,Студентите на фокус”

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ИСТОРИJА 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЈА Дескриптор
ПСИХОЛОГИЈА ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОКА 240 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ Дескриптор
СОЦИОЛОГИЈА НАСТАВНА НАСОКА 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО СОЦИОЛОГИЈА Дескриптор
ФИЛОЗОФИЈА СО ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НАСТАВНА НАСОКА 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ФИЛОЗОФИЈА И ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ Дескриптор
ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА АРАПСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО АРАПСКИ ЈАЗИК Дескриптор
ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 240 ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ТУРСКИ ЈАЗИК Дескриптор
СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 240 Дипломиран социјален работник Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА НА СРЕДНИОТ ВЕК 60 МАГИСТЕР ПО ИСТОРИЈА, НАСОКА: СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА НА НОВИОТ ВЕК 60 МАГИСТЕР ПО ИСТОРИЈА, НАСОКА: НОВИОТ ВЕК
ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА НА НАЈНОВИОТ ВЕК 60 МАГИСТЕР ПО ИСТОРИЈА ПО ИСТОРИЈА НА НАЈНОВИОТ ВЕК
ПСИХОЛОГИЈА ОБРАЗОВНА И ЕДУКАТИВНА ПСИХОЛОГИЈА 120 МАГИСТЕР ПО ОБРАЗОВНА И ЕДУКАТИВНА ПСИХОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА ОБРАЗОВНА И ЕДУКАТИВНА ПСИХОЛОГИЈА 60 МАГИСТЕР ПО ОБРАЗОВНА И ЕДУКАТИВНА ПСИХОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 120 МАГИСТЕР ПО КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 60 МАГИСТЕР ПО КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА ПСИХОЛОГИЈА НА СОВЕТУВАЊЕ И КАРИЕРА 120 МАГИСТЕР ПО ПСИХОЛОГИЈА НА СОВЕТУВАЊЕ И КАРИЕРА
ПСИХОЛОГИЈА ПСИХОЛОГИЈА НА СОВЕТУВАЊЕ И КАРИЕРА 60 МАГИСТЕР ПО ПСИХОЛОГИЈА НА СОВЕТУВАЊЕ И КАРИЕРА
СОЦИОЛОГИЈА ОПШТЕСТВОТО И ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 60 МАГИСТЕР ПО СОЦИОЛОГИЈА, НАСОКА: ОПШТЕСТВОТО И ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 60 МАГИСТЕР ПО СОЦИОЛОГИЈА, НАСОКА: КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ
ФИЛОЗОФИЈА СОВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА 60 МАГИСТЕР ПО ФИЛОЗОФИЈА, НАСОКА: СОВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 60 МАГИСТЕР ПО ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА, НАСОКА: ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА АРАПСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 60 МАГИСТЕР ПО ОРИЕНТАЛНА ФИЛОЛОГИЈА, НАСОКА: АРАПСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

Декан
проф. д-р Ибиш Кадриу
ibish.kadriu@unite.edu.mk

Продекан за настава
доц. д-р Фиторе Бајрами Абди
fitore.bajrami@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Муса Мусаи
musa.musai@unite.edu.mk

Секретар
Назмије Шаќири
nazmije.shaqiri@unite.edu.mk

Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Мај 2022)