Albnora Musa 2020-12-18T10:55:31+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FEHARI RAMADANI; ALBNORA MUSA; FAHREDIN SHABANIRAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY,Vol. 1, Nr. 1-2(32-40)2014
FEHARI RAMADANI; ALBNORA MUSAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJIVol. II, Nr. 4(527-539)2014
ALBNORA MUSASHQIPTARËT NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NGA REVOLUCIONI XHONTURK DERI NË PRILL TË VITIT 1909ALBANOLOGJIVol. II, Nr. 7,(379-393)2016
ALBNORA MUSAKRYENGRITJA E VITIT 1910 SIPAS DOKUMENTACIONIT VJENEZ DHE QËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ SAJINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY (AUSTRIA) BY MID XIX CENTURY TO OUR DAYS(199-212)2016
ALBNORA MUSALUFTA E PARË BALLKANIKE DHE PASOJAT E SAJ PËR SHQIPTARËT NË VILAJETIN E MANASTIRITALBANOLOGJIVol. II, Nr. 8(363-377)2017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.